Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TROLLECH LYRICS

Ve Hvozdech

"Ve Hvozdech" (2001)

1. Déšť v korunách (Intro)
2. Pod stromy chladný stín
3. Zatrollené hvozdy
4. Cauda Draconis
5. Tajemství hlubin lesa
6. Od kolébky po rakev
7. Opìt vidím lodì
8. Ve hvozdech (Instrumental)
9. Podzimní cesta starého vlka
10. Palindrom
11. Hrdì proti bílému Kristu1. Déšť v korunách (Intro)
2. Pod stromy chladný stín

Pod stromy chladný stín - Trollech
Zelené kapradí - Trollech
Tmavá kùra, silné koøeny - Trollech
Sošky našich bohù - Trollech
Lesní písmo Sylf - Trollech
Tanec skøítkù v rostlinách - Trollech

S holí v ruce stojím
Vítr hladí mojí tváø
Zahalen mlhou ranní
Na obzoru Slunce záø

Ze skal slyšet je práce
Vím že žijí všude kolem
Mluví ke mì ze stromù
Mluví ke mì ze zemì

Bystrým zrakem hledím
Z mechu slyším hlasy divné
Každým krokem blíž
Blíž tìm drobným staøeèkùm

Život dùlních permoníkù - Trollech
Cesty skryté pod stromy - Trollech
Rozmlouvání bohù lesa - Trollech
Chodby tam pod skalami - Trollech
Živý domov pøírody - Trollech
Zemì, oheò, voda, vzduch - Trollech
3. Zatrollené hvozdy

V zatrollených slujích, puklinách rozvìtralých
Hlasù mnoho prapodivných øeèi lidí nepodobných
Blekotání trpaslíkù nekoneènì zní
Chladná voda protéká život proudí v ní
Staøíci vzrùstu drobného jak velikosti paøezu
Tiše vládnou nad lesem a jeho noèní samotou
Blikotání ohòù v mlze nejkrásnìjší záø
Rosa padá na listy keøù na pøírody tváø

Sluneèní duch povstává noèní život utichá
Pracovní den trpaslíkù s úsvitem ranním zaèíná

Zatrollené hvozdy
Skøítkù plné lesy

Pomalu skøítci postupují do hloubi skalních proláklin
Vítr nese ozvìnou kladiv kovové zvonìní

Od vìkù pradávných vládnou skøítci hvozdùm svým
V mlze, mechu, kapradí zahaleni tajemstvím

Skrytý život trpaslíkù lidské duše neznají
Ve vlhku všech starých dolù leží druhé bohatství
4. Cauda Draconis

Èarodìj stvoøil draka
Oheò a sílu sám v sobì vzývá
Stará moudrost mágù mnoho pøísad zná
Drak povstal z popela všech ètyø živlù

Cauda Draconis

Tisíce jeskyní,tisíce ohòù
Každý plamen skrývá moudrost draèích srdcí
Váleèník s tváøí draka
Šupinová zbroj
Køídla duní oblohou

Cauda Draconis

Jiskra, plamen, oheò - dech draka
Písek, kámen, zemì - tìlo draka
Kapka, pramen, øeka - slina draka
Vánek, vítr, bouøe - let draka

Cauda Draconis
5. Tajemství hlubin lesa

Ten èarovnì temný les mì skrývá cestu svou
Doufám ne marnì dnes v nìj vnoøím duši mou
Jakýs starý sen mì nutí do zdejších krajù
Dlouhé roky øíká: "jdi, vydej se na cestu!"

Zahalený lesa tmou už zanedlouho jsem
Kvílení zvìøe ruší teï v mojí mysli klid
Strachuji se neznámého a ten divný sen
Co dìsí mì svým tajemstvím, musím proò najít klíè

Znavený už cestou svou usínám na stromì
Ten sen se zase navrací mì èeká krušná noc
Køik mladých od kánìte jež leží tu v hnízdì
Nedá mì chvíli spát teï už toho mám dost

Po noci strávené v korunách jsem znaven ještì víc
V ptaèím hnízdì nacházím jen mrtvá mláïata
Prolezlá jsou mravenci jak po smrti deset dní
Vždyť veèer ještì živá byla toť smutná záhada

Už dávno pøece musí být rozjasnìný den
Po svìtle ani vzpomínka, stále v temnotì
Co dìje se tu v tìchto místech je horší nežli sen
V hrùze pomýšlím na útìk stejnou cestou zpìt

Na chladné zemi však už není cesta jako døív
Zdìšený mám hrùzu z tìch míst tajemných
Návrat zpìt tu smysl ztrácí kam uniknout nevím
Sen odvahu dodává, øíká:" jdi, kde je stín!"

