Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WEEPING TWILIGHT LYRICS

Far from the Assembly of Gods

"Far from the Assembly of Gods" (2002 Demo)

1. Sin
2. In the Castle
3. Mournful One Warrior's Tale
4. A Cradle Song
5. ...'Cause She Was A Witch1. Sin

ТÑÑ Ð½Ðµ Ð·Ð³Ð°Ñ ÑоÑÐ½Ñ Ñод.
СпiÑÑ Ð°Ð´Ð²ÐµÐºÑ.
Ðе ÑÑÑÑÑÑÑÑ Ð¼iж балоÑ
Чалавека...

Сонейка ÑÑÑае па-над леÑам,
ÐоÑÑ - залаÑо ÑÑпло - ÑаÑпÑÑкае;
У ÑаÑÑÑ ÑпiÑÑ Ð´ÑÐ°Ð¿ÐµÐ¶Ð½Ñ Ð·Ð²ÐµÑ - не ÑÑкае,
РнÑбеÑнÑÑ Ð¿ÑÑÑак звон не змаÑкае.

Ðа ÑÑÑанÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ²Ð¾Ð»ÑÑ
ШÑо, бÑÑÑам ÑкаÑб, нÑÑеÑ
ÐоÑна пÑÑÑÑлiÑÑÑ Ð´Ð° гÑÑдзей?
ÐÑоÑ. Ðа ÑÑÑÐ³Ð½Ð°Ñ Ð³Ð¾Ð»ÑÑ.
Ð¦Ñ Ð¶ ÑÐºÑ Ð³ÑÑÑ, ÑÑ ÑполаÑ
ХоÑÐ°Ñ ÑÑаваÑÑ Ð°Ð´ лÑдзей?

Той Ð·Ð²ÐµÑ Ð»ÑÑÑ
Твой ÑаÑÑапÑÐ°Ñ Ð²Ñнок!
Ð¢Ñ Ð¶ аÑÑÑÑÑ
Ðалiла Ñ Ð²iно.


ШÑпÑа, ÑÑпÑа, ÑÑпÑа, ÑÑпÑа,
ШÑпÑа, ÑÑпÑа ÑÑÐ¼Ð½Ñ Ð»ÐµÑ.
ÐÐµÑ Ð¿ÑаклÑÑÑ! ÐÐµÑ Ð·Ð°ÐºÐ»ÑÑÑ!
ÐгÑбiÑÑ Ð´Ð·ÐµÑÐºÑ Ð»ÐµÑ!


Там, мiж азÑÑ Ð¿ÑазÑÑÑÑÑÑ,
ÐÑдзе лÑжаÑÑ Ñна.
Ðнiкне Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ ÑÑÑÑÑÑ
ÐалÑÑка-ÑÑÑна.

ÐÑдÑÑÑ Ð²ÐµÑÐ±Ñ Ð³ÑÑкаÑÑ
УвеÑÐ½Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð°ÑлÑ.
ÐÑдзе ÑÑагнаÑÑ Ð¼Ð°Ñi.
ÐÑмлÑ.
2. In the Castle

замкÑ, Ñк веÑÐ°Ñ Ð°Ð±ÐµÑнеÑÑа ноÑÑÑ,
УвеÑÐ°Ñ Ñабе ноÑвÑ
СмеÑÑÑ Ð¿Ð°Ð½Ñе.
СмеÑÑÑ Ð¿ÑапанÑÑÑÑ.
У ÑоÑнÑм ÑбÑÐ°Ð½Ð½Ñ ÑÑга лÑнае.
УбÑанне ÑаÑÑÑÑнае.
ЦÑÑÑ Ð¿ÑлÑнÑе.
ЦÑÑÑ ÑлÑнÑнÑÑ.

ÐзеÑÑÑна плаÑа: гÑне дÑÑа!
ÐзеÑÑ' Ð¿Ð»Ð°Ñ Ð³Ñне
Цела палае - ÑÑÑка ÑмÑа.
Цела ÑÑÑне
ÐÑÑÑÑÐ°Ð¼Ñ ÑÑÑÑÑ ÑÑгнÑÑÑ-ÑÑвÑÑÑ.
ÐÑÑÑÑа ÑÑгнÑÑÑ
ÐаÑÑ Ð½ÑбеÑнай Ñжо не абмÑнÑÑÑ Ð¼Ð½Ðµ!
ÐаÑÑ ÑаÑ...

