Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SEKHMET LYRICS

Pomsta pekelných legií

"Pomsta pekelných legií" (2005 Demo)

1. Ave Satani I
2. Smrt Nazaretci
3. Pomsta
4. Tajemství Lesa
5. Vìrní Pána Našeho
6. In Nomine...
7. Padlý Andìl - Satan
8. Futhark
9. Sekhmet
10. Ave Satani II1. Ave Satani I
2. Smrt Nazaretci

Smrt Nazaretci

Text: from film Damian 3
Music: Set

Mùj otèe,vládèe ticha,nejvyšší bože pustošení,
které mu lidstvo zpívá ještì v objetí bolesti.

Dodej sílu mému úmyslu,abych zhøešil pøed druhým božím
soudem Ježíše Krista a jeho odpornými pozemskými vìøícími.

2000let už staèilo.Ukaž lidem na nebe vzetí tvé království,
vejdi do nich velkolepostí smutku.

Podstatou osamìlosti,neposkvrnìností zla a tvým rájem bolesti
Jakou zvrácenou pøedstavu má èlovìk o peklu,
že se rozprostírá nìkde v útrobách Zemì.

Je jenom jedno peklo,tíživá jednotvárnost lidské existence.
A je jenom jedno nebe,,Extáze“,z království mého otce.
Nazaretský šarlatáne,co ty mùžeš nabídnout všemu lidstvu?
Než pøijde hodina tvého druhého vrhu z otevøené rány ženy,
neudìláš nic.

Utopil si lidské povznášející touhy v záplavy pokrytecké morálky.
Podnítil si pubertální myšlení mladých lidí
se svým odporným dogmatem prvotního høíchu.
A nyní si se rozhodl jim zapøít poslední radost po smrti
a chceš znièit mì?

Ale dopadneš špatnì Nazaretèe,tak jak si vždy skonèil.
Byli jsme oba stvoøeni k obrazu èlovìka.
Ty si se narodil nemohoucímu bohu,ale já byl zplozen šakalem,
zrozen Satanem,nièitelem.
Tvoje bolest na køíži byla jen malièkost ve srovnání
s mukami mého otce,vyhnaného z nebe,padlého andìla.

Zrada vìèná!Jak rád bych vrazil hloubìji trny z koruny
do tvého odporného tìla,ty odpùrce neøestí.Prokletý Nazaretèe.

Oh Satane,pomstím strašnou bolest
znièím Krista jednou pro vždy!

Smrt Nazaretci!!!
3. Pomsta

Pomsta

Text: Set
Music: Set

Vysáváš lidem jejich mysl,
bereš jim život a názor,
myslíš, že seš všemohoucí?!!!
Jsi pouze falešný pokrytec!!!

Na Zem si seslal zkázu,
utrpení celému lidstvu.
Seš jen proradný stín
omýlaný pøes dva tisíce let.

Vždyť si ztìlesnìním ubohosti,
nepøekonatelné neschopnosti žíti,
krve chtivec visící na køíži.

Trnovou korunu na èele,
obrovský køíž na høbetì,
køížová výprava byla pouhým vysvobozením
spojená s šílenstvím a nelítostným utrpením.

Nìkolik set let mého pána urážíte,
ale to je zaèátek konce církve.
Schazujete stále svrženého Andìla – otce,
žijete v prázdnotì a nicotì.

Pomsta je jediná naše touha,
zabít víru v Ježíše Krista.
Vládnout bude síla Satana,
smrt zkonzumuje každého žida!!!
4. Tajemství Lesa

Tajemství Lesa

Text: Set
Music: Set

Samota lesa je ráj,
ráj Druidù-keltských knìží.
Kteøí z východu k lesu pøichází
po blátivé cestì pokryté listím.
Pøichází aby jej chránili,
spolu s tajemnými posli zlého lesa.

Oblaka zatahují se nad pustým lesem
a úplnìk prosvítá do korun stromù.
Dech zimy dopadl na tento ráj,
mrtvá zmrzlá hlína je snìhem pokryta.

Lesní svìt se stal pustým,temným místem,
kde poslové temných sil stále žijí.
Žijí v blaženosti severského lesa,
v nìmž vìèný strach vládne.

V srdci zimy stromy uléhají k spánku
a mocné duše poslù chrání tajemství lesa.
Každý kdož vstoupí,už nespatøí nic,
zemøe za hranicemi zatracení.
Pevnì pøikován k mohutnému Duiru
bude vetøelec jež pøešel bránu.