Nezbývá než uposlechnout pøedstavy mé hlas
Pronikám do hloubi mrazu stále níž a níž
Když v dáli za skalami vidím ohòù záø
Pøece jen u cíle jsem, bohùm lesa blíž

Mezi stíny stromù v hlubokém hvozdu
Ovládnutý náladami tajemného šumìní
Mezi prameny vod a døevin koøenù
Stojím a vzývám matku pøírodu

Synem lesù cítím se celým srdcem
Od skal temných ozvìna dávnou mojí matkou
Vítr silný nesmrtelný ducha mého otcem
V tùních krytých køovinami na vìky spjat s pøírodou

Když dešťových kapek na kraj se snáší pøehršel
Poznávám tu neskuteènou sílu zemských živlù
V hloubi lesù nalézám útìchu své duše
Domovem mým je krajina kde žije láska stromù

Když zmocòují se nitra mého pochmurné nálady
Samota sžíravá dusí a trýzní
Objímám stromù kmeny jejich mocné duše
Štìstí vznešené svítá až záøí
6. Od kolébky po rakev

Bùh spí v kameni
Dýchá v rostlinì
Sní ve zvíøeti
A probouzí se v èlovìku

Ticho lesa
Vytí vlkù
Život, síla
Dunìní hromu

Modøínù chocholy
Nad hlavou šumí
Les v nitro vchází pomalu
A všemi smysly

Medvìdi, vlci
Prasata, sovy

Každý potøebuje strom
Od kolébky po rakev

Dokáží léèit
Zelení bratøi

Každý potøebuje strom
Od kolébky po rakev
7. Opìt vidím lodì

Opìt vidím ty lodì
Bílé plachty pøináší smrt
Nevnímám studené moøe
Opìt bílá mlha, kam asi mizí?

Jen sen? Já vidìl ji...
Tanèí v mých snech, podává ruku vìènosti
Už vím co cítím, když drátìná košile težkne
To teplo na hrudi pálí jako ïas

Vidím lodì
Krásné a silné lodì s draèí hlavou na vlnách
Rychlé lodì z jasanu

Vidím lodì, cítím vítr,
Prodírá se mými vlasy
A kouø štípe mì v oèích
Bílá mlha, opìt ji vidím tanèit
Usedám ke stolu a ona pøináší korbel
8. Ve hvozdech (Instrumental)
9. Podzimní cesta starého vlka

Nebe je šedé, ptáci hladoví
Na lesní stezce leží listí podzimu
Plánì jsou holé, v dáli kouø stavení
Šaty promáèené, slunce zaèíná blednout

Na pokraji sil pøed poslední roklí
Vidím svìt jasnìjší, znamení to bohù
Zkøehlé údy z cest, meè dávno rezaví
Pøetržená nit, duch síly mne opouští
Poslední doušek studené vody
Dodá sílu jít ke kameni pøedkù
Jako starý vlk toulám se krajinou
Zacelí se bol pøed branami pevnosti

Nebe je šedé, ptáci hladoví
Na lesní stezce prolitá krev vlka
Neznám ani den, neznám ani noc
Vìèná pochodeò - svìtlo je v mých dlaních
10. Palindrom

Sueus
Sowulo Uruz Ehvaz Uruz Sowulo
Sowulo Uruz Ehvaz Uruz Sowulo
Fans fyrkant

Ziliz
Algiz Isa Laguz Isa Algiz
Algiz Isa Laguz Isa Algiz
Fans Fyrkant

Tenet
Teiwaz Ehwaz Nauthiz Ehwaz Teiwaz
Teiwaz Ehwaz Nauthiz Ehwaz Teiwaz
Fans fyrkant
11. Hrdì proti bílému Kristu

Zem nasáklá krví
Obzor zahalený v dým
Následek velké bitvy
O velký bílý køíž

Z bitevních polí duje vichr
Na køídlech smutná píseò je
Pøišli a mluvili o bílém Kristu
Ve jménu krve pokøtili tuto zem

Smutná píseò hvozdù
Žalmy èistých pramenù
Bohové odvracejí tváø
Pryè jsou rody naše

Nezùstane spát minulost našich lesù
Probudí se duch starých keltských druidù
V pravdì není místo bídákù
V plamenech pochodní - Dech pohanských vìtrù

Až zazní zvuk rohu
Hlas našich pøedkù
Vezmu štít a meè
Hrdì se postavím Bílému Kristu

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links