Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SKYFORGER LYRICS

Zobena Dziesma (Swordsong)

"Zobena Dziesma (Swordsong)" (2003)

1. Sen dzirdçju, nu ieraugu (Long I Heard, Now I see)
2. Zobena dziesma (Sword Song)
3. Pârkiuns vede vedekïeòu (Perkons Brought The Bride)
4. Gatavs biju karavîrs (Ready to be a Warrior)
5. Apkârt kalnu gâju (Around the Hill I Went)
6. Prûðu meita karâ jâja (Prussian Maid Rides to War)
7. Aiziedams Pçrkons grauda (Perkons Left Thundering)
8. Sidrabiòa upe tek (Silver River Flows)
9. Migla, migla, rasa, rasa (Oh Fog, Oh Dew)
10. Zirgi zviedza (Horses Neighed)
11. Kur Tu jâsi bâleliòi? (Where You'll Ride, Brother?)
12. Zviegtin' zviedza kara zirgi (Neighed the Battle Horses)
13. O kai saulute tekejo (When Sun is Rising) (Zpoan Vtenz Cover)1. Sen dzirdçju, nu ieraugu (Long I Heard, Now I see)

Sen dzirdçju, nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliòi
Dievam sirmi kumeliòi
Sudrabiòa lâsîtçm

Tumsiòâ Dievs atjâja, zoben_albumszoben_tapa
Kur liks Dieva kumeliòu?
Jâj, mâsiòa, pieguïâ
Laid âbeïu dârziòâ

Dieviòð savu kumeliòu
Uz akmeòa dusinâja
Lai nerûsa pakaviòi
Aramâ zemîtç

Uz celiòa es atradu
Dieva jâtu kumeliòu
Zelta sedli mugurâ
Sudrabiòa iemauktiòi
2. Zobena dziesma (Sword Song)

Sausi koki, zaïi koki
Visi trûka gabalos
Visi trûka gabalos

Puðu plîsa smalki kalni
Akmeòiem dancojot
Akmeòiem dancojot

Sasatika dadþu krûmi
Ar aso zobentiò'
Ar aso zobentiò'

Dadþu krûmi platumâ
Zobentiòis asumâ
Zobentiòis asumâ
3. Pârkiuns vede vedekïeòu (Perkons Brought The Bride)

Pârkiuns veda
Pârkiuns veda vedekïeòu
No Vôczemes ðai zemç

Sauïe veda
Sauïe veda velðu pûru
Vysu meþu puðkodama

Prîdei sagða
Prîdei sagða, egïei sagða
Borzam bolta vyïaiòeite

Ûzûlami
Ûzûlami voska cymdi
Por ceïeòa rôdçðanu

Smolkojami
Smolkojami kôrkïçðomi
Po dzeypûra gaïeòami
4. Gatavs biju karavîrs (Ready to be a Warrior)

Gatavs biju karavîrs,
Gatavs kara kumeliòð

Tâs dieniòas vien gaidîju
Kad zîlîte ziòu dev'

Pa vârtiem izjâdams
Rîksti dûru pavârtç

Ja tâ auga, ja zaïoja
Gaidat mani pârejot

Ja neauga, nezaïoja
Negaidati, nepârieð'

Uz kariòu aiziedams
Krustu cirtu ozolâ

Lai neraud tçvs, mâmiòa
Lai raud krustâ ozoliòð
5. Apkârt kalnu gâju (Around the Hill I Went)

Apkârt kalnu gâju
Kalniòâ uzkâpu
Ieraudzîju meitenîti
Gauþi raudâjot

Ko tu meitiò raudi,
Ko tu sçrojiesi?
Kâ bij' manim neraudâti
Bâliòð karâ iet

Karâ bij' man ieti
Karâ nepalikt
Karâ bija grûta dzîve
Tçva dçliòam

Salti vçji pûta
Bargi kungi sûta
Sveðajâ zemîtç
Jûras lîkumos

Apkârt kalnu gâju
Kalniòâ uzkâpu
Ieraudzîju meitenîti
Gauþi raudâjot
6. Prûðu meita karâ jâja (Prussian Maid Rides to War)

Prûðu meita karâ jâja
Þçlo jaunu bâleliòu

Nu ardievu tçvs, mâmiòa
Man jâiet garu ceïu

Jâju, jâju garu ceïu
Uzjâj' vienu zaïu birzi

Uzjâj' vienu zaïu birzi
Ieraug' kara karodziòu

Ieraug' kara karodziòu
Ieraug' karus karojot

Dievs palîdz' kara kungi
Vai ïausiet karâ ieti?

Jâj mâjâs, prûðu meita
Baro mâtes raibaliòas

Baro mâtes raibaliòas
Tçva sirmus kumeliòus
7. Aiziedams Pçrkons grauda (Perkons Left Thundering)

Aiziedamis Pçrkons grauda
Krustâm ðíîla uguntiòu
Aizdzîdamis jodu mâti
Aiz deviòi ezeriòi

Lietiòð lija saulîtç
Kâzas dzçra velçnieði
Man bâliòis jauns nomira
Veïos òçma lîgaviòu

Dieva dçli vedçjiòi
Saules meitas panâksnîcas
Tâs pûriòa darîtâjas
Dâvaniòu devçjiòas

Oðam kâra zelta dvieli
Ozolami sudrabiò'
Mazajami kârklîðami
Uzmauc zelta gredzentiòu

Kad es mirðu, i es bûðu
Velçnieðu godiòâ

Kad es mirðu, i es bûðu
Velçnieðu godiòâ

Kad es mirðu, i es bûðu
Velçnieðu godiòâ
8. Sidrabiòa upe tek (Silver River Flows)

Sidrabiòa upe tek
Visgarâmi zelta kalnu
Tur jâj visi karakungi
Zobentiòus balinâti

Aunies kâjas, bâleliòi
Sedlo savu kumeliòu
Es dzirdçju aiz vârtiem
Vara bungas rîbinot

Veratiesi, vara vârti,
Lîdz paðami galiòami.
Nu jâs mani bâleliòi,
Krustiem jozti zobentiòi

Visiem puðíi aiz cepures
Visiem zvaigznes zobenâ
No cepures gaisma ausa
No zobena saule lçca

Ìçrb, bâliòi, dzelza ìçrbu
Neìçrb tîrâ sudrabiòa
Dzelza ìçrbs karâ der
Sudrabiòa nederçja
9. Migla, migla, rasa, rasa (Oh Fog, Oh Dew)

Migla, migla, rasa, rasa
Tâs man labu nedarîj'
Rasâ manas kâjas mirka
Miglâ nozûd kumeliòð

Nokrît migla, nokrît rasa
Atrod savu kumeliò'
Atrod savu kumeliòu
Pie Mçneða namdurvîm

Mçness òçma Saules meitu
Aicin' mani vedîbâs
Kâ es jâðu vedîbâs
Nesedlotu kumeliò'

Saule deva zelta sedlus
Mçness sudrab' iemauktiòs
Nu es varu droði jâti
Dieva dçlu pulciòâ

Krustiem auga kokiem saknes
Krustiem zvaigznes debesîs
Sâniem jâja Dieva dçli
Krustiem tek'a kumeliò'
10. Zirgi zviedza (Horses Neighed)

Zirgi zviedza, jodi brauca
Upît' tecçj' èurkstçdam'
Es stâvçju maliòâ
Ar zobenu rociòâ

Es nocirtu jodam galvu
Deviòos gabalos
Man noðíîda brûnie svârki
Ar tâm joda asinîm

Tu, Pçrkonis, gudris vîris
Kur es viòus izmazgâð'?
Meklç tâdu ezeriòu
Kur deviòas upes tek

