Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SKYFORGER LYRICS

Perkonkalve (Thunderforge)

"Perkonkalve (Thunderforge)" (2003)

1. Intro
2. Kad Usins Jaj (When Usins Rides)
3. Gada Isaka Nakts (The Shortest Night Of The Year)
4. Nakts Debesu Karakungs (Warlord Of The Night Sky)
5. Garais Dancis (Long Dance)
6. Perkonkalve (Thunderforge)
7. Migla Migla, Rasa Rasa (Svetas Vedibas) (Oh Fog, Oh Dew)
8. Cusku Sieviete (The Woman Of Serpents)
9. Caur Aizsaules Vartiem (Through The Gates Of The World Beyond)
10. Tumsa Un Sala (In Darkness And Frost)1. Intro

Pâr kalniòu Ûsiòð jâj
Ar akmeòa kumeliò'
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaïu âboliò'
2. Kad Usins Jaj (When Usins Rides)

Hei, ziemeïu ïaudis, vai dzirdat kâ dzied
Jau pirmie putni un sniegpulkstenîtas zied
Lûzt upçs ledus zem plânâ sniega
Tâ Zemes mâte, kas mostas no miega

Stâv dzidra debess lîdz apvârsnim vaïâ,
Tur gribas skriet, no prieka kliegt balsî skaïâ;
Aiz kalniem taures svçtku ziòu sauc -
Smagiem pakaviem dârdot, ðai zemç Ûsiòð brauc

Pâr debesu kalnu, kumeïâ baltâ
Uz laukiem, ko pirmâ zâle klâj;
Kopâ ar silto vasaras sauli,
Tâ katru gadu pie mums atkal Ûsiòð jâj

Nu vaideloðiem laiks, tie baltos svârkus velk,
Uz svçtbirzi steidz, kur dievu ozoli aug,
Tur ugunis aizdedz un ar dziesmu teic:
Ai, Ûsiò, dievaiti, tavi bçrni tevi sveic!
3. Gada Isaka Nakts (The Shortest Night Of The Year)

Kur ir tâ zeme,
No kurienes viòð nâk
Kas ir tas viedais,
Kurð zin, kas ceïu râdît mâk

Kur mûþîga vasara,
Zaïâs pïavâs puíes zied,
Mums tur nekad nenokïût,
Kaut visu dzîvi iet

Un tikai vienreiz gadâ,
Kad îsâkâ nakts ir klât,
Pats sirmais Dieviòð tad liek
Pie mums savam dçlam jât

Pâr kalniem un ielejâm,
Ar dziesmâm skaïâm,
Tur jau viòð jâj,
Veriet âtrâk vârtus vaïâ

Noðíindçja zelta pieði Dieva dçlam atjâjot,
Rîbçj zeme, skançj lauki no kumeïa nolecot

Ozollapu vainagu galvâ
Viòð sçþas galda galâ,
Pirmo alus kausu tver,
Zemi svçtîdams to dzer

Un augstâko kalnu galos
Visu nakti Jâòu ugunis degs,
Lîdz agram rîtam,
Kad mums atkal Saule lçks

Jâòu diena - svçta diena
Aiz visâm`i dieniòâm,
Jâòu dienu Dieva dçls
Saules meitu sveicinâja
4. Nakts Debesu Karakungs (Warlord Of The Night Sky)

Melnâm sagðâm
Nakts zemi klâj,
Jâtnieks balts
Pâr debesjumu jâj.
Tas izredzçtais Saules precinieks,
Pâr nakti un zvaigznçm
Kungs un pavçlnieks.

Visuviedais zintnieks � karavîrs,
Mçs ticam tava gaisma mums nekad nedzisîs

Zvaigþòots apmetnis
Viòa plecus sedz,
Dimanta zobenu asu
Pie viòa sâniem redz
Neskaitâms karapulks
Jâtniekam pakaï steidz,
Tumðajos silos
To meþa zvçri sveic.

