Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SEKHMET LYRICS

In Nomine

"In Nomine" (2006 Demo)

1. Sekhmet
2. Les apotres de Judas
3. Nazareth
4. In nomine
5. La blanche colombe
6. Les anges blament1. Sekhmet

Ve starém Egyptském království,
v bohatém starém Memphysu
bohyni Sekhmet zbožòují,
pøináší lidem jistou spásu.
Mstí se padlé bojovníky,
dodává královi odvahu,
je patronkou moru a strašné zhouby,
šíøí v bojích boží mstu.

Když Egyptský lid táhne do boje,
faraon mstivou bohyni k sobì zve.
Sekhmet hlídá v bojích pána svého,
na pomoc vláèí Ptaha-boha váleèného.
Boží mstou na cestách sama rozkazuje,
v èele se svým králem celý boj pozoruje.

Temné a váleèné síly nepøátelského lidu
bojí se aby neužila svého dechu.
Ohnivý dech pálí tìla v prach,
silné odìnce vysílá do boje Ptah.
Do øeže se ženou šípù støelci,
Sekhmet má v moci jejich ostré šípy.

,,Sekhmet nièivá,
bohynì ohnivá,
mor rozléváš,
mstou proklínáš!“

Když Egyptský lid táhne do boje,
nebojí se umøít-støeží je bohynì.
Vláèí s sebou Ptaha-boha váleèného,
chrání celu zemi-sluncem protkanou.
Svoji sílu v bojích smrtí ukazuje,
v èele se svým králem boj vždy vyhraje.

Bohynì války s hlavou lvice,
korunu má z kobøích hlav a sluneèního vìnce,
pomáhají jí luèišníci a luèišnice,
Sekhmet je kráskou v podobì lvice.
Váleèná,
nièivá,
bohynì
Sekhmet!

Egyptský lid se vždy vrací z boje vítìznì,
Sekhmet se obrací do bojištì,
na poušti leží cizincù mrtvá tìla,
Egypťané dìkují své patronce,že smrtí zasela.
V rozžhavený písek svým dechem pak rozpaluje,
nad Egyptem tím svou moc ukazuje.

Bohynì války s hlavou lvice,
korunu má z kobøích hlav a sluneèního vìnce,
pomáhají jí luèišníci a luèišnice,
Sekhmet je kráskou v podobì lvice.

Tmavé a zdrcené oèi míøí k nebi,
z boje ztrhané ruce natahují,
paprsky slunce míøí ke svatyni,
lehký vánek se mìní ve vichøici.
Vyvolený modlitbu do pouštì vykøikuje,
obìtováním celý obøad dokonèuje.

Bohynì války s hlavou lvice,
korunu má z kobøích hlav a sluneèního vìnce,
pomáhají jí luèišníci a luèišnice,
Sekhmet je kráskou v podobì lvice.
Váleèná,nièivá,bohynì

Sekhmet!
2. Les apotres de Judas
3. Nazareth
4. In nomine

In Nomine dei Nostri Satanas Luciferi
Excelsi.
Ave Satanas!
.
Prší a venku se setmìlo,
dnes v noci se sešli ètyøi jezdci,
tato noc nebude krátká,
již brzy nastanou Satanova léta!
Ve svìtì propukne válka!

Z èerných,bouølivých oblak
padá rudý déšť z Ježíšova prsou,
z hrozivých zlých pekel
šíøí se láva zemskou krajinou!
Sám Lucifer seslal oheò na svìt,
tìžká mraèna zahalila nebe,
silný vítr ze severu bije do stìn skal!

Temnota zavládla na této zemi
a brzy Satan svìtské peklo ovládne.
Nyní pøišla ta chvíle,
had z hlubin pøichází ze západu - Leviathan!
Severský vùdce Belial jde s ním.

Již brzy ètyøi èerní jezdci
ovládnou svìt a pøinesou zkázu.
Zjevuje se tøetí jezdec z východu
pán svìtla,ohnì - Lucifer!
Vyvolení èekají na osud svùj,
èekají na znamení pøíchodu Satana!

666

Sám Satan vylézá z vroucích pekel
vyvolení jásají,knìží se dìsí!

In Nomine dei Nostri Satanas Luciferi
Excelsi
Ave Satanas!

Již žijí jen silní vojáci
se znamením silného pána.
Znaky temnoty se stávají
pevným silným symbolem
jako symbol Satana!
666 Ave Satanas!

Apokalypsa je dovršena,
peklo zavládlo na Zemi
Knìží se zbláznili,
když kostely jsme vypálili
Ètyøi páni temnot
vylezli ze skrýší
aby nás zbavili
køesťanský havìti!
5. La blanche colombe
6. Les anges blament

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links