Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SKYFORGER LYRICS

Latviešu Strēlnieki (Latvian Riflemen)

"Latvieðu Strçlnieki (Latvian Riflemen)" (2000)

1. Latvieðu Strçlnieki
2. Kauja Pie Plakaniem, Kauja Pie Veisiem
3. 1916.Gada Marts
4. Nâves Sala
5. Seðas ârprâta Dienas
6. Pulkvedis Briedis
7. Tîreïa Purvâ
8. Esat kâ Vîri
9. Dzîves Vismelnâkâ Stundâ
10. Brother Rides To The War1. Latvieðu Strçlnieki

Strçlnieki - septiòsimt gadu
Slâpçtâs tautas skaïâkais kliedziens
Slepus sentrîtais nazis
Kas pâr�íçla virves, lai varçtu elpot

Pusnaktîs baigâs un aklâs
Pie Veisiem, pie íekavas, Slokas un Smârdes,
Tîreïa purvos balti kâ spoki
Jûs gâjât nâvç

Strçlnieki lepnie, jûs zçni,
no Latvijas pïavâm un me�iem

Dienu un nakti pie Juglas
Traki un melni kâ èugunâ lieti
Jûs vâcu lepnumam - gvardiem
Un viòu pârspçkam stâvçjât pretî

Krievijas netîro ielu
Sausâs un slâpsto�âs lûpas
Skûpstîjât asinîm savâm
Jûs - brîvîbas dçï

Zçni no Nordeíu priedçm
Zvaig�òu un Rçveles ielâm

Es redzu pie debesîm naktî
Tur, kur mâkoòi mçnesi rok
Pulks pçc pulka nâk aizsaules taktî
Ceïas mirdzot un atkal plok

Tie ir strçlnieki, kuru vairs nava
Un kuru nebûs otrreiz vairs
Tikai viòu mû�îgâ slava
Tautu sargâs kâ karogs kairs.
2. Kauja Pie Plakaniem, Kauja Pie Veisiem

Tâs bija pirmâs latvie�u strçlnieku uzvarçtâs kaujas
1915.gada 29.oktobrî un 23.novembrî, kas palîdzçja apturçt
vâcu armijas virzî�anos uz priek�u. 1.Daugavgrîvas strçlnieku
bataljona pirmâ rota virsnieka Fridriha Brie�a vadîbâ
sakâva èetrreiz lielâkus vâcu spçkus.

Naktî vismelnâkâ dzimât
Jûs, ielu un rensteïu zeòíi
Un tomçr jûs esat lieli
Jo Jûs pirmie gâjât gaismas svîdumâ vâjâ
Kaujâ pie Plakaniem, kaujâ pie Veisiem
No nameïiem sîkiem un greiziem
Pretim smaido�ai Misai un Iecavai
Ar vienu domu -
Aizsargât ceïu uz Rîgu.

Kauja pie Plakaniem, Kauja pie Veisiem
Pirmâ, mirdzo�â, veiksmâ.
Dzirdiet, kâ kauju gâjçjai pirmajai rotai
Un viòas vadonim Briedim
Soïi, no purvâjiem kâpdamies, mû�îbâ iedim�

" Ei, puikas, kur gribat Jûs lîst tâ,
mçs zinâm tâs vietas, stâviet,
tur purvs priek�â un nâve!"
Bet Jûs tikai uzsitât knipu un teicât:
" Ei, câïi, ne vîri" -
un pâri purvam tai naktî Jûs lîdât
bez rimas,
jo Jûsu ienaids un sîkstums
pârvçrta vizo�â grîdâ purvu dûòaino râvu.

Bet tagad es saku, lai kur es stâvu,
No Íekavas , Juglas un Tîreïa es jûtu
Ieplûstam sevî dîvainu strâvu,
Kas like manai sirdij un muskuïiem aug�up tiekties
Un es kliedzu:" Pieminiet Misu un Iecavu,
Pieminiet savus pulkus, visus astoòus!"

