Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SEKHMET LYRICS

Masová Očista Člověka

"Masová Oèista Èlovìka" (2006)

1. Masová oèista èlovìka I.
2. Zyklon B
3. Pomsta
4. Víra v temný trùn
5. Válka
6. Èistá krev
7. Masová oèista èlovìka II.
8. Blaník - cover Ortel1. Masová oèista èlovìka I.
2. Zyklon B

Zyklon B

Text: Ozzy
Music: Set

Malé sousto pro vás všechny,
Však syti budete dost,
Drtím váše vnitøní já,
Teï nad všemi mám moc.

Pojï,já obejmu tì mlží svou,
Pojï, ať oèistím tvou duši –
- tvou duši na práh prohnilou.

Zažiješ kolotoè smrti!!!

Pojï,já obejmu tì mlží svou,
Pojï, ať oèistím tvou duši –
- tvou duši na práh prohnilou.

Zažiješ kolotoè smrti!!!

Sloužím tomu kdo mi vládne,
Kdo pustí mne ven.
Ten kdo ucítí, ten zeslábne,
Padne v nekoneèný sen.

Zažiješ kolotoè smrti!!!
3. Pomsta

Pomsta

Text: Set
Music: Set

Vysáváš lidem jejich mysl,
bereš jim život a názor,
myslíš, že seš všemohoucí?!!!
Jsi pouze falešný pokrytec!!!

Na Zem si seslal zkázu,
utrpení celému lidstvu.
Seš jen proradný stín
omýlaný pøes dva tisíce let.

Vždyť si ztìlesnìním ubohosti,
nepøekonatelné neschopnosti žíti,
krve chtivec visící na køíži.

Trnovou korunu na èele,
obrovský køíž na høbetì,
køížová výprava byla pouhým vysvobozením
spojená s šílenstvím a nelítostným utrpením.

Nìkolik set let mého pána urážíte,
ale to je zaèátek konce církve.
Schazujete stále svrženého Andìla – otce,
žijete v prázdnotì a nicotì.

Pomsta je jediná naše touha,
zabít víru v Ježíše Krista.
Vládnout bude síla Satana,
smrt zkonzumuje každého žida!!!
4. Víra v temný trùn

Víra v temný trùn

Text: Abaddon
Music: Set, Warlord

Køesťanství – ta bídná víra,
køesťanství – tvou duši svírá.
Pøestaò vìøit v pána Boha,
nastává doba Satanova!
Zaèni vìøit v našeho pána,
po smrti tì bude èekat velká sláva.
Ježíš Kristus ti u nohou kleèet bude,
na rukou a nohou øetìzy rudé,
rudé od své krve,
plné hnusu, plné hnoje!
Velitelem pekelných vojsk mùžeš být
a všechny køesťany nechat upálit nebo shnít.
lidé z pekla vzešlí,
Ti co ti budou nadevše vìrní
nastolí na zemi peklo
a znièí vše co Kristovou rukou vzešlo.
Zabíjejme pøi úplòku v noci,
chovejme se jak krvelaèní vlci.
Znième všechno køesťanství,
vytvoøme nové království.
Nastolme vládu satanismu,
pøijmìme øád hyenismu!
5. Válka

Válka

Text: Set
Music: Set

Mysl vám nièí ta zasraná víra!
Žijete v iluzi mrtvého boha.
Jste tupé stádo bez mozkù,
zaslepeni hnojem na køížku!

Zemì se bouøí,obloha padá,
vìèná temnota vás probodává.
Øeèištì jsou plná svaté krve,
nepomùžou vám modlitby,
vzdejte se bez boje.

Lilith bude náš vùdce,
symbol znetvoøení ráje!

Satan nám požehnal vézt tuto válku
proti nesmyslùm o svatém stánku,
už mì serou ty vaše kecy
o svatém Ježíši Kristovi,
nabodnem vás na trnovou korunu
a peklo otevøe svou bránu!

Vpadneme na fary,
odpaníme jeptišky,
obrácenej køíž
vypálíme jim na ksichty!
6. Èistá krev

Èistá krev

Text: Set
Hudba: Set

Davy jedné krve se valí,
zahynete ve zkáze,
èekáte na vysvobození,
smrt pohltí vaše duše.

V krvi je èistota,
v krvi je národ,
v krvi je síla,
spravedlnost a nenávist!!!

Urputná touha zabít
je uchovávána v našich srdcích,
chladnokrevný a bezcitný výraz
máme ve tváøích.

V krvi je èistota,
v krvi je národ,
v krvi je síla,
spravedlnost a nenávist!!!

V žilách proudí krutost a zloba,
teï poznáte co je bolestná doba.
V uších nám dávný odkaz zní,
naše èistá krev zvítìzí!

Krev èistá!!! Má!!! Zvítìzí!!!
7. Masová oèista èlovìka II.
8. Blaník - cover Ortel

Blaník

Text: Ortel
Hudba: Ortel

Pod sídlem dávných Druidù v nitru tajemné hory,
èekají váleèníci spící staletí,
váleèný øev dìsí živé kolemjdoucí,
dávno se zajizvila stará zranìní.

Ve stínu zbabìlé oslepil,
ubiji ty,co prosí v kleèe.
Umírá jeden,aby druhý žil,
krev bude zdobit jejich meèe.

V Blaníku øinèí zbranì je konec pøímìøí,
už brzy odhodlanì rytíøi udeøí,
pod tíhou jejich seker zrádci se k zemi hroutí,
jedou za jasným cílem svou zemi vyzvednout výš.

Øítí se temnou nocí má v sobì odhodlání,
ráno až vyjde slunce dojde k støetnutí.
Údery koòských kopyt zdvihají mraèna prachu,
setkání s nimi bude schùzkou se smrti.

Záø ohòù,vítìzné znamení,
do ruda zbarvila se zemì,
v bolestech umírají ranìní
a jejich náøek zní, tak temnì.

V Blaníku øinèí zbranì je konec pøímìøí,
už brzy odhodlanì rytíøi udeøí,
pod tíhou jejich seker zrádci se k zemi hroutí,
jedou za jasným cílem svou zemi vyzvednout výš.

V Blaníku øinèí zbranì je konec pøímìøí,
už brzy odhodlanì rytíøi udeøí,
pod tíhou jejich seker zrádci se k zemi hroutí,
jedou za jasným cílem svou zemi vyzvednout výš.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links