Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


PORT ROYAL LYRICS

Tvář

"Tváø" (2003)

1. Enola Gay
2. Mistr Jan
3. Stres
4. Nevím jak dál
5. Stará legenda
6. Øád
7. "68"
8. Lidé stínu
9. Spoleènost smutku
10. Tváø1. Enola Gay

ENOLA GAY

Tìžká vùnì zahrad
kolem mìsto tvý
Ulice, co prázdnem køièí
oèi nevidí

Noci znaven kráèíš domù
dìti dávno spí
Ublížil jsi, nevíš komu
smrt už hladoví

Ref.
Enola Gay, Enola Gay

Ruka zítøka jméno píše
jméno matky tìch
Tohle jméno suknem èerným
zakrylo stíny hvìzd

Statisíce hrdel køièí
palec tiskne spoušť
Ti co nevìøili breèí
co zbylo, jen poušť

Ref.
Enola Gay, Enola Gay,
Enola Gay, Enola Gay

Ref
Enola Gay, Enola Gay,
Enola Gay, už tì vítá
Enola Gay, už tì má
Enola Gay, zase svítá
Enola Gay
2. Mistr Jan

MISTR JAN

Rudej je kardinálùv plášť
jako krev co vytéká mu z ran
Kostnice bránu otvírá
koncil je krvelaèná saò
Ze svýho vìzení vidí pøes møíže
staví tu hranici, staví pro kacíøe

Peèeť co èas mu mìla dát
rozdrtí hejno tupejch hlav
Ten, kdo jim v cestì bude stát
zabít ho to je jejich mrav
Na štítu znamení krvácí
chtìli by ruce mít èistý a nezvrací

Ref.
Mistr Jan pøichází odìn v bílém hávu
Mistr Jan s pravdou svou nebude pít dneska z grálu
Mistr Jan zaplatil krví vykoupení
Mistr Jan nezradil svou malou zemi

Roznesou popel do všech stran
a svìtská pýcha pelichá
Tisíce dalších kacíøù
vstanou ve jménu kalicha
S písní jdou na rtech, co do žil žene strach
Z odvahy køižáckejch pánù zbyl jen prach

Ref.
Mistr Jan pøichází odìn v bílém hávu
Mistr Jan s pravdou svou nebude pít dneska z grálu
Mistr Jan zaplatil krví vykoupení
Mistr Jan nezradil svou malou zemi
3. Stres

STRES

Práce a stres
Prachy a lež
Lidi co lžou
nepomùžou

Protivný jsou
ty lidi co lžou
Neumìj snít
ba ani žít

Že tu zùstat máš
na to lék neznáš
Tak se zeptej sebe sám
co na to povídáš

Ref.
Dnes už tu šanci mám
a už jí neprodám
Nakopnu harlej
sbohem ti dám

Kam zase jdeš
a kdy pøijdeš
kdo ti to dal
a co ti vzal

do kola kolem
když to tak vemem
Sám sebe se ptám
co tu ještì dìlám

Že tu zùstat máš
na to lék neznáš
Tak se zeptej sebe sám
co na to povídáš

Ref.
Dnes už tu šanci mám
a už jí neprodám
Nakopnu harlej
sbohem ti dám
4. Nevím jak dál

NEVÍM, JAK DÁL

Nevím, co øeka nese tmou
nevím, co se honí hlavou tvou
Nevím, co mi slova unáší
nevím, co mi zítøek pøináší

Bojím, já se bojím utíkám
Nevím, proè tvý slova nevnímám

Bylo toho dost, co si chtìla mít
Bylo toho dost a teï nejde otevøít
Jednou odpustíš, kudy já chtìl jít
Jednou odpustíš tolik špatných dní

Ref.
Nevím, jak dál
Nevím, co bude dál
Nevím, co ti øeknu, až tì potkám

Nevím, proè se lidi neshodnou
nevím, co je tou pøíèinou
Tuším, kde se pravda ukrývá
nevím, jestli mám jí poznat já

Bojím, já se bojím utíkám
Nevím, proè tvý slova nevnímám

Bylo toho dost, co si mohla mít
Bylo toho dost a já nechtìl odejít
Jednou odpustíš, kudy já chtìl jít
nechat za sebou tolik špatných dní

Ref.
Nevím, jak dál
Nevím, co bude dál
Nevím, co ti øeknu, až tì potkám

Nevím jak ti øíct, že to byla hra
Nevím jak ti øíct, že špatnì dopadla
Nevím jak ti øíct, nevím jak ti øíct
kudy já chtìl jít

Ref.
Nevím, jak dál
Nevím, co bude dál
Nevím, co ti øeknu, až tì potkám
5. Stará legenda

STARÁ LEGENDA

Kola se roztáèí
loukotì protnou záø
Proè máš zlý tušení
že koukáš smrti v tváø
Vozka se naklání
ta postava nemá tvar
A kytka na klopì
se ti v prach rozpadá

Ruce se sepnou
nad hlavou èerný køíž
A oèi k nebesùm
obracíš v nadìjích
Oblohu zalila
ta èerná znamení
Kdo nám teï pomùže
kdo nás teï ochrání

Ref.
Ten vùz už zase jede k nám
Já ho znám i ty ho dobøe znáš
Dej pozor, kdo k tobì promlouvá
Bùh èi Ïábel, Ïábel sám

Kola se toèí dál
vesnice v plamenech
Mìsta se rozpadaj
horký je ïáblùv dech
Mrazivý vítr
zaèíná znovu vát
A stará legenda
dostává novou tváø

