Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


STAROSTOVI MUžI LYRICS

Bez starostí

"Bez starostí" (2007)

1. My a naše prachy
2. Anomál
3. Ruže
4. Fantom
5. Šlús
6. Holyfield
7. Nechci být manželkou
8. Za dvìømi
9. Diktátor
10. Bubenická1. My a naše prachy

1. MY A NAŠE PRACHY

1.Sl: Se svou spoustou žil a spoustou krve. Mám mnoho snù a dìtskejch chvil. Když prachama se zajíkáme, tak každej z nás vypadá jako vùl.

2.Sl: Se svou spoustou žil a spoustou krve. Mám mnoho snù a dìtskejch chvil. Obèas taky nìkdy naøíkáme, jakej já jsem pìknej vùl.

Ref: Vidím jen èernou noc. Volám o pomóóc. Každý kdo prachy má. Stejnì umírá.

3.Sl: Se svýma prachama si užíváme. Co je to láska – už nikdo neví. Na svý lásky zapomínáme. A pak všichni závidí tìm dolù.

4.Sl: Se svýma prachama si užíváme. Co je to láska – už nikdo neví. A pak èumíme co se stane. Prachy štìstí nenosí.

Ref: ….
2. Anomál

2. ANOMÁL

1.Sl: Není stejný, není známý, s touhle tváøí, nikdy nic nezíská.

2.Sl: Øíkám kámo, jseš snad blázen, jdeš cestou nejvìtších odporù.

Ref: Nemá zdá se vùbec páru, jak dneska žít. Nepøejíždí plnou èáru, slova neruší.

3.Sl: Ty slušòák, já zvíøe, tak se dívej, kdo døív zbalí tu koc.

Ref: Nemá zdá se …….

4.Sl: Už se stmívá, valím domù, to víš kámo, dneska jde z lidí strach

Ref: Nemáš zdá se ...je anomál, je anomál, je anomál.
3. Ruže

3. RÙŽE

1. Sl: Sním tváøe Tvé obrysy znám, mám splín. Stín, když se v podveèer plíží po zdech, tak i já Tì v duchu provázím.

2. Sl: Zní mi nìžná slùvka z rùží mám chtíè, lístek odtrhnout. Poznávám na Tvých rtech rùže a sním, o tom že rùže nezvadnou

Mezi: //:Nemùžeš teï zas chtít, kouzla nocí probdìlých?:// Voòavé rùže, polibky z rùže

Ref: Strach, je šílenej sráè, co nìkdy má, z prohry své strach. A nechce se mi zdát, už nemùže hrát, já teï volám: „Voòavé rùže, polibky z rùže“!

3. Sl: //:Rùž ta na rtech neuvadá, když má splín. Stín, co ji každý den dává žít, šanci svou neztratit ://

Ref: ….polibky z kùže.
4. Fantom

4. FANTOM

1.Sl: Jen pyšný páv køièí nocí, nemá strach z tajemných sil. Blíží se vùz plný chlapù, ten prostøední tak to je on. Fantom.

2.Sl: Pod rouškou tmy další zloèin, navléká na tenkou nit. Tak si ho chyť. Nepolapen, nevypátrán, tak to je on, tajemna král. A jemu je.

Ref. Hej hej hej, hej, hej, hej. Hej hej hej, hej

3.Sl: Svou modrou tváø neskrývá, ženy touží vedle nìj být. Chci jak on žít, tak zaènu s tím, navštívím salón módní. Ať jsem modrý.

4.Sl: Pod rouškou tmy se proplétám, snad vás nepotkám. Musím si smýt barvu modrou, zas budu bit a na holou. A jemu je.

Ref. //:Hej hej hej ......
5. Šlús

5. ŠLÚS

1.Sl: Oblouky zkroucený, voda kape shùry dolù, jezdci šílení, hejbou se v tom zmatku shonu. Mìsto se probouzí, jináè dnes nežli vèera, vlak ten uhání vstøíc osudu svému, bìda.

Ref: Nad obzorem, slunce dneska už nevychází a pálí a pálí. Domy hoøí už nepospíchám a kamení mì pálí.

2.Sl: Kláštery zborcený nikomu nic není svatý. Lidi jak hyeny, se plížej jako sťatý. Výbuch jsem neèekal, ten co mou cestu skonèí, pár rozházených bot na chodníku už nerozchodí.

Ref. Nad obzorem ...

3.Sl: Poslouchej šílený, tohleto mý poslední šlús. Tvý ruce ony ví, já se nehejbu, meršús. Proklínám tì to víš, to je tak vše co teï mùžu. Budu teï dlouho spát, ádyjé dávám všem ženám mužùm.

Ref. Nad obzorem ...
6. Holyfield

6. HOLYFIELD

1.Sl: Evander, božský Evander, je skála v pøíboji, má pevný kurs, neoblomný blok, má kladiva z oceli.

2.Sl: Machine gun, dìsný Machin gun, teï mu zní zas ve spáncích. Dlouhý èas, šílený ïas, ten se v ringu nekrátí.

Ref. Holyfield - davy šílí, Holyfield – když udeøí, Holyfield - v ringu válèí, Holyfield - každý sní.

3.Sl: Svìtlomet, tisíc blbých vìt, se míhá v pozadí. Nicota, to je taky svìt „Pìst Mike“ už nebuší.

Ref. Holyfield ....

4.Sl: Evander, božský Holyfield, øvou lidi hladoví. Dnes zas zní, jako po první, vždy chorál vítìzný.

Ref. //: Holyfield ....
7. Nechci být manželkou

7. NECHCI BÝT TVOU MANŽELKOU

1.Sl: Hej, hej, já nechci být Tvou manželkou. Hej, hej, jídlo podávej, teplý na stùl.

2.Sl: Hej, hej, já nechci být Tvùj nadsamec. Hej, hej, nádobí si mej, hezky do èista.

Ref: Óéó, nechceš mì vedle sebe, Óéó, a ani vedle doma, Óéó, jó mezi peøinama, Óéó, možná tak venku v lese.

3.Sl: Hej, hej já nechci být, Tvou manželkou. Hej, hej, hajzl vytírej, hezky vod hovínek.

4.Sl: Hej, hej Já nechci být, Tvùj nadsamec. Hej, hej, prádlo vypírej, hezky do èista.

Ref: Óéó…..
8. Za dvìømi

8. ZA DVEØMI

1.Sl: Dveøe nìkdy špatnì dovíraj, slyším nìkdo mluví. Dveøe nìkdy špatnì dovíraj, mám stát nebo jít?

2.Sl: Dveøe nìkdy špatnì dovíraj, slyším o mnì mluví. Dveøe nìkdy špatnì dovíraj, stojím a naslouchám.

Mezi 1: Mìl jsem jít dál, teï znám, co jsem nechtìl znát.

3.Sl: Tìžko se mi dneska usíná, tíží mì noèní mùry, proužek svìtla k ránu promítá film zbrusu nový.

4.Sl: Vyháním ty chmury sviòským krokem nedám vám šanci žádnou, kašlu na to co kdo o mnì øíká.

Mezi 2. Já jsem já. Mezi 1. Mìl jsem …..
9. Diktátor

9. DIKTÁTOR

1.Sl: Rád na ní spávám, mám rád svou pec, když svìtla zhasnou, opouštím klec, vydám se na lov, snad ukojím hlad, kdo je tu marod, mìl by se bát.

Mezi 1: //:Vás, Vás si omotám. Vás, Vás si k obìdu dám.://

2.Sl: Rád s Tebou mávám, když sevøu stisk a temná síla otupí cit. Pak s Tebou cloumám, máš trochu sil, hlas, který vydáváš, mine svùj cíl.

Mezi 1: Vás, Vás…

Ref: //: Starej, anebo mladej, na Tvý zavolání, slyší Tì slyší, ale nezachrání://

Mezi 1: Vás, Vás…

Ref: //: Starej, anebo ……….

Mezi 1: Vás, Vás…
10. Bubenická

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links