Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NOSTALGICZNA WêDRóWKA S³OñCA LYRICS

Demo

"Demo" (2004 Demo)

1. Larum
2. Zero
3. Kajdany Wolno�ci
4. Blizna
5. Bezkresne Gniazdo Euforii
6. Evil Dead (Death cover)
7. Bez Powrotu1. Larum

Le¿y w bramie - konwulsje targaj¹ jego cia³em,
oczy we ³zach - nikogo nie obchodz¹
Wspomina dni, gdy wszystko by³o inne -
kiedy ka¿dy szanowa³ bli�nich

Nie zatraæ nadziei -
Ty mo¿esz co� zmieniæ

Czy Ty widzisz? - ka¿dy dzieñ jest coraz czarniejszy,
nie ma miejsca na przyjazny u�cisk rