Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SKYFORGER LYRICS

Kauja Pie Saules (The Battle of Saule)

"Kauja Pie Saules (The Battle of Saule)" (1998)

1. Zviegtin' Zviedza Kara Zirgi
2. Kauja Pie Saules.1236
3. Senču Ozols
4. Viestarda Cîòa pie Meþotnes
5. Kuri
6. Kalējs kala Debesîs
7. Kam Pūati Kara Taures
8. KKauja Garozas silā 1287
9. Svētais Ugunskrusts1. Zviegtin' Zviedza Kara Zirgi

Zviegtin` zviedza kara zirgi
Karav�rus gaid�dami ;
Karav�ri zobentiÅus
Uz akmeÅa tecin�j` .

IztrinuÄi zobentiÅus
Krust�m lika zv�r�dami :
Lab�k manu galvu �ma ,
Nek� manu t�vuzemi !

Es jums saku , sveÄi Äaudis :
Äai zem�i nen�ciet -
Dzied man zelta lakst�gala
ZobentiÅa galiÅ� !
2. Kauja Pie Saules.1236

# Tas notika 1236 . gada 22 . septembra dien� ,
Zobenbr�Äu ordeÅa bruÅinieki mestra Folkv�na vad�b�
p�c sirojuma pa lietuvieÄu zem�m dev�s atpakaÄ uz R�gu .
PusceÄ� , net�lu no Saules ciema , viÅus negaid�ti p�rsteidza
Ringauda vad�tais lietuvieÄu un zemgaÄu apvienotais
karasp�ks un s�k�s varena kauja ...

S�dies , ceÄiniek , krast� ,
Skatus p�ri met ;
Redzi l�zeno lauku
ViÅpus upes pret�

Tur , kur mier�gs ar�js
Status ceÄ uz lauka
Pirms daudz gadiem br�za
S�vas kaujas auka

Tur Zobenbr�Äu ordeÅa vara p�ÄÄos gruva
LeiÄi , zemgalieÄi diÅ£u uzvaru kauj� sev guva

Kauj� pie Saules
Tur Ringauds skand�ja uzvaras taures
Kauj� pie Saules
Tur zem� pűst krist�go kauli

Pa tumÄiem meÅ£iem slepus
Ir Ringauds ar lietuvjiem traucis
Un pa ceÄam sev zemgaÄus
Uz asiÅu dz�r�m l�dz saucis

P�rkon ! dievs visuvarenais ,
Tu , kas zibÄÅus met grauj� ,
K� priek� dreb zeme un gaiss ,
Jel pal�dzi mums Äaj� kauj�


Mestrs Folkv�ns un ordeÅa br�Äi
Visi műţa mieg� tur sl�ga
No zemgaÄiem kÄuva daÅ£s gÄ�vuls v�l kauts ,
Kas lűkoja b�gÄus tikt R�g�

Kauja pie Saules , M�meles krast�
Ringauda uzvaras kr�ÄÅ�kais zieds
CeÄiniek , vietai kad gar�m Äai ej
VaroÅus pieminot galvu liec !
3. Senču Ozols

Es pace?u rokas pret sauli ,
Kas sp?d man? sej? caur ozola zariem .
Es saucu sen aizmirstus v?rdus
Un j?tu k? zemes sp?ks iepl?st man? .
�ai sv?taj? viet? es vairs neesmu viens ,
Es dzirdu me�a garu balsis .
Manas atmi?as l?n?m s?k mosties no miega
Un es zinu - nekas nav aizmirsts .

Un tad man? priek�? pret rieto�o sauli
No ozola iznirst sirms v?rs .
K? hipnotiz?ts vi?a priek�? es noliecu galvu ;
Man ?ukst me�a gari - tas ir Kr?vu Kr?vs ,
Pats vied?kais sen?u burvis un zintnieks -
Sen miris vi?� , bet tom?r v?l dz?vs

"Es esmu �? ozola gars , nekad �eit nepacel cirvi !
Es m?c?�u tev , lai tavs pr?ts k??tu t?rs ,
Ja ziedosi man savu sirdi .
No zemes tu c?lies esi , mans d?ls , ne no debess ;
Pie savas m?tes tad atgriezies ,
Lai tava da?a ir zobens un lemess
Un zini - nekas nav aizmirsts ! "
4. Viestarda Cîòa pie Meþotnes

12-13 gs. T?rvetes pilskaln? dz?voja un vald?ja Viestards -
pirmais senaj?s hronik?s min?tais zemga?u virsaitis .
Bet viens no liel?kajiem un varen?kajiem Zemgal? tolaik
bija Me�otnes pilskalns Lielupes krast? .

