Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TROLLECH LYRICS

Skryti v Mlze

"Skryti v Mlze" (2006)

1. Skryti v mlze
2. Volám do lesù
3. Zemì obrù
4. Stromy jsou v nás
5. Zelená ruka jara
6. Mlha nad Peklovským potokem
7. Lješi
8. Z kotle popíjej
9. Když setká se voda s mrazem
10. Všem bude skryto tajemství1. Skryti v mlze

Nepøetržitý silný déšť
Slzy pøírody roní noc
Vodu polyká hustý les
Zeleò listù nezbledne
Pøívaly kapek oèišťují
Kameny, kmeny, paøezy
Skrýše a sluje opouštìjí
Potvorové mokromilní
Trhliny v zemi
Voda zacelí
Koryto øeky
Voda naplní
Žíznivé srny
Voda napojí
Zatracené lidi
Voda utopí
Skryti v mlze strážci øíše Trollech
Do vlahé zemì vrùstá tvrdé srdce
Krev je zelená a kosti mají kùru
Ruce zvrásnìné pøitahují mlhu
Skryté v mlze stromy z øíše Trollech
Mraky halí nebe a hustì prší v horách
Voda je královna života i smrti
Silnìjší než kladiva rozzuøených lidí
Hromy, blesky
Ukazují sílu
Pøírody
Odvìkù skryté v mlze
Letokruhy
Pamatují
Dlouhé dny
Navìky skryté v mlze
2. Volám do lesù

Volám do lesù, volám do hájù
Až chvìje se listí stromù
S poryvem vìtrù v noèním bìsu
Ozvìna stráží zvuk mého hlasu
Každé mé slovo léèí stromy
Hynou vášnì lidské zloby
S dotykem kmenù svírám svou víru
V plamenech ohòù vzývám svou sílu
S rachotem udeøí na holou pláò
Všechny vás rozdrtí ohnivá saò
Volám do lesù zelené rytíøe
Volám do hájù skøítky pastýøe
Probouzí se síla zelených rytíøù
Králù z kapradin, stromù pastýøù
Pod praporcem s velkým "T"
Zelený strom hlavu pozvedne
Do zemì své koøeny zapustí
Pevnì sevøe pøírodu v objetí
Brány se otevøou, kopí bodnou v zem
Krví zaliji tisíce semen
Zavolám do hlubin mohutným hlasem
Jsem synem lesù, stromù strážcem
3. Zemì obrù

Srdce hory tepe, zemì dýchá
Kopce, hory živé jsou
Z temných lesù pára stoupá
Na úpatí hor, v zemi obrù
Tam stíny jsou delší a šero tmavé
Uvnitø kopcù teèe jejich krev
Kdo napije se z ní, kámen se stane
V temných horách starých obrù
Pokryti travou, pokryti mechem
Déšť vymývá staré jizvy zvrásnìné
Pokryti kleèí, pokryti lesem
èekají na svùj èas, tam v zemi obrù
Èerná palice drtí skály, láme vrcholy hor
Srdce hory tepe, Zemì tìžce dýchá
Mocnì duní Zemì, obr se tìžce valí
Kopce ožívají, tam v zemi obrù
4. Stromy jsou v nás

Khoad Dair silou tak pevnou srší
Khoad Nion v okovech síly jsou svázané
Khoad Ailm rozhodnutí svá dùkladnì zvaž
Khoad Phegos moudrost i um prší
Stromy jsou v nás, lesy jsou v nás
Koøeny rostou z útrob tìla
Nikde žádný trpaslík jen lesní klid
Prázdné oèi prorostlé vøesem
Dlouhý vlas pøejde v šedý lišejník
Khoad Saille rovnováhu ducha nastolí
Khoad Eadhadh vìci budoucí vidìny jsou v obavách
Khoad Beth zvyky staré s minulostí odejdou
Khoad Luis jiní nad tebou moc nemají
5. Zelená ruka jara