ЦÑмнÑÑ ÑÑлÑ! Там, дзе магÑлÑ,
Ð, ÑÑлÑ! ÐагÑлÑ.
ÐаÑÑ Ð¼Ð¾Ñ Ð¿'Ñ!
ÐÐ¾Ð·Ñ ÑÑÑÐ½Ñ ÑпаÑÑÑÑ.
ÐÐ¾Ñ Ð²Ð°ÑажÑла, зÑÐ»ÐºÑ ÐºÑÑÑла...
ÐÐ¾Ñ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑлÑÑ
ÐаÑла кÑоÑÑ.
ÐавÑла кÑоÑÑ.

ÐлÑÑÑÑÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð°Ð½ÐºÑ, дÑÑÐ²Ñ ÑÑмÑÑÑ.
Холад абдÑме - дÑÑÑ Ð± аднÑÑÑ.
СÑÐ¾Ð´Ñ ÐºÑÑвавÑÑ Ð¿ÑагнÑÑÑ Ð°ÑвÑÑ.
Ценем паÑÑÑане з ÑемÑÑ ÑÐ»Ð°Ð´Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð¹!
3. Mournful One Warrior's Tale

ÐгаÑла ÑонÑа ÑÑна, закаÑiлаÑÑ.
ÐлаÑ, ÑiÑаÑiнка!
Ðожа Ñвiла б Ð¼Ð°Ñ Ñабiнка, -
ÐоÑÐºÑ Ð¶ Ð´Ð¾Ð»Ñ Ñ Ð¼Ð°Ñi ÑзÑла.
ШÑÑа зÑзÑлÑка,
Ðедна дзеÑка мала.
УлеÑÐºÑ Ñвайго ÑаÑÑлÑкÑ
ЧоÑна ÑмеÑÑÑ Ð·Ð°Ð±Ñала!

ÐолÑ.
ШÑо з зÑмлi Ñ Ð·ÑмелÑÐºÑ Ð¶ веÑнеÑÑа.
ÐаÑi Ñ Ð¼Ð°Ð³iÐ»ÐºÑ Ð·ÑÑла...
Ðй, наÑÑо, мiла маÑÑлÑка,
Ð¢Ñ Ð¿ÑÑÐ³Ð¾Ð¶Ñ Ð½Ð°Ñадзiла!?
Ðвола iгÑÑÑка
ÐÐ¾Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑiлiлаÑÑ.
У ножкi ÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð°ÑÑÑка
ÐаÑÑ Ð¿Ð°ÐºÐ»Ð°Ð½iлаÑÑ!

ÐеÑбанÑка-лозка.
ÐаÑоÑнаÑ.
СÑÑÑÑÑÑÑ ÑлÑзкÑ
ÐÑмлÑ.

Ðой ÑÑомленай ÑÑкоÑ
У келÑÑ Ð¼Ñд бÑÑÑÑÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð»Ñе,
ÐÑагна 'го пÑе.
Ðзе ж Ñпакой? ÐÐ´Ð°Ð½Ñ Ð·Ð»Ð¾Ð¹
ХвоÑÑ ÑмеÑ.
ТÑман Ñ Ð³Ð°Ð»Ð°Ð²Ðµ.
ÐзеÑка ÑвеÑÑа.
ÐÑнÑ, дÑÑнаÑ! -
ÐÑÑкнÑÑ Ð·Ð»Ð¾Ñна.
ШÑо бÑло...
Як?
ÐаÑпÑÑаÑ.
ÐÑÑнаÑ.
РоÑнÑÑ, 'ÑÑÑ Ð½ÑвÑннÑÑ
Смак.
4. A Cradle Song

У заноÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÑÐºÑ ÑпÑÑÑ.

ÐÑÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,

моÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,

ÐÑÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑÑÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

воÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
блоÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
коÑÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐÑоÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑоÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
доÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
Ð»Ð¾Ð¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐÐµÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ,

СлÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

ÑÑÐµÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
Ð²ÐµÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑ,
Ð´Ð·ÐµÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐлÑÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
лÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐÑÐ±ÐºÑ ÑпÑÑÑ,

дÑÐ¿ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

СпÑÐ½ÐºÑ ÑпÑÑÑ,

У Ð»Ð¾Ð¶ÐºÑ Ð·Ð¼ÑÑÑ,
Ð½Ð¾Ð¶ÐºÑ ÑзнÑÑÑ.

СвÑÐ½ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑлÑÐ½ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑкÑÑÐ½ÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐÑÐ±ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑÑÑÐ¿ÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐÑÐ°Ð¼ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
клÑÐ¼ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

ÐÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,

ÐÑÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑÑÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

ÑлÑÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
нÑÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
гÑÑÑÐºÑ ÑпÑÑÑ.
ÐоÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,

СлÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑÑÐ¶ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

ÑоÑÐºÑ ÑпÑÑÑ,
Ð»Ð¾Ð·ÐºÑ ÑпÑÑÑ,
ÑлÑÐ·ÐºÑ ÑпÑÑÑ.

СпÑÑÑ.
5. ...'Cause She Was A Witch

СÑÑiÑ Ð³Ð°ÑаÑÑÑ ÑлÑÐ·Ñ -
Рнеба, з вÑÑÑÐ½Ñ ÑвеÑлÑÑ,
Ðа землi гÑÑÑнiкаÑ. У ноÑÑ
ЦÑмнÑÑ. СвеÑла Ñама
ЧÑÑÑа дзева ÑÑÑла.
ÐеÑлÑÑ, добÑÑÑ ÑÑкаÑÑ.
РаÑаваÑi наÑ.

ÐлÑÐºÐ°Ñ Ñ Ñ Ð°Ð´Ð·iноÑе. ЦÑгнÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ð½Ñла.
Ðез надзеi.
ÐÑдзей ÑÑÑаÑÑÑ.
Ðо зÑабiлiÑÑ Ð»Ñдзi гоÑÑÑÑ Ð·Ð° звÑÑÐ¾Ñ Ð»ÑÑÑÑ.
Ðе пÑакоÑÐ¼Ñ ÑÑкалi,
але кÑÑвi ÑÑÑедзÑÑ ÑваiÑ Ð¿ÑагнÑлi.
ÐiÐ²Ñ Ð³Ð°ÑÑлi.
I вада Ñ ÐºÐ°Ð»Ð¾Ð´Ð·Ð¶Ð°Ñ ÑÑала Ñк кÑоÑ.
I з'ÑвiлiÑÑ Ð·Ð½Ð°Ðºi ÑÑÑаÑнÑÑ Ñ Ð½ÐµÐ±Ðµ, i Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ, i на зÑмлi.
СÑагнала зÑмлÑ...
Ð ÑÑаÑÑÑ Ð»Ñдзi казалi, ÑÑо бÑдзе моÑ, i немаÑ, i ÑпÑÑÑаÑÑнне...
Я ж блÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð° кÑаi маiм. I Ñ ÑÑоме ÑÑÑзнiÑ.
I баÑÑÑ Ð´Ð·ÐµÐ²Ñ Ð±ÑзгÑÑÑнÑÑ, Ñ Ð¿ÑÑаÑÑÑ:
ÐаÑÑо пÑÑйÑла ÑÑ, дзево?
I адказала:
Ðаб не ÑмеÑлi!

ÐанÑбiлi.
ÐамÑнÑмi збiвалi, ÑалеÑÑÑ.
ÐÑÑÑалi, ÑаÑлi:
ÐедзÑма!
ÐÑÐ²Ð¾Ñ ÑлÑÑÑ ÑÑÑмÑжнÑÑ ÑпалiÑÑ!
ÐедзÑма! СÑка д'Ñблава!
У полÑмi гаÑÑ!

Iмем СвÑÑой ЦаÑÐºÐ²Ñ ÐаÑÑнiÑай
ÐÑÑджана дзева ÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÑÑаÑÑ.
ÐÑÐ´Ð·Ñ Ð²ÐµÐ´Ð·Ñма Ð·Ð»Ð°Ñ Ð¿ÑаклÑÑа!
ÐнаÑема! ÐнаÑема навекi!
ШмаÑлiкiмi вÑдзÑмаÑÑÑвамi Ñваiмi
УÑÑнiла ÑÑ ÑÐºÐ¾Ð´Ñ Ð²ÐµÐ»ÑкÑ.
I за гÑÑа бÑÐ´Ð·ÐµÑ ÑпалÑна.
Nam que ferrum non sanat ignis sanat!

ÐогнiÑÑа. ÐÑÑокае зÑÑка палае.
ÐÑÐ¾Ñ ÐºiпiÑÑ.
ÐÑÑ ÑлÑÑлiвÑÑ! ÐÑÑа не ведзÑма згаÑае!
Яна... анÑл!
Ðае жÑÑÑ!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links