Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WITCHCRAFT LYRICS

Triumf

"Triumf" (2005 Demo)

1. Triumf
2. Do nitra koøenù
3. Dominát
4. Vstøíc novým svìtùm1. Triumf

Armády z temnoty
pøináší nenávist
vše svaté rozdrtí
nastane nový vìk

Pøestaòte uctívat
zdechliny pøežité
zaènìte pøemýšlet
co se svým životem

Triumf !
2. Do nitra koøenù

Mùj život prošel tmou
já tvoje bolest jsem
kdo mìl zemøít, kdo mìl vyhrát

Nenávidím tebe, nenávidím svìt
vidím všechno tak jasnì
jako by byl den

Jsem sama nenávist
to co tì rozloží
kdo mìl zemøít, kdo mìl vyhrát

Nenávidím tebe, nenávidím svìt
vidím všechno tak jasnì
jako by byl den

Ve snech vidím hroby mrtvých
tìch co stáli proti mnì

Do nitra koøenù !
3. Dominát

Ze špíny
z hlubin zemì
jsme povstali
vzít zpátky svoji zemi
zpustošenou

Pod vlajkou s èerným sluncem
vytáhneme
ovládnout mrchy slabé
parazity

Dominát!
Silní se zmocòují trùnu
Dominát!
Nenávist ovládla svìt...

Konèí èas všech slabých ...
4. Vstøíc novým svìtùm

Mùžeš mì bít, mùžeš mì trápit
chci odsud pryè do jiných lepších svìtù
pojï se mnou pryè od té chátry
která ovládá tvoji mysl

Hledím vstøíc novým svìtùm
pojï se mnou, máš moji ruku
na konci cesty pøijde ten den
kdy nastane jejich smrt

Vystoupí z mlhy poslové lepších dnù
pojï za nimi ať nejdu sám
uteè z dosahu tìhle sviní
Øekni jen...
See You in Hell !!!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links