Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TROLLECH LYRICS

Tvare Stromu

"Tvare Stromu" (2003 EP)

1. Zalesnìná zemì
2. Vtìlení ve strom
3. Pod hradem Radyní1. Zalesnìná zemì

Klikaté potoky v ranním oparu
Mrazivá mlha v údolí
Zákoutí hlubokých lesù
Sny z mechu a kapradí

Stromy jsou naši otcové
Krásnì a mohutnì šumí
Lesy jsou naším domovem
Pospolu s divokou zvìøí

Vítr si pohrává s vlasy
Na holém a prázdném kopci
I tady by mìly být stromy
A prameny èisté vody

Synové lesù ve své øíši
Pøírodní království prastaré
Chladné prameny v èerné skrýši
Koøeny vodou nasáklé

Synové lesù u bran své øíše
Chráníme stromy rukou i meèem
Ten, kdo zákeøné vykoná mordy
Setká se s naším barbarským hnìvem

Když nìkdo podsekne strom, bude zbièován deštìm
Ještì jednou a udeøí hrom, pak bude nucen:
Vyprahlé pustiny - zalesnit!
Též holé pastviny - zalesnit!
2. Vtìlení ve strom

Jsem starý poutník a nemám pøístøeší nad hlavou

Ve vysokých horách kráèím po strmých pláních
Promáèený, sám, pøi pochodu v oblacích
Tam na høebeni z dolin vichr duní
Pøináší tolik vody, více než déšť v bouøi

Jsem starý poutník a v horách síla mì ubývá
Jsem starý poutník a zima strašná mnou prolézá

Jsem ukryt pod kamenem
Cítím krutost velehor
Krev vytéká, kde jsem zranìn?
Musím dojít na vrchol

Bílá mlha každým krokem
Mùj zrak není silný
Já však stojím za vrcholem
Klesám do nížiny

Mnoho tìžkých pøekážek jsem smìle pøekonal
Husté lesní království v pravdì oèekával
Mé tìlo je tak staré, o duši nemluvím
A tohle místo temné jako podzemí

Chci patøit jen do lesa
Chci být jedním z nich
Jsem starý, umírám
Vidím jen bílý sníh...

Mé pøání je jediné
Mohutný kmen mít
Mechem tìlo obrostlé
Nechci už jen snít

"Na palouku v lesní øíši pak objevil se malý smrèek,
V jeho duši je kus toho starce, splnil se mu sen, stal se stromem"
3. Pod hradem Radyní

Toulám se v lesích
Pod hradem Radyní
Tající sníh vidím
Vsakuje se do zemì

Vìèná zeleò smrkù
Tmavne v šedi soumraku
Mé kroky vedou do kopce
Po spleti starých koøenù

Cítím blízkost skøítkù
Jsem tady pro nì
Oni ví co potøebuji
Když schvátí mì zlá nemoc

Už jsem blízko cíli
Radynì na obzoru
Nic mi v lese nechybí
Za noci u hradu

Deštìm skrápìn po cestì
Temným lesem procházím
Nasáklá zemì vodou
Vane vlahý vítr

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links