Uz T?rveti zi?nesis steidz -
Vi?� Viestardam ?aunu zi?u teic :
Tur Me�otnes pilskaln? m?ki un krustne�i s?�
Pie tic?bas savas tie zemga?us v?r� !

Tver zobenu Viestards , deg niknum? sirds tam :
" Ja reiz ciemi?i kl?tu , tie j?sa?em godam !

No visas Zemgales lai v?ri �urp n?k
Un cirvjus un zobenus l?dzi lai nes !
M?s apsolam dieviem , ja tie laimi mums dos ,
T?s galvas , ko cirt?sim pie Me�otnes ! "

Jau pamal? P?rkons dusm?gi r?c :
Tu , sve�iniek , lab?k no Zemgales m?c !

Un r?ta agrum? pie Me�otnes zemga?u karapulks ierad?s :
Tur visu dienu ar krustne�iem vi?i c?n?j?s .
Tom?r nav laimes Viestardam �odien -
Jau vi?a m?sasd?ls lauk? gu? beigts ...

Bet tik?m pa Lielupi ku?os
�urp krist?giem pal?gi brauc .
Kad to dab?ja zemga?i zin?t ,
Pilni niknuma tos sagaid?t trauc
Un upes sekl?k? viet?
Tie t?da? ku?iem virs? krita
Un visus , kas tur iek�? bija ,
Bez �?last?bas zem? cirta .

To redzot m?ki , kas v?l Me�otnes pilskaln? sl?p?s ,
Steidz bail?s savu dievu l?gt ,
Un l?dz ar kr?slas p?d?jo stundu
Tie visi prom no Zemgales m?k .

Kauc vilki tiem paka?
Un melna p?r me�iem nogu?as nakts -
T? zemga?i sa?em tos ,
Kas n?k �urp neaicin?ts .
5. Kuri

Pies?diesi , V?ja m?te ,
Sausas egles gali?? ,
Kam?r mani b?leli?i
P?ri ies j?ri?ai .

Minat , br??i , zobenti?us
�ai zem?i st?v?dami ;
T? m?sim naideniekus
Cit? j?ras mali?? !

No Dzintares , V?rt?jas pilskalniem
600 kur�u ir n?ku�i j?ras krast? :
Mirdz cirvji un zobeni , kara karogi pland
20 ku?u garajos mastos .
Ilgs pag?jis laiks kad tie p?d?jo reizi siru gait?s g?ju�i ...

L?dz ce?iem ?den? iebridis st?v sirmais kr?vs ;
Pret debes?m upura as?n?m slac?to cirvi pac?lis
Vi?� varen? P?rkona v?rdu ska?i sauc
Un l?dz lai s?ta tas laimi �aj? gait? .

Skanot ragiem un taur?m , v?ri gr?� ku?us j?r? ;
Vecs karot?js aizs?k seno kara dziesmu :

"M?s esam kur�i - v?ri no dzintara zemes ,
J?ras t?les m?s sauc !
K? naidnieki k?pj m?su krastos ,
Tiem atriebt m?s braucam .
Un uz ilgiem laikiem lai m?su smag?s v?les tie atmin
Un l?dz savu dievu :
Ak , kungs , pasargi m?s no kur�iem ! "
6. Kalējs kala Debesîs

Kal?js kala debes?s ,
Dzirkstis bira j?rmal? ;
Eita , br??i , salas?t ,
Izkalsim sev zobenti?us !

Izkalsim sev zobenti?us
Devi?iemi t?raudiem ;
Iesim tad uz jodu zemi ,
Jodu d?lus kap?dami !

P?rkons brauca par debesi ,
Bargus v?rdus run?dams ;
Bargus v?rdus run?dams ,
Dzel�u r?ksti ciladams .

P?rkon , esi nikns uz m?su naidniekiem !

Sve�i kungi , karav?ri
M?da manu t?vu zemi ;
N?ks vasara , n?ks P?rkonis ,
Saspers j?s gabalos !

P?rkon , esi nikns uz m?su naidniekiem !

C?rtat , br??i , zobenti?us
Krusteniski ozol? .
Krustiem zari , krustiem saknes ,
Krustiem karu izdras?t .


KAM P?�AT KARA TAURES
Kam p?�at kara taures ,
Mani balti b?l?li?i ?
Neba n?ca sve�as tautas
Novadi?u izd?�?t .

