Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TROLLECH LYRICS

Dech Pohanskych Vetru

"Dech Pohanskych Vetru" (2000 Demo)

1. Introllech
2. Opìt vidím lodì
3. Lesem s jarním úsvitem
4. Píseò pro zemi v lùnì starého kontinentu
5. Hagalaz R
6. I See The Ships Again (Bonus)1. Introllech
2. Opìt vidím lodì

Opìt vidím ty lodì,
bílé plachty pøináší smrt.
Nevnímám studené moøe.
Opìt bílá mlha, kam asi mizí?

Jen sen? Já vidìl ji...
Tanèí v mých snech, podává ruku vìènosti.
Už vím co cítím, když drátìná košile težkne.
To teplo na hrudi pálí jako ïas.

Vidím lodì,
krásné a silné lodì
s draèí hlavou na vlnách,
rychlé lodì z jasanu.

Vidím lodì, cítím vítr,
prodírá se mými vlasy.
A kouø štípe mì v oèích.
Bílá mlha, opìt ji vidím tanèit.
Usedám ke stolu a ona pøináší korbel.
3. Lesem s jarním úsvitem

Samota lesa pluje mechem,
trpaslièí dech v kapkách rosy.
Jarní úsvit je zavátý snìhem,
pavuèiny záøí, zemì se otevírá.

Zrozené poklady života:
Hlína uhýbá novým koøenùm,
v lùnech matek leží nová nadìje,
šumìní lesa je píseò pøírody

V paøezech teèe životní míza,
marná je snaha mrtvých.
Tma pohltila jejich kmeny,
být bohem svého svìta není lehké.
4. Píseò pro zemi v lùnì starého kontinentu

Prameny øek této zemì lemované lesy,
nasáklé vùní døeva a plodù.
Víly stráží èistotu tokù,
každá vlna je duch této zemì.
Poklady uložené ve stáøí kamenù,
poselství psaná nìmými svìdky.

Øeèištì se rozšiøují a vítr zpívá hymny.
Slunce zdraví tuto zemi každý den.
Zahání smutek stínù.
Píši kroniku této zemì, naslouchám chorálu vìtrù,
vyprávìní kamenù a šepotu cest, øevu velkých øek.
Jsem synem této zemì uložené v lùnì Starého kontinentu,
kde žijí mýty v každé vìtvi starých stromù.

Jejich míza je má krev a má krev jejich voda.
Já zdravím Mìsíc a tuto zemi.
Píši kroniku za temných nocí
Støíbrný tøpyt Mìsíce dopadá na krajinu,
stíny tanèí ohnivý tanec, snoubí se s kmeny stromù.
Tanec svìtel, samota pøišla, uvolòuje pouta dávných dob.
Den usíná-soumrak mýtù. Pluj! Pluj má mocná píseò!
5. Hagalaz R

Gyfu sigel feoh
Is nyd wenne
Cen sigel os
Rad man eolh
Lagu daeg ethel
Beorc eh ac

Gyfu sigel feoh
Is nyd wenne
Cen sigel os
Rad man eolh
Lagu daeg ethel
Beorc eh ac
6. I See The Ships Again (Bonus)

I see the ships,
white sails, bring death.
I don't percieve cold sea.
White fog again, where it dispears?

Only dream? I saw her...
She is dancing in my dreams, gives me hand of eternity.
I know, what i feel, when armour turn weight.
This warm on breath is burning like devil

I see the ships,
beautiful ships
with dragon head on waves,
fast ships of ash.

I see the ships, i feel wind,
squeezes through my hair.
And smoke nips in my eyes.
White fog, she is dancing again.
I sit by table and she brings tankard.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links