Kauja pie Plakaniem, kauja pie Veisiem
Tâ pârvçrta strçlnieku asinis teiksmâ;
Kauja pie Plakaniem, Kauja pie Veisiem
Pirmâ, mirdzo�â un veiksmâ!
3. 1916.Gada Marts

Lai atbalstîtu sabiedrotos (Angliju un Franciju),
Krievu 12.armija 1916.gada martâ gatavoja uzbrukumu.
Latvie�u bataljoni devâs kaujâ kopâ ar krievu daïâm uz
Atklâta lauka pie íekavas.

Ir 1916.gada marts
Uz Íekavas pozîcijâm, kur Rîgas -Bauskas ceï�
Pa sniega un dubïu pilnâm stigâm
Brien latvju strçlniekbataljoni
Tiem priek�â stâv nikna kauja,
Kur daudzi pirmoreiz ies ugunî bet Rîgas pa�puikas jau pa�i cîòâ raujas
Jo dro�i tic, ka ienaidnieku dzîs

No augstiem cara ìenerâïiem lemts
Ar sibîrie�u pulkiem kopâ
Tur galvenajâ triecienjonî ies
2.Rîgas un 1.Daugavgrîvas bataljons
jau 20.marta naktî
tie ieòem vietas pirmâs tran�ejâs
laiks paiet satraukuma pilnâs gaidâs
stâvot dubïos vai guïot slapjâs granâtbedrçs


Lîdz beidzot pusse�os rîtâ
Ierûcas krievu lielgabali pirmie
Un sâkas viesuïuguns
�auj 92 stobri un vâcu pozîcijas
Vârâs tâ kâ katlâ
Tad kaujâ dodas sibîrie�i
Un noskan pavçle:" Latvie�i uz priek�u!"

Jau ienaidnieku fronte pu�u rauta
Un daudzi skaïu " urâ!" sauc
Bet tâlâk strçlnieki vairs netiek
Sâk vâcu lo�metçji viòu rindas jaukt
Un arî atpakaï vairs ceïa nava
No artilçrijas tur ugunssiena celta
To sibîrie�i neiztur - tie bçg
Un vâci viòus lîíu vâlos slauka
Bet latvie�i vçl turas!
Un tikai tumsâ atpakaï lien dzîvajie
Un ievainotie ilgi vaid uz lauka
No augstiem ìenerâïiem bija lemts
Tur daudziem palikt marta granâtlaukâ
4. Nâves Sala

No 1916.gada pavasara lîdz rudenim otrais un tre�ais
Strçlnieku bataljons kopâ ar krievu daïâm aizstâvçja
Nelielu nocietinâjumu Daugavas kreisajâ krastâ - priek�â
bija ienaidnieks, aizmugurç - plata upe,
apkârt - klaj� akmeòains lauks. Aizstâvçties nâcâs
zem vâcu �âviòu un indîgo gâzu uguns, kas prasîja
lielus cilvçku upurus, tâpçc �î vieta tika saukta
par Nâves salu.

Tum�i tek Daugaviòa
Smagus, melnus viïòus veï
Lielgabalu dobjus dârdus
No viòa krasta pâri ceï

Tur Nâves salas uguns laukâ
Lodes tikai dziesmas dzied
Un indes gâzçm piepildîti
�âviòi cçrt elpu ciet

Bet ne jau raud un gau�as streïíi
Zem granâtuguns tie jautri smej
Jo zina dro�i, par taisnu lietu
Tie savas asinis te lej
5. Seðas ârprâta Dienas

1916.gada 16.-20.jûlijs - se�as izmisîgas jûlija kauju dienas
uz atklâta lauka pie íekavas tajâ pa�â apvidû, kur
notika Marta kaujas.
Cîòâ ar krievu pulkiem devâs
1.,6.un 7.Latvie�u bataljons.