Jen padlý andìl z nebes-Satan
zachránit smrtí tì mùže.
A až s váma skoncuje,
zùstane zde jen on,,Andìl smrti“,
poslové temných sil!Druidi!!!
A mrazivý pohled do temného lesa.
5. Vìrní Pána Našeho

Vìrní Pána Našeho

Text: Abaddon
Music: Set a Warlord

Žijeme v dobì plné hnìvu,køesťanství upadá

zpráva to úžasná-napomùžeme tomu.

Znièíme každý chrám,kde boha uctívají a na pána našeho nadávají.

Pøidej se k nám a uslyšíš jakého vola tam poslouchají.Vypalme kostely,popravme knìží

a všechny vìøící sházejme z vìží.

Apokalypsa pøichází,s ní èerný øád

jenž pøebývá v útrobách strašného zla.Nesnažte se uvìøit,že pravda to není.

Pøichází temný øád,všechno tu k lepšímu zmìní.

Proroctví je naplnìno,se Satanovou pìstí støetno se to,

co vše s køesťanstvím spoleèného má.Vše,dokonce,Papež jež byl velmi uctíván,

už je také k zemi poslán høíšný Vatikán.

Vymoèím se do Jordánu,kde Ježíš byl pokøtìn

a zvolám slova k Satanovì poctì!,,Vìrní pána našeho,stojím pøed vámi ve jménu jediného boha,

který vystoupal z pekla,a který žije v nás.Teï naøizuji vám,

SET,RAGNAR,ABADDON a WARLORD

najdìte a zniète nazaretské dítì.Zabte Ježíše!!!“Žijeme v dobì plné hnìvu,køesťanství upadá

zpráva to úžasná-napomùžeme tomu.Vypalme kostely,popravme knìží

A všechny vìøící sházejme z vìží.
6. In Nomine...

In Nomine...

Text: Abaddon, Set
Music: Set

In Nomine dei Nostri Satanas Luciferi
Excelsi.
Ave Satanas!
.
Prší a venku se setmìlo,
dnes v noci se sešli ètyøi jezdci,
tato noc nebude krátká,
již brzy nastanou Satanova léta!
Ve svìtì propukne válka!

Z èerných,bouølivých oblak
padá rudý déšť z Ježíšova prsou,
z hrozivých zlých pekel
šíøí se láva zemskou krajinou!
Sám Lucifer seslal oheò na svìt,
tìžká mraèna zahalila nebe,
silný vítr ze severu bije do stìn skal!

Temnota zavládla na této zemi
a brzy Satan svìtské peklo ovládne.
Nyní pøišla ta chvíle,
had z hlubin pøichází ze západu - Leviathan!
Severský vùdce Belial jde s ním.

Již brzy ètyøi èerní jezdci
ovládnou svìt a pøinesou zkázu.
Zjevuje se tøetí jezdec z východu
pán svìtla,ohnì - Lucifer!
Vyvolení èekají na osud svùj,
èekají na znamení pøíchodu Satana!

666

Sám Satan vylézá z vroucích pekel
vyvolení jásají,knìží se dìsí!

In Nomine dei Nostri Satanas Luciferi
Excelsi
Ave Satanas!

Již žijí jen silní vojáci
se znamením silného pána.
Znaky temnoty se stávají
pevným silným symbolem
jako symbol Satana!
666 Ave Satanas!

Apokalypsa je dovršena,
peklo zavládlo na Zemi
Knìží se zbláznili,
když kostely jsme vypálili
Ètyøi páni temnot
vylezli ze skrýší
aby nás zbavili
køesťanský havìti!
7. Padlý Andìl - Satan

Padlý Andìl - Satan

Text: Set
Music: Set

Andìl z nebes padlý
pro Boha-Andìl nebezpeèný!

Kleslý ze své skvìlosti,
svržený tvor do propasti.
Vyrovnat se chtìl Stvoøiteli
a bít se s ním o jeho mocnosti.

On spolu s legiemi obývá
ty místa prokletá a temná.
Místa houstnoucího soumraku
vzbuzující šílenství a hrùzu.

Zde vìèné zlo jen je
v køeèích vìèné agónie.

Satan a jeho vìrní
-ve prospìch pekelných legií-
staví dlouhé zástupy zla,
všude vládne temnota.

