Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SUPER BOX LYRICS

SUPER BOX live

"SUPER BOX live" (1986 Live album)

1. Stara Szafa
2. Automatyczne Zabawki
3. Szkolne Problemy
4. Schizofrenik
5. Stan zastanow siê
6. Biala Dama
7. Musztra rekruta
8. Ludzie Teraz Inni sa
9. Ostatnia Wojna
10. Rabadim
11. Idiotyczny Ktoś1. Stara Szafa

Kiedyś star¹ szafe mia³em
Otwiera³em czesto jej drzwi
W dawny świat siê przekrada³em
W świat cudownych innych dni
Bylo tam rupieci wiele
Ogl¹da³em je przez ³zy
Wci¹z wraca³em wspomnieniami
W chwile gdy s³u¿y³y mi

Jak dobrze ¿yc jest wspomnieniami
Jak dobrze tak¹ szafê mieæ
By za jej sczernia³ymi drzwiami
Odnaleśæ starej prawdy sens

Gdy nadesz³a moja kolej
By uderzyc g³owa w mur
Ostre s³owa w twarz rzuci³em
I zosta³em ca³kiem sam

Jak dobrze ¿yc...........
Jak dobrze ¿yæ

Ju¿ nie du¿o brakowa³o
Bym uton³¹³ w bagnie z³a
Dzieki tobie siê wyrwa³em
Szafo pe³na szczerych prawd

Jak dobrze ¿yæ
2. Automatyczne Zabawki

Jesteś pi³k¹ w grze,zgrabnie siê toczysz
w szkole i w domu te¿ nie mo¿esz zboczyæ

Cokolwiek zrobiæ chcesz ,nie daj¹ wiary
¿e nie zrobisz g³upstwa ju¿,¿e dobre masz zamiary

Na spacer mo¿esz wyjśæ ,tylko w asyscie niani
która nie ufa ci ,za byle co ciê gani

Zabawek tysi¹c masz ,jakie one śliczne
kolorowe piêkne ach!!! lecz automatyczne.

ref.
O O O O O O O Ty musisz znosic to
O O O O O O O Ty musisz znosiæ to
O O O O O O O Ty musisz znosic to

Koledzy śmiej¹ siê i nie ma na to rady
jesteś zupe³nie sam i nie masz sie z kim bawiæ

A ty poprostu chcesz miec kogoś bliskigo
z kim móg³byś szleæ biec przecie¿ to nic z³ego

ref.
O O O O O O O Ty...........
3. Szkolne Problemy

Dziś belfer wlepi³ mi kolejn¹ pa³ê
Chce do nauki zmusiæ mnie
Nie, nie bêdê ku³ na pamiêæ
Zawi³ych regu³, trudnych dat

Ref. On nie chce uczyæ siê
On nie chce uczyæ siê
On nie chce uczyæ siê
On nie chce uczyæ siê

Starzy nie daj¹ mi spokoju
O stopnie wci¹¿ pytaj¹ mnie
Nie, oni nie chc¹ zrozumieæ
¯e zakuwania mam ju¿ dośæ

Ref.

Nikt nie pyta mnie o zdanie
Komu powiedzieæ, jak mi źle
Wci¹¿ te same narzekania
Zmuszaj¹ do nauki mnie

Ref.
4. Schizofrenik

Wszedzie gdzie patrze widzê zdradê
Toczy siê z okien i ścian
Wiem , ¿e nie ma na to rady
To schizofrenii stan

Na horyzoncie czeka mnie koszmar
Chyba zwariuje nie pójde tam
Widzê tam ludzi zepsutych ¿yciem
Stop ja nie wytrzymam
On dosyæ tego ma

ref.
Stop ty nie !
Ja nie wytrzymam
Stop ty nie!
Dosyæ ju¿ mam
Stop ty nie !
Ja nie wytrzymam
Stop ty nie wytrzymam
Dosyæ ju¿ mam

Naucz mnie chodziæ , naucz mnie ¿yæ
Weź mnie za rêkê i idź
Odrzuce piek³o nie chcê raju
Byle byś pomóg³ mi

ref
Stop ty nie ....................
5. Stan zastanow siê

Gdy zrozumiesz co wart jest dziś ca³y ten świat
Zniknie z twarzy twej śmiech w oczach twych b³yśnie gniew

Bêdziesz widzia³ co dzieñ ludzi z zêbami w śnie
Bêdziesz marzy³ by ich stado zmniejszy³o siê !

A gdy ca³y ten świat zmieni sie w bagno z³a
Nie dasz mu wci¹gn¹æ siê choæbyś mia³ zostac sam

ref.

STAÑ ! zastanów siê jaki obraæ cel x4
Bêdziesz wśród ruin bieg³ z krzykiem na ustach swych
By zag³uszyæ g³os hien by nie zostaæ wśród nich

ref.