Vymrzlou zem zasáhl hvìzdný prach
Lukám kvìtin ruka dala záø a tváø
Temný den, svìtlá noc, nikdo nespí
Špièky stromù hledí vzhùru z mlhy
Jeden den prach a druhý déšť - vodou prosáklá rána
Jeden den mráz a druhý kvìt - zelená ruka jara
Budí se k životu další tvorové
Mohutné Slunce rozdává všem
Kvìty se otevírají po tisících
Mlhy stoupají nad lesem
Ta mraèna tolik stíní
A i Zemì sama stíní Mìsíc, kvìty vadnou
Vlci hledí stínem vstøíc polostínu
Nìco vzalo jejich krále, byla to Zemì
Jeden den prach a druhý déšť - vodou prosáklá rána
Jeden den mráz a druhý kvìt - zelená ruka jara
Noèní strach již pøedlouhý byl
Ztracený král se objevil
Ráno ale znovu vyjdou mraèna
A spustí se déšť
6. Mlha nad Peklovským potokem
7. Lješi

Starý a moudrý, divokým pánem
Kyne hlubokým hvozdùm nad ránem
Klaním se vùli bývat pod stromy
Dlít budu svobodnì v jeho panství
Lesem zní hlas, pìje z kouzel písnì
Tichým slovùm naslouchej, v nich divost lesa spí
Staò se pøíznì strážcem, nespal ohnìm tón
Chrámy pod Sluncem, v kapradinách
Jeho tìlo není z masa, starým duchùm dává moc
Nikdy nespí stále hlídá, zelené království
V bystøinách lesù mùžeš spatøit divou tváø
Která bude za tebou v tìžkých chvílích stát
8. Z kotle popíjej

Nad ohni, nad kotli mezi kameny
Pod noèní oblohou jiskry létají
Pod stromy, v jehlièí mezi paøezy
Ohnì již hoøí jak hvìzdy na nebi
Hej hej hej z kotle popíjej
Hej hej hej do tance se dej
Nad ohni, nad kotli, v hustém borùvèí
Pøemýšlím o koutech skrytých pod zemí
Pod kmeny, pode dny øek i potokù
Narážím na øíši vodních pavoukù
Hej hej hej z kotle popíjej
Hej hej hej do tance se dej
Noc je ještì mladá a pití máme dost
Ani déšť nezkazí naši veselost
V kotli vøe nápoj, co tanci dává moc
Lesem zní písnì pìné pro radost
Uvaøíme mlhu hustou jako les
Všemožné pøísady druhù bylinných
Kapradí, šišky, také rudý vøes
Páry barevné z kotle stoupají
Hej hej hej z kotle popíjej
Hej hej hej do tance se dej
Nad ohni, nad kotli, v dýmu zeleném
Krabaté symboly stromù vidíme
Nad hlavou toèí se zem i obloha
Budeme rozjímat ve snech do rána
9. Když setká se voda s mrazem

Když setká se voda s mrazem, promìní se v led
Svírá žíly potokù jako bílý jed
Ojínìné stromoví stojí v chladném sivu
Šírém kraji, mrtvém tichu, vítej krutou zimu
Chladná královna, paní od severních bran
Studená a krutá - opanuje celý kraj
A smrtelné zpìvy èerných krkavcù
Zjizvenou zemí tøeskutých mrazù
Vichøice divá tanèí, krev rudá mrzne zvolna
Propadlým snìhem kráèí ta chladná královna
Smeèka šerých vlkù už se øítí v její stopì
Pøedává svým dìtem matka prapodivný dar
10. Všem bude skryto tajemství

Lidské oko nespatøí støíbrné hvìzdy jas
Celou zemi zahalíme hustou mlhou
Lidská ruka nezdvihne voòavou zem
Tak zní mé kouzlo, tak volá mùj hlas
Lidskou duši nepohladí zlatý Slunce svit
Celé nebe zahalíme hustým kouøem
Lidská slova zaniknou v krutých bouøích
Takové je pøání, strom života bude skryt
Lidské ucho nezaslechne zelených obrù šum
Celý kraj ponoøíme v tichou tmu
Lidská noha nevkroèí na svatý lesa kraj
Bohynì Ailm usedne na døevìný trùn
Všem bude skryto tajemství
Co dìje se nahoøe, dìje se i dole.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links