Náboženské boží symboly
jsou jeho nepøáteli,
promìòují se v modlu
oni-vrazi starých Keltù.

Žízeò volá ústy Druidù,
ze starých èerných lesù,
z temné noci bez konce,
po vinobraní nazaretské krve.

Je to jediný,,Duch Zemì“
a prahne po svobodì.

Satan z pout tì dostane,
zde nechce ty køesťanské ovce.
On svobodu ti rád dá,
uznávejte tohoto démona.
-Satana-
8. Futhark

Futhark

Text: Set
Music: Set a Warlord

Futhark!!!
To runové písmo je.
Všemocný bùh Odin
lidem a druidùm pøinesl jej.

To Odin sebe obìtoval
a do síly run pronikal.

Povìšen za nohy byl,
za posvátný strom Ygdrasil.
Devìt dní a nocí vysel sám,
vlastním kopím probodán.
A tím Odin získal
znalost mocných run.

Fehu,Uruz,Thurisaz,Ansuz,Raido,Kaunaz!!!
Heil Odin!Heil Votan!

Runy tajemstvím pro lidstvo jsou,
jež Odin rozøešil a trpìl za nì.
Skandinávie nyní šťastná je,
každý druid èi èlovìk dìkoval za nìj.

Odin a Votan otcové severu jsou,
pro živoucí lid modlou jsou.
Votanovi vdìèíme za blaho mrtvých váleèníkù,
vládci Valhali patøí mnoho našich díkù.
Každý kdož pokoøil znalost mocných run
sláva patøí jen a jen mu.

Heil Odin!
Heil Votan!

Futhark!!!
9. Sekhmet

Sekhmet

Text: Frk, Set
Music: Sekhmet

Ve starém Egyptském království,
v bohatém starém Memphysu
bohyni Sekhmet zbožòují,
pøináší lidem jistou spásu.
Mstí se padlé bojovníky,
dodává královi odvahu,
je patronkou moru a strašné zhouby,
šíøí v bojích boží mstu.

Když Egyptský lid táhne do boje,
faraon mstivou bohyni k sobì zve.
Sekhmet hlídá v bojích pána svého,
na pomoc vláèí Ptaha-boha váleèného.
Boží mstou na cestách sama rozkazuje,
v èele se svým králem celý boj pozoruje.

Temné a váleèné síly nepøátelského lidu
bojí se aby neužila svého dechu.
Ohnivý dech pálí tìla v prach,
silné odìnce vysílá do boje Ptah.
Do øeže se ženou šípù støelci,
Sekhmet má v moci jejich ostré šípy.

,,Sekhmet nièivá,
bohynì ohnivá,
mor rozléváš,
mstou proklínáš!“

Když Egyptský lid táhne do boje,
nebojí se umøít-støeží je bohynì.
Vláèí s sebou Ptaha-boha váleèného,
chrání celu zemi-sluncem protkanou.
Svoji sílu v bojích smrtí ukazuje,
v èele se svým králem boj vždy vyhraje.

Bohynì války s hlavou lvice,
korunu má z kobøích hlav a sluneèního vìnce,
pomáhají jí luèišníci a luèišnice,
Sekhmet je kráskou v podobì lvice.
Váleèná,
nièivá,
bohynì
Sekhmet!

Egyptský lid se vždy vrací z boje vítìznì,
Sekhmet se obrací do bojištì,
na poušti leží cizincù mrtvá tìla,
Egypťané dìkují své patronce,že smrtí zasela.
V rozžhavený písek svým dechem pak rozpaluje,
nad Egyptem tím svou moc ukazuje.

Bohynì války s hlavou lvice,
korunu má z kobøích hlav a sluneèního vìnce,
pomáhají jí luèišníci a luèišnice,
Sekhmet je kráskou v podobì lvice.

Tmavé a zdrcené oèi míøí k nebi,
z boje ztrhané ruce natahují,
paprsky slunce míøí ke svatyni,
lehký vánek se mìní ve vichøici.
Vyvolený modlitbu do pouštì vykøikuje,
obìtováním celý obøad dokonèuje.

Bohynì války s hlavou lvice,
korunu má z kobøích hlav a sluneèního vìnce,
pomáhají jí luèišníci a luèišnice,
Sekhmet je kráskou v podobì lvice.
Váleèná,nièivá,bohynì

Sekhmet!
10. Ave Satani II

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links