Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OPEN FIRE LYRICS

Demo

"Demo '87" (1987 Demo)

1. Nowy Dzieñ
2. Widmowy W³adca
3. Lwy Ognia
4. Twardy Jak Ska³a1. Nowy Dzieñ

Znów budzê siê po¶rodku nocy
Za gard³o chwyta wielki lêk
Ze strachu pot zalewa oczy
Co mi przyniesie nowy dzieñ?

To tylko fobia
Ohydny strach
To tylko fobia
To ja

Czy jutro jeszcze bêdê m³ody
Mo¿e zostanie tylko cieñ
Czy mi zostanie gram swobody
Co mi przyniesie nowy dzieñ?

To tylko fobia
Ohydny strach
To tylko fobia
To ja

Jakie mi wcisn± idea³y
W jakie schematy wt³ocz± mnie
Czy pêknê, czy te¿ bêdê ca³y
Co mi przyniesie nowy dzieñ?

To tylko fobia
Ohydny strach
To tylko fobia
To ja
2. Widmowy W³adca

Walki s³ychaæ echo
Wk³adam che³m
Niech sie boj¹ inni
Ja ju¿ nie bojê siê

Dom mój gniewem p³onie
Klasztor widm
Bracia ksiê¿yca nocy prosz¹
Bym z nimi by³

Okrutny i z³y
Jak demona sny
Okrutny i z³y
Zabijam by ¿yc

Biegnê przez ulicê
Chwytam miecz
¯yjê aby walczyæ
Walczê po to by ¿yæ

Obca jest mi litośæ
Widma z³a
Ja jestem ich panem
Waszym panem jest strach

Okrutny i z³y
Jak demona sny
Okrutny i z³y
Zabijam by ¿yc

Miecze lśni¹ w świetle ksiê¿yca
Bogowie gotowi do uderzenia w nas
Wcielona moc grzmi¹ca z niebios
S³yszycie?...

Biegnê przez ulicê
Chwytam miecz
¯yjê aby walczyæ
Walczê po to by ¿yæ

Obca jest mi litośæ
Widma z³a
Ja jestem ich panem
Waszym panem jest strach

Okrutny i z³y
Jak demona sny
Okrutny i z³y
Zabijam by ¿yc

Okrutny i z³y
Jak demona sny
Okrutny i z³y
Zabijam by ¿yc
3. Lwy Ognia

Ksie¿yc ju¿
Pali siê
Czas ju¿ bliski
Rycz¹ lwy
Dzwony bij¹ ju¿
S³yszysz je?
Obudź siê!
Wo³am ciê!
Wstañ!

Zêby lśni¹ gotowe do walk
Wyst¹p z t³umu dziś
I w³ó¿ skórê lwa
Lwa!

Ogniem zbroczone jak krwi¹
Czaj¹ siê gdzieś
Ich zêby b³yszcz¹ce jak stal
Świec¹ we mgle
Potêgi rozbrzmiewa ich hymn
Tysi¹ce paszcz
By zniszczyæ imperium z³a
Wzywaj¹ was

Lwy ognia jak wielki w³adca
W świetle chwa³
Lwy ognia dziś walki znak daj¹

Powstañ i chodź razem z nami
Masz zbrojê, ³añcuchy i miecz
Niech lwy ciê prowadz¹ do boju
Nie cofaj siê!
Tysi¹ce garde³ i gitar
Szalone dźwiêki i rytm
To twoja modlitwa i ¿ycie
Twój ca³y byt

Lwy ognia jak wielki w³adca
W świetle chwa³
Lwy ognia dziś walki znak daj¹!
Fire! Fire! Fire!

Powstañ i chodź razem z nami
Masz zbrojê, ³añcuchy i miecz
Niech lwy ciê prowadz¹ do boju
Nie cofaj siê!
Tysi¹ce garde³ i gitar
Szalone dźwiêki i rytm
To twoja modlitwa i ¿ycie
Twój ca³y byt

Lwy ognia jak wielki w³adca
W świetle chwa³
Lwy ognia dziś walki znak daj¹

Lwy ognia jak wielki w³adca
W świetle chwa³
Lwy ognia dziś walki znak daj¹

Zêby lśni¹ gotowe do walk
Wyst¹p z t³umu dziś
I w³ó¿ skórê lwa
Fire!
4. Twardy Jak Ska³a

Open... Fire!
Twardy jak ska³a
Szybki jak strza³a
Oto wojownik doskona³y
Nieustraszony
Niezwyciê¿ony
Na polu chwa³y

Miecz w jego d³oni
Tarcza go chroni
Zorza zwyciêstwa go oświeca
Twardy jak ska³a
Szybki jak strza³a
Jak b³yskawica!

Odwa¿nie kroczy
Wytê¿a oczy
Nikt nie wie gdzie siê przed nim schowaæ

Kiedy wytropi
We krwi utopi
Odpadnie g³owa

Ka¿dy dostanie
Co mu przyznane
Wszystko przebiegnie sprawiedliwie
Przez zaskoczenie
Bo przeznaczenie
To jego imiê

Fire!
Twardy jak ska³a
Szybki jak strza³a
Oto wojownik doskona³y
Nieustraszony
Niezwyciê¿ony
Na polu chwa³y
Fire!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links