Zemgales brâïi kara zirgus jûdz,
Debesu jâtniekam viòi lûdz:

Mçs teicam Tevi un Tavu zobenu aso,
Ir kara laime viss, ko no Tevis prasâm

Nakts debesu karakungs,
Jâj ðonakti lîdzi mums,
Kara gaitâs palîdzçt,
Ienaidnieku uzvarçt!
Lai tava gaisma mums ceïu râda,
Lai tava roka cîòâ vada,
Tev viòu asinis dosim, mçs tevi atalgosim!

Kad kaujas laukâ karataures sauc,
Pâr debessjumu baltais jâtnieks trauc,
Mirdz zobenu asmeòi viòa staros,
Viòð ðonakt atkal ar mums kopâ karos.
5. Garais Dancis (Long Dance)

No lyrics
6. Perkonkalve (Thunderforge)

Trîs dienas gâju caur dziïu meþu,
Caur dziïu meþu, caur meþu svçtu;
Ceturtâ dienâ uzgâju vienu
Dievâju sçtu, nekad neredzçtu.
Tek upe strauja garâm tai sçtai,
Sidraba viïòus tâ upe mçtâ.

Simtgadu ozols aug upes malâ,
Uzkâru zobenu zeltzaru galâ,
Zeltîtie zari lîdz debesîm sniedzas,
Visgarâm baltiem mâkoòiem liecas;
Pats pa tiem zariem augðup es kâpu,
Caur zvaigþòu laukiem nu debesîs trâpu.

Es redzçju debesîs vienu augstu kalnu,
Tâ kalna galâ stâvçja smçde;
Tâ tik bij� viena varena smçde,
Zaïvara durvîm, sidraba íçdçm.

Debesu smçdç kalçjs kala, dzirksteles ðíîda;
Nokal, kalçj, mums sauli,
Sauli, ko redzçt pie debesîm spîdam.

Milzu âmurs kalçjam rokâs,
Dzelzs zem tâ âmura kâ èûska lokâs,
Melns pûíis ogles dzçsa,
Pâr visu pasauli zibeòi lçca.
7. Migla Migla, Rasa Rasa (Svetas Vedibas) (Oh Fog, Oh Dew)

Migla, migla, rasa, rasa,
Tâs man labu nedarîj�-
Rasâ manas kâjas mirka,
Miglâ nozûd kumeliòð

Nokrît migla, nokrît rasa
Atrod savu kumeliò;
Atrod savu kumeliò
Pie Mçneða namdurvîm

Mçness òçma Saules meitu,
Aicin� mani vedîbâs,
Kâ es jâðu vedîbâsi
Nesedlotu kumeliò�

Saule deva zelta sedlus
Mçness sudrab� iemauktiòs�,
Nu es varu droði jâti
Dieva dçlu pulciòâ

Krustiem auga kokiem saknes,
Krustiem zvaigznes debesîs,
Sâniem jâja Dieva dçli,
Krustiem tek�a kumeliò�.
8. Cusku Sieviete (The Woman Of Serpents)

Asins rasa rîta miglâ,
Þvadz dzelþi, zobeni, pîíi,
Simtiem pakavu bradâ Tâlavas laukus,
Ko klâj letu lîíi;
Es redzu, svçtkalnâ melni vîri jau kokus cçrt.

Tie strâdâ nakti un dienu,
Dievu akmens ðíelts, lejâ grûsts,
Svçtie ozoli pârtop par sienu
Un debesîs ieduras baznîcas krusts;
Caur uguni, caur zobenu, caur asiòu jûrai
Mums jauno ticîbu mâcîties bûs!

Tur pirmatnçjo meþu dzîlçs
Steidziet, meklçjiet viòu,
Raganu, Laumas zintnieci,
Èûsku sievietei nesiet ziòu �
Lai tâs stiprie vârdi spçj mûsu lâstu ârdît.

Tâ, kas dzimusi kopâ ar èûskâm,
Zalkðu íçniòa izredzçta,
Odzes indç svçtîta,
Burvju vârdos nepârspçta;
Melnu seju nu grieþas tâ dejâ:

Sper, sper Pçrkoni deviòiem zibeòiem,
Sadedz, baznîca, ziliem uguòiem,
Nîksti, dilsti, sveðâ vara,
Krîti kâ rudens lapa no zara.

Pie ðíeltâ akmens èûsku sieviete
Ziedu dodot Pçrkonu lûdz:
Nâc atpakaï, Debesu graudçj,
Ðíel, cçrt, triec, tâ lai sveðâ baznîca lûzt!

�Pçrkons brauc vara tiltu, deviòi zirgi,
Zaïa pâtaga rokâ
Zaïa èûska priekðâ,
Cçrt deviòos gabalos,
Met dziïâ jûrâ iekðâ.�

Nodun pamale, notrîc zeme,
Zilâm gaismâm pieðíîst viss gaiss,
Ïaunas ugunis raganas acîs,
Pâr zemi nogûlies klusums baiss.

Rau, kâ velkas debeði melni,
Sârtâm liesmâm aizdegas krusts,
Nâc, nâc, Debesu graudçj,
Ðíel, cçrt, triec, tâ lai sveðâ baznîca lûzt!
9. Caur Aizsaules Vartiem (Through The Gates Of The World Beyond)

Tev ðodien priekðâ tâls ceïð kuru iet,
Pa ðauru sarkanu taku, tur kur saule riet;
Caur deviòiem rûnu akmeòiem Tu ienâc svçtajâs liesmâs,
Aizver acis un ieklausies veïu dziesmâs.

Ðonakt no dieviem
Tev atklâts bûs
Vislielâkais noslçpums
Un pienâks diena, kad ðis noslçpums
Tiks atklâts ikvienam no mums.

Tavs zobens Tev blakus un skaistâkais tçrps,
Ej droði pa taku, kur gâja tavs vectçvs un tçvs;
Mçs tavas pçdas zemç slçpjam un minam,
Ðeit nenâc vairs, ja tevi mçs neaicinam.

Uz priekðu, uz Aizsaules valsti, ved tavs ceïojums,
Lîdz ar baltajiem dûmiem aiziet dvçsele projâm no mums,
Bet íermenis caur svçtajâm sârta liesmâm,
Velin, Tu miruðo pavçlniek, lai Tev tas ziedots tiek!

Bet zini, tik ilgi
Kamçr vçl bçrnu bçrni
Pâr tçva pagalmu skries,
Tev bûs kur atgriezties.

Un drçgnos rudeòa vakaros,
Kad migla pâr zemi klâjas,
Tad ir tas laiks, kad Tevi atkal gaida mâjâs;
Kur klçtî galds bûs lepni klâts,
Caur Aizsaules ugunsvârtiem
Tu ðeit atkal nâc.
10. Tumsa Un Sala (In Darkness And Frost)

Kurð var pateikt, kur ir sâkums
Un kurð zin, kur ir gals,
Vai mums vienreiz dzîve dota,
Vai to ir daudz?

Èetriem zariem zîme bezgalîga,
Kur beidzas viens ceïð � cits sâkumu òem.
Aiz melniem mâkoòiem silta saule spîd,
Pçc tumðas nakts atkal nâk rîts.

Kâpçc mçs ðeit esam,
Kâdu jçgu sevî nesam?
Vai ir par daudz, ja mçs prasâm,
Vai tam jâpaliek neizprastam?

Pçc kâ tiekties, ko ðeit meklçt-
Vai baltu gaismu, vai tumsu peklç?
Vai Tu esi viens no simta,
Vai starp simtiem viens?

Èetri svçtie zalkði, vîti maìiskâ lokâ
Tavs liktenis guï tavâs un Laimas rokâs.
Vai spçsi aiziet lîdz galam,
Vai pakritîsi ceïa malâ,
Vai gaismu atradîsi,
Vai mûþîgi paliksi tumsâ un salâ?

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links