Naigi , naigi , a�i , a�i
Kop? , br??i , pulci?? !
Minat savus zobenti?us ,
Sedlojieti kumeli?us !

Pulkiem j?ja sve�as tautas ,
S?v ar naidu pav?rt? ;
Dod , Dievi?i , lielu vari
Zobenti?u izcil?t .

Lab?k mani kar? k?va ,
Nak? suni s?tmal? :
M?si?ai liela slava -
Kar? kauts b?leli?� .
7. Kam Pūati Kara Taures

Kam pűÄat kara taures,
Mani balti b�leliÅi?
Neba n�ca sveÄas tautas
NovadiÅu izd�ţ�t.

Naigi, naigi, aÄi, aÄi
Kop�, br�Äi, pulciÅ�!
Minat savus zobentiÅus,
Sedlojieti kumeliÅus!

Pulkiem j�ja sveÄas tautas,
St�v ar naidu pav�rt�;
Dod, DieviÅi, lielu vari
ZobentiÅu izcil�t.

Lab�k mani kar� k�va,
Nek� suni s�tmal�:
M�siÅai liela slava -
Kar� kauts b�leliÅÄ.
8. KKauja Garozas silā 1287

T? bija viena no p?d?j?m liel?k?m zemga?u uzvar?taj?m
kauj?m - 1287. gada mart? vi?i uzbruka galvenajam
krist?go centram Balt?j? - R?gai . Kaut gan pils?tu ie?emt
tiem neizdev?s , vi?i nopost?ja visu apk?rtni un uzbruka citai
pils?tai - Ik�?ilei . V?cu orde?a bru?inieki dzin?s paka?
zemga?iem un me�? pie Garozas abi karasp?ki satik?s

Dedz naid? kv?l? , dedz mana sirds ,
Tver roka cie�?k zobena spalu ,
Jau me�mal? sve�u pakavu dimdo?u dzird -
Tur k?ds j?j mekl?t �ai zem? sev galu .
Dr?z asi?u upes tec?s un daudziem vairs neredz?t sauli ...
V?l me�? dzi?� gu? klusums
Un tumsa kokus sedz :
Tur krustiem rot?ti v?ri ,
Tie gu? , ne ko dzird , ne ko redz .

Tie neredz , kur biezok?a dz?l?s
K? ugunis acis sp?d ,
Un nej?t k? Ve?u m?te
N?ves elpu tiem uzp?� �obr?d

- Laiks mosties , laiks mosties -
Sauc klusu k?da draud?ga balss ,
Tur kok? ??rc krauklis melns :
"�eit visiem jums pien?ks gals ! "

Te p?r�?e? klusumu kaujas sauciens :
Tur cauri biezoknim zemga?i n?k ;
K? melna n?ves ?na pret krist?giem velties tie s?k .
Tie ietriecas krustne�u rind?s
Un pie�?ist ar asin?m sniegs ;
Dzird vaidus un zobenus �?indam ,
Jau daudzas acis ver n?ves miegs .

Un beidzot liecas un sa�??st viss krist?go bars -
Nav p?rsp?jams �odien tiem zemga?u niknums un kaujas spars !

Ei , krauk?i , uz zemgali nesat zi?u :
Pie Garozas sil? sakauts gu? ienaidnieks !
9. Svētais Ugunskrusts

Tas ir sv?tais uguns krusts ,
Ieausts priesteru jost?s ;
T? ir dieva P?rkona z?me ,
Kas m?su karogu rot? .
Karogu , zem kura m?s dzimstam un mirstam ;
Karogu , zem kura m?s st?vam ar iero?iem rok?s .

M?s st?vam kop? k? viens
Par t?vzemi savu ;
M?s neiesim liekties , m?s varam tik l?zt ,
Jo k? gan cit?di tu vari
Par zemga?u kareivi saukties ,
Ja neesi ??vis asin?m sav?m cauri �ai zemei pl?st !

Sv?tais ugunskrusts ,
Dod m?su sird?m savu uguni just !

Un nav ?auts tev nodreb?t , kad blakus krit?s br?lis ,
Ne raud?t un l?gties , kad ienaidnieks c?rt ;
Ko tad teiks tavi v?l nedzimu�ie d?li ,
Vai visp?r �ai zem? tiem piedzimt b?s v?rts ?

Bet tagad man notr?s lepnum? sirds ,
Kad uz savas se??u zemes es st?vu -
Nav velti vi?u asins te liets ,
V?l ugunskrusts m?su karog? kv?lo !

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links