Karstâ jûlija saule
Vçl spîdi spo�i
Pâr me�iem un pïavâm
Kur drîz triecienâ trakâ
Trauks latvju streïíi

Ai, râmâ íekavas upe
Vçl dzidri plûst tavs ûdens
Bet jau drîz sarkanâ krâsâ
To asinis krâsos

Ai, lçnais vakara vçj�
Vçl �ûpo balto bçrzu lapas
Drîz zem to kailajiem stumbriem
raks brâïu kapus

Vçl manas skaidrâs acis
Mîïi �o pasauli tver
Bet dziïi èukst tum�a balss-
Drîz tâs tev uz mû�u bûs jâaizver

Pelçks un lietains aust 16.jûlijs
Vçl klusums, bet tûlît vârîsies elle
Un asinis plûdîs
Un daudziem sapòiem un cerîbâm pienâks tur gals
Kad nâves pïaujma�înas cilvçku íermeòus mals

Un tad uz priek�u, nav vietas vairs domâm
Kâ ârprâtîgs pâri pïavai tu trauc,
Visapkârt spindz lodes, trîc, lîgojas zeme
Un blakus kâds krîtot pçc mâtes vçl sauc

Kaukdama visa pasaule grie�as
Tçrauda lietus no debesîm lîst
�íîst dûòas koki un zeme
Un cilvçku locekïi lido tiem lîdz

Gai�â dienâ uz atklâta lauka
Pret dzeloòdrâtîm un lo�metçjiem
Zem �rapneïu un granâtu uguns
Sâkas strçlnieku skrçjiens

Un neapturams, kaut beigâs ar`veltîgs
Se�as ârprâta naktis un dienas
Niknuma pilns trieciens
Tikai dçï cerîbas vienas -
Redzçt savu Tçvzemi brîvu
Ïaut simtiem un tûksto�iem mierîgi dzîvot!
6. Pulkvedis Briedis

Fridrihs Briedis (1888.-1918) - viens no izcilâkajiem
Latvie�u strçlnieku virsniekiem, kur�, vçl dzîvs bûdams,
Kïuva par leìendu, ar savu piemçru iedvesmodams citus.

Kad sirmajai tçvzemei grûti klâjâs
Tu pirmais biji, kur� cçlâs kâjâs
Pirmais strçlnieku rindâs stâjies
Tev dubïainâs tran�ejas kïuva par mâjâm

Viskarstâkâ cîniòâ
Ar mirdzo�u virsnieka zobenu rokâ
Pirmais tu biji, kas traucâs
Cauri lo�u un granâtu uguòu lokiem

Pulkvedi Briedi - saviem kareivjiem labâkais piemçrs
Dro�i tie gâja tev pakaï vienmçr
Pulkvedi Briedi - tu turpini dzîvot arî pçc nâves
Un senajiem virsai�iem lîdzâs tagad tu stâvi

Bez bailçm tu raudzîjies nâvei acîs
Vienalga tev bija, ko vçsture sacîs
Jo ne jau par ordeòiem, caru vai slavu
Tu cînîjies tikai par tçvzemi savu

Aiz kareivju mugurâm platâm
Neslçpies bailîgs
Jo tikai niknâkâs kaujas virpulî
Spçj justies patiesi tu laimîgs

Kad asins, zeme un ugunis �íîst
Kad lo�u lietus uz cilvçkiem lîst
Kad lielâkâs bailes pârvarçt nâkas
Tur tikai îstâ dzîve tev sâkas
7. Tîreïa Purvâ

1916.gada 23.decembrîTîreïa purva apkârtnç sâkâs
leìendârâs Ziemassvçtku kaujas - krievu 12.armijas lielâkais uzbrukums,
kurâ galvenais trieciens bija jânes latvie�u strçlniekiem. Pçc nedçïu ilgâm cîòâm
izdevâs no vâcie�iem atkarot Lo�metçjkalnu, bet krievu ìenerâïu
nemâkulîgâs rîcîbas dçï, kaujâs vairâk nekâ 5000 latvie�u strçlnieku
zaudçja dzîvîbas.