Ref.
Ten vùz už zase jede k nám
Já ho znám i ty ho dobøe znáš
Dej pozor, kdo k tobì promlouvá
Bùh èi Ïábel, Ïábel sám
6. Øád

ØÁD

Já jsem ten hodnej pastýø, co všechny má tak rád
Nikomu neublížím, nikomu nezkøivím vlas
Lásku dám, víru, dám ti, co chceš, víc, já všechno mám
Nikomu neublížím, nikomu nezkøivím vlas

Jenže já jsem vlk a ostrý zuby taky mám
a to poznáš hned, jak zaseknu první dráp
Jen co ho do tebe seknu a svobodu ti seberu
seberu ti tvùj majetek, do hlavy ti navždy vlezu
Jak tì jednou chytím, tak tì nikdy už nepustím
Chvíli já ti budu lhát, chvíli se ti budu smát
o tebe bojovat a tvou duši spalovat dál

Ref.
Øád milovat, ty musíš
Øád to je øád
Øád, ten se nesmí zradit
Øád to je øád, jo to je øád

Já jsem jen hodnej èlovìk, co svou duši má tak rád
Pìknì ji opatruji a høíchùm se vyhejbám
Lásku dám, víru dávám, všem lidem já pomáhám
S tebou se nedohodnem, s tebou není o co stát

Jenže já jsem vlk a ostrý zuby taky mám
a to poznáš hned, jak zaseknu první dráp
Jen co ho do tebe seknu a svobodu ti seberu
seberu ti tvùj majetek, do hlavy ti navždy vlezu
Jak tì jednou chytím, tak tì nikdy už nepustím
Chvíli já ti budu lhát, chvíli se ti budu smát
o tebe bojovat a tvou duši spalovat dál

Ref.
Øád milovat, ty musíš
Øád to je øád
Øád, ten se nesmí zradit
Øád to je øád, jo to je øád
7. "68"

68

Úsmìv víly drtí ti kosti
co se dìje, marnì se ptáš
Ten, kdo vèera vínem tì hostil
postavil teï k tvým dveøím stráž

Lidé strachy dávno jsou nìmí
dlažba praská pod tíhou kol
Bez ptaní jim životy zmìní
to co pøišlo je rudej mor

Ref.
Promítáš si život zpìt a jako tenkrát mìsíc zapadá
Nad zemí spálenou slova strachu nìkdo rozkládá
Osleplí muži jdou zase krví pokøtít svojí zbraò
Nechoï dál, jo nechoï dál, a to málo co máš to si braò

Úsmìv víly drtí ti kosti
vše je jasný, tak proè se ptáš
Konec léta, nezvaný hosti
a hvìzdy s pruhy støídají stráž

Ref.
Promítáš si život zpìt a jako tenkrát mìsíc zapadá
Nad zemí spálenou slova strachu nìkdo rozkládá
Osleplí muži jdou zase krví pokøtít svojí zbraò
Nechoï dál, jo nechoï dál, a to málo co máš to si braò
8. Lidé stínu

LIDÉ STÍNù

Z rudého svitu, z hromù, bouøí, dešťù, mlhy
my první národ byl
Vykroèil vzhùru, cestou trnitou a tìžkou
k vrcholu, k vítìzství

A nevìdomky získali jsme pro nás slávu
staletou povìst, co vypráví
A nìmá minulost pøitom byla v právu
vstali jsme z kalu, z nìhož vznikl svìt

Ref
Cesta nás stále vedla pøes zemì neznámé
po moøích tajemných my pluli dál
Osudem hnané lidské sémì èasem nezkrotíš
hledat naši zemi snù, to byl náš cíl

Kouø dávných ohòù, zmizel kamsi za obzorem
my byli první svìta sloup
Po našich tìlech stoupal národ za národem
a sráželi nás níž a hloub

Dnes jenom vítr zpívá o stvoøení rodu
který první z temnoty vstal
O prvním rodu, který ve svém zatracení doby
posledním se stal

Ref
Cesta nás stále vedla pøes zemì neznámé
po moøích tajemných my pluli dál
Osudem hnané lidské sémì èasem nezkrotíš
hledat naši zemi snù, to byl náš cíl
9. Spoleènost smutku

SPOLEÈNOST SMUTKU

Ráno se mlhy zvednou
kdekdo má hlavu tìžkou
z domù se stíny potácí
Vo holích v huberťácích
z dùchodù, že prej zvrací
a svìt, že kdysi jinej byl

Ref.
Tak bìžte domù, na vás tu nikdo neèeká
Èas pro vás zùstal navždy stát

Senilní staøec se psem
ten, co šel právì kolem
nevím, proè na nás sprostej byl
Snad cigareta v puse
možná, že mìl jsem úèes
co se mu zrovna nelíbil

Ref.
Tak bìžte domù, na vás tu nikdo neèeká
Èas pro vás zùstal navždy stát
Jen jedno tady po vás pøece zùstává
smrad a v duši velkej chlad

Svìt se všema se toèí
pro vás už cesta konèí
a pro nás zase zaèíná
Vemte si rady, story
nemáme zájem, sorry
ta øeka je moc divoká

Ref.
Tak bìžte domù, na vás tu nikdo neèeká
Èas pro vás zùstal navždy stát
Jen jedno tady po vás pøece zùstává
smrad a v duši velkej chlad
10. Tváø

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links