Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TESTIMONY LYRICS

Eidos

"Eidos" (1999 Demo)

1. Zmierzch bogów
2. Apeiron I
3. Apeiron II
4. Apeiron III
5. Cz³owiek Drzewo
6. In Poculis
7. In articulo mortis
8. M¶ciciel czê¶æ II1. Zmierzch bogów
2. Apeiron I

Ciemno¶æ zupe³na pustka
Nagle demoniczny krzyk
Pojawia siê Arabon
Za nim brat ociera ³zy
Demon krzyczy przera¼liwie
¦wiat³o w rêce daje mi
Wielka kula ognia
Wci±¿ rodzona ju¿ siê l¶ni

¦wiat stworzono w te dni
Gdy Arabon zacz±³ ¶niæ
Pojawi± siê istoty
W kr±g poczwary chc± siê wiæ
Wzrok demona ju¿ zabija
Zwierzê pada, gnije ¶wiat
Arabon wszed³ na tron
On piek³o zrodziæ chcia³

Z bezdennych odch³ani
Wznoszê swe wo³ania
Ze¶lij mi s³ugê gniewu
O mi³o¶ciwy panie

Vade retro Arabon!
Apage Arabon!
3. Apeiron II

Sk±d oni wzieli siê? To pytanie drêczy mnie
Dwaj bracia z krainy snów, zaczêli swe dzie³o kuæ
Heksyn do góry siê wzbi³, zrodzi³ ¿ycie, on zwierzêta wi³
Wszelkich praw zaznajomi³ je, ku dobremy Heksyn lgnie

¦wiat stworzono braknie si³
To Arabon i Heksyn by³

Brat z bratem z³±czyli krew, stworzyli odwieczny zew
Ju¿ ca³o¶æ zrodzona jest, zwierzê rozwija siê
Czuwa³ Heksyn dzieñ i noc, jak¿e wielka jego moc
£ad i spokój na ziemi tej on ustawi³ wed³ug zasady swej

¦wiat stworzono braknie si³
To Arabon i Heksyn by³

Bia³y brat w bia³ej szacie, kreator w gwiezdnej po¶wiacie
Czarny brat w czarnej szacie, kreator w gwiezdnej po¶wiacie
4. Apeiron III

Ju¿ Arabona wzrok przeszywa bratni± krew
Wielki to ból
Lecz bia³y rycerz wci±¿ chce zasiaæ dobrem
Gdzie z³a plon nie przyjmie siê

Z³ap za miecz, odetni³ ³eb, nie daj siê,
Zabij co z³e
G³êboko wbij miecz, zad¼gaj, zniszcz.

Demon ju¿ wije siê, zieje ogniem, bo z³e
Zamiary ma
Piek³o otworzyæ chce, ziemiê z³±czyæ ze z³em
Tak gnij±cy ¶wiat

Walka brata z bratem, ta rze¼ krwawa
Koñczy siê
Ziemiê podzielili miêdzy zwierzê
Miêdzy dobre i z³e
Skoñczy³o siê, lecz zosta³e¶ Ty...
5. Cz³owiek Drzewo

Jestem, tak chcia³ Pan
Ssê ¿ycie z ziemi
Krew dawno pomar³ych cia³
¯yjê s³oñcem, b³êkitem nieba
Mech otula stopy
We w³osach li¶ci
Broniê braci skrzydlatych
Jedynie oni nie zdradzili mnie

Szed³ przez wymar³± krainê
Pustyniê w chaosie pogr±¿on±
Pozdrawia³ swoje armie
Wszechobecnym staj±c siê
Ros³em, wzrasta³em w potêgê
Brakowa³o mi krwi
Zaw³adn±³em ni±
Ona zrodzi³a dzieci mi

Teraz królestwo me upada
Lecz wci±¿ jestem jego panem
I oto jest przyczyna
Ciosu sztyletem w plecy
I smaku zatrutego wina

Dlaczego zatruwasz moj± krew
¯ycie moje w tobie jest
Wyci±gnij topór wbij w piach
Niech pop³yn± gorzkie ³zy
Odcinasz me korzenie
Gdy ja uschnê uschniesz i Ty
Dotknij rany, poczuj ból
Krzyczê, lecz nikt nie s³yszy mnie
6. In Poculis

Witaj dzielny wojowniku
Rozwar³e¶ bramy chwa³y
Zwyciê¿y³e¶ miasta niewiernych
Ich dusze zbawienia nie zazna³y

Ofiar± krwi przeb³aga³e¶ wiatry
¦mierci± dziewicy przekupi³e¶ ziemiê
G³ow± Seta zwyciê¿y³e¶ ogieñ
Dusz± zbrata³e¶ siê z wod±

Krzykiem przerwa³ kap³anów milczenie
Do¶æ zbrodni, krwi wylanej
Chmury zas³oni³y ziemiê
In poculis, powitaj now± erê
7. In articulo mortis

Ojciec rzek³:
Synu we¼ miecz po mym ojcu
Mê¿nie dzier¿
Id¼ przed siê, gdzie oczy ponios±
Nie zwa¿aj na moc z po³udnia pochodz±c±
Na wê¿a kryj±cego siê w trawie

Ty apostato niestrudzony
Argusa znajd¼, do Aporii
Da Ci klucz
8. M¶ciciel czê¶æ II

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links