Kâ aizkauts zvçrs kauc ziemeïvçj�
Un pâri purvam sniegputeni grie�
Tas traucç mieru klusiem tçliem
Un viòu sejâs slapju sniegu svie�

Viens otram blakus simtiem viòu guï
Un verâs debesîs ar tuk�âm acîm
Kas bûs tik drosmîgs, ies un viòu mâtçm sacîs
Ka dçliem mû�am lemts ir tagad gulçt tâ
Tur Tîreïa purvâ�

Tai saltâ Ziemassvçtku rîtâ
Cauri dzeloòdrâ�u jûrai
Kâ milzu straume latvju pulki plûda
Kâ nieku vâcu fronti viòi pu�u râva
Tos visus vienoju�i bija naida karstâ srâva

Bet cauru dienu cînoties sâk karavîri gurt
Kur palîgspçki, kâpçc vçl viòu nava?!
Un viens pçc otra latvju dçli krît
Un viòu pulki noasiòo sniegâ, putenî un salâ
Tur Tîreïa purvâ�

Un kad reiz atkal atnâk Ziemassvçtku nakts
Un purvâ izsalku�i vilki kauc
Tad notrîs zeme zem smago soïu takts -
Tie visi cçlu�ies pçc jaunas cîòas sauc
Tur Tîreïa purvâ
Kur sals un nâve valda
Kur �ausmas, cie�anas bezgala
Sniegâ, putenî un salâ
8. Esat kâ Vîri

Pçc Ziemassvçtku kaujâm strçlniekiem atpûta nebija ilga,
23.janvârî vâcie�i sâk uzbrukumu, lai atgûtu nesen zaudçto Lo�metçjkalnu.
Tâs bija pa�as asiòainâkâs kaujas Rîgas frontç.

30 grâdu sals
ledû kalts Lo�metçjkalns
celieties, strçlnieki, elpot kïûst grûti
frièi �urp gâzes lâdiòus sûta
tâ kâ dobja aizkapa balss
ierûcas pirmais lielgabals
un viesuïuguns vçl neredzçta
jau pâri jums drâ�as kâ nâves vçtra
visums piepildâs ârprâta auriem
liekas ar pasauli �odien bûs cauri
bet sakodiet zobus naida kvçlç
jums jânoturas �ai zemes strçlç

Esat kâ vîri
Kâ zemgaïu karavîri
Esat kâ vîri sirdîs savâs no bailçm brîvi

Nâk vâcu íçdes melnâm masâm
Klusçdamas, sejâm cietâm un asâm
Jâatgûst tiem Lo�metçjkalns
Asinîs jânomazgâ savs kauns
Zem viòu trieciena krievu daïas
Notrîc, ceïas un atpakaï veïas
Turieties, latvie�i, jûs nedrîkstat gurt
Jo �odien �î kauja jumsjâiztur!

�aujot pârkarst �uteòu stobri
Durkïi cçrt miesâs asiòu robus
Lîdz pçdçjai robe�ai uzvilkts viss spçks
Tagad vai nekad vairs, cilvçks kïûst zvçrs

Tur citur aiz mâkoòiem spo�i saulîte spîd
Bet �eit tikai sals, �ausmas un nâve ik brîd`

Esat kâ vîri
Kâ îsteni karavîri
Jums jâbût kâ vîriem
Sirdîs savâs no bailçm brîviem

" Esat kâ vîri" - 5.Zemgales pulka kaujassauciens
9. Dzîves Vismelnâkâ Stundâ

Pajautâ savai sirdij
Vai tie�âm vari tu spçt
Dzîves vismelnâkâ stundâ
Nenodrebçt
Pajautâ savai sirdij
Vai var tev tâ atbildçt
Kad jâcie� bûs lielâkâs sâpes
Vai spçsi tu izturçt

Tâdi bija strçlnieki
Gâja tie mirt par lietu
Un ja vajadzçs tev
Vai arî tu ietu?

Vai spçsi beigt vaimanât, gausties
Un dro�i uz priek�u lauzties
Caur nepârvaramiem �íçr�ïiem
Caur asmeòiem dzeloòiem, çrk�íiem
Dzîvîbu vienîgo ziedot
Par samaksu viòu iedot
Lai cilvçku tûksto�i simti
Brîvai nâkotnei dzimtu

Ja zini, ka vari, tad celies
Tver ieroci, rindâ stâjies
Jau �onakt tev niknâkâ kaujâ
Savu dzîvîbu atdot bûs jâiet

Dreb bruìis smago soïu vienotâ taktî
Iet latvju pulki projâm naktî
Ei, puikas, vçl pagaidiet mazliet
Es arî vçlos jums lîdzi iet!
10. Brother Rides To The War

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links