STAÑ ! zastanów siê .....
6. Biala Dama

Stoi w ciemnej bramie
Obszarpane spodnie ma
Czeka na zbawienie
Mo¿e przyjdzie ten, co ma
Z bólu ściska d³onie
Twarz w grymasie krzywi siê
Myśli tylko o niej
Ona daje b³ogi sen

Nie ufaj jej
Bia³a dama niesie śmieræ

Czasem spojrzy w przesz³ośæ
Ale obraz jak za mg³¹
Rozmazane w nim postacie
Powtarzaj¹: "Zostaw to"
On nie s³ucha, dalej bierze
Jakby robi³ im na z³ośæ
Oni chcieli daæ mu szczêście
A on wybra³ bia³y proch

Nie ufaj jej
Bia³a dama niesie śmieræ

Stoi w ciemnej bramie
Obszarpane spodnie ma
Czeka na zbawienie
Mo¿e przyjdzie ten, co ma
Wtedy kupi wiêksz¹ ilośæ
Za zdobyty ciê¿ko szmal
I tym razem nie wytrzyma
Weźmie j¹ ostatni raz

Bia³a dama niesie śmieræ
7. Musztra rekruta

Stoj¹ dwa szeregi
masa ludzkich cia³
Pada krótki rozkaz
raz , dwa naprzód marsz

S³oñce pali cia³o
z czo³a kapie pot
Nogi id¹ same
raz, dwa równaj krok

ref
raz dwa trzy równaj lew¹
raz dwa trzy równaj w prawo
raz dwa trzy równaj lew¹
raz dwa trzy równaj krok


Buty wal¹ w ziemiê
kurz przys³ania wzrok
Nic ju¿ nie jest wa¿ne
raz ,dwa równaj krok

ref

raz dwa trzy równaj ...........
8. Ludzie Teraz Inni sa

Teraz to ju¿ nie jest tak
jak by³o dawno temu
Inaczej ¿ycie toczy siê
Tak jest nie wiedzieæ czemu

I ludzie teraz inni s¹
i o czymś innym marz¹
I szybciej ¿yja prêdzej śni¹
bo tak im ¿ycie ka¿e

ref.
Co to jest czy ktoś wie?
Dobrze jest czy jest źle ?
Co to jest czy ktoś wie?
Dobrze jest czy jest ¿le ?

Pieniêdzy bij¹ pe³en trzos
Stawiaj¹c im o³tarze
I bez wytchnienia pêdz¹ wci¹¿
gdzieś w kierunku cmentarza

ref.
Co to jest.....
9. Ostatnia Wojna

Gdy wzesz³o s³oñce
i nasta³ ju¿ dzieñ
nad jednym z miast
pojawi³ siê cieñ
Ktos krzykn¹³ WOJNA !
Ktoś pad³ twarz¹ w piach
w oczach pojawi³ sie
paniczny strach.

W tej samej chwili
nast¹pi³ b³ysk
z tysi¹ca garde³
wyrwa³ sie krzyk
To pocisk j¹drowy
na miasto spad³
By zabic by zniszczyc
zetrzec na proch

ref. Ostatnia wojna to gra
wynik tej gry ka¿dy zna
Ostatnia wojna to gra
wynik tej gry kazdy zna

Stanê³y w ogniu domy ze szk³a
i ziemia zdr¿a³a i pêk³a jak kra
nad miastem wyrós³ ogromny grzyb
nastala ciemnośæ nie ¿y³ ju¿ nikt

ref.Ostatnia wojna ........Ten koszmar to wojna ostatnia z gier
Zagrali w ni¹ ludzie nie wiedz¹c , ¿e
nie bedzie odwrotu zginie ten świat
nikt ju¿ nie powie by³o to tak

ref. Ostatnia wojna...........
10. Rabadim

Jest daleko taki l¹d
noc¹ tam króluje z³o
Straszny w³adca rz¹dzi nim
Jednooki RABADIM

Gdy nadejdzie ciemna noc
jakaś moc ogarnia go
Szrpie cia³o w szczêkach rwie
zmusza do poddania siê

ref.
My nie ! My nie !My nie ! nie boimy siê
My nie ! My nie ! My nie ! nie boimy siê
My nie ! My nie ! My nie ! nie boimy siê
My nie ! My nie ! My nie ! nie boimy siê


Wtedy zieje ogieñ , dym
Z gêby wyrastaj¹ k³y
Ślepia świec¹ świat³em z³ym
Z³o narasta kipi w nim


ref
My nie ! My nie ..................Gdy poczuje zapach krwi
w stan ekstazy wpada w mig
Sw¹ ofiare w strzêpy rwie
Krew wypija cia³o ¿re

ref
My nie ...................
11. Idiotyczny Ktoś

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links