Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TESTIMONY LYRICS

Sigurd

"Sigurd" (2001 Demo)

1. Non Eden
2. Przeklête Miasto
3. Ovum Irae
4. Sigurd1. Non Eden

I nast±pi³a walka...

Krzyk - ziemia p³onie
To walka rozpala j±
Anio³ ¶mierci zbiera ¿niwo
Mieczem przecina niæ

Zbroje l¶ni± w p³omieniach
Mieczy zgrzyt
On odwieczny potêpieniec
Wype³nia czaszê przeznaczenia

I wyst±pi³ do walki Smok
I jego armia
Lecz nie wygrali
Str±ceni na Ziemiê

Radujcie siê niebiosa
Radujcie siê

Biada ziemi i morzu
Bo zst±pi³o do was z³o
Pa³aj±c wielkim gniewem
¦wiadome, i¿ ma ma³o czasu

Biada ziemi i morzu...

A ty walcz
Naprzeciw niemu stañ
Dob±d¼ miecza
Skrusz jego potêgê
2. Przeklête Miasto

Biada miasto przeklête
Ca³e k³amliwe i grabie¿y pe³ne
Biada miasto przeklête
Taniec wied¼m, rozpusta i gwa³t

Biczów trzask, turkot kó³
Konie galopuj±ce
Biczów trzask, turkot kó³
Je¼d¼cy szturmuj±cy

I po³ysk mieczy
I l¶nienie oszczepów
I mnóstwo poleg³ych
I moc trupów
Bez koñca cia³ martwych

Skutkiem nierz±dów ladacznicy
Pe³nej wdziêku w³adczyni czarów
Która omami³a plemiona swoimi czarami
Która uwodzi³a narody swymi nierz±dami

Oto ja
Przeciw tobie
Wyrocznia Pana zastêpów
Podniosê twe szaty
Na oblicze twoje
Uka¿ê narodom tw± nago¶æ

I rzucê na ciebie
Wsze obrzydliwo¶ci
I zel¿ê ciebie
Wystawiê na widowisko
Ka¿dy, kto ciê ujrzy
Oddali siê od ciebie
I zawo³a
Spustoszona Niniwa
3. Ovum Irae

Sro¿y siê jak w±¿
Co jadem opity
Zim± ¶pi±cy
Teraz na ¶wiat³o wype³za
Wznosz±c pier¶ do s³oñca

Strumieniem szemrz±cym
Kamienie li¿±cym
Zawi³ym krêtym
Przez wied¼mê zaklêtym

Imiê twe raz wypowiedziane
Wnet strachem owiane
Wykute niegdy¶ w wietrznej skale
Latami...
Wiatrem wydmuchane

A py³ zarazê sia³
W ska¿one miejsce przybyli kap³ani
Magowie gór, lasów i morza
Znale¼li poczwarê

Co to jest?
Semi homine
Semi poliksenus lagurus
Potworny owoc nieludzkiej ¿±dzy

Wyrwali z jej ³ona kokon
I zanie¶li do jaskini
Ojcowsk± opiek± otoczyli Ovum Irae
Dojrzewaj±c± nienawi¶æ

W ¿ó³tobladym blasku ¶wiec
Roz¶wietlaj±cym mrok jaskini
Odprawiali swe mod³y
Rzucaj±c zaklêcia
De profundis
Zdobyli moc
By przekazaæ j± poczêciu

I dope³ni³o siê
Powsta³a istota

Wol± poznania
Przenikn±³ do ¶wiata
Wyrwa³ siê z r±k czarnych kap³anów
I uciek³ w nieznane...
4. Sigurd

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links