Tu, Pçrkonis, gudris vîris
Kur es viòus izþâvçð'?
Meklç tâdu ozoliòu
Kur deviòas saules lec

Tu, Pçrkonis, gudris vîris
Kur es viòus noglabâð'?
Meklç tâdu oða lâdi
Ar deviòi atslçgâm

Tu, Pçrkonis, gudris vîris
Kur es viòus novalkâð'?
Jâj, puisîti, uz kariòu
Tur tu viòus novalkâs'
11. Kur Tu jâsi bâleliòi? (Where You'll Ride, Brother?)

Kur tu jâsi, bâleliòi
Vakarâ kâjas auni?
Ej mâsiòa, nevaicâ
Atnes manu cepurîti

Kur tu jâsi, bâleliòi
Es atnesu cepurîti
Ej mâsiòa, nevaicâ
Atnes manu zobentiòu

Kur tu jâsi, bâleliòi
Es atnesu zobentiòu
Ej, mâsiòa, nevaicâ
Sedlo manu kumeliòu

Kur tu jâsi, bâleliòi
Es sedloju kumeliòu
Jâðu tâlu sveðumâ
Sargât savu tçvu zemi

Ðíir, Dieviòi, manu ceïu
Sargâ manu augumiòu
Lai godam es varçtu
Ienaidnieku uzvarçti
12. Zviegtin' zviedza kara zirgi (Neighed the Battle Horses)

Zviegtin' zviedza kara zirgi
Karavîrus gaidîdami
Karavîri zobentiòus
Uz akmeòa tecinâj'
Iztrinuði zobentiòus
Krustâm lika zvçrçdami
Labâk manu galvu òçma
Nekâ manu tçvu zemi
Es jums saku, sveði ïaudis
Ðai zemç nenâciet
Dzied man zelta lakstîgala
Zobentiòa galiòâ

O Kai Saulute Tekejo
(When Sun Is Rising)
-Lithuanian folk song-

O kai saulutë tekëjo
Brolis þirgelá balnojo
Kelkis sesela, þaliø rûtela
Uþdek ðviesiø ugnel.

Að atsikëliau rytelá
Ir nusiprausiau veidelá
Atsisveikinau tëvø motulá
Gal daugiau nebsmatys.

Að vieðkelëliu jodamas
Þirgelá muðtravodamas
O ir pamaèiau jaunø mergelá
Svirnely pas skrynial

O kam tu varstai skrynialas,
O kam tu pjaustai drobelas
Að neneðiosiu tav marðkinëliu
Kareivëliu bûdams

Duos mums karalius þirgelius
O ant þirgeliø balnelius
Rëdys mus visus vienais parëdais
Kaip vienos motinëls

Sugrius kalneliai kloniuosna
Pasruvs upeliai kraujuosna
O mes stovësim ir nedrebësim
Kol prieðu nugalësim
13. O kai saulute tekejo (When Sun is Rising) (Zpoan Vtenz Cover)

O kai saulutė tekėjo
Brolis žirgelį balnojo
Kelkis sesela, žalių rūtela
Uždek šviesių ugnel.

Aš atsikėliau rytelį
Ir nusiprausiau veidelį
Atsisveikinau tėvų motulį
Gal daugiau nebsmatys.

Aš vieškelėliu jodamas
Žirgelį muštravodamas
O ir pamačiau jaunų mergelį
Svirnely pas skrynial

O kam tu varstai skrynialas,
O kam tu pjaustai drobelas
Aš nenešiosiu tav marškinėliu
Kareivėliu būdams

Duos mums karalius žirgelius
O ant žirgelių balnelius
Rėdys mus visus vienais parėdais
Kaip vienos motinėls

Sugrius kalneliai kloniuosna
Pasruvs upeliai kraujuosna
O mes stovėsim ir nedrebėsim
Kol priešu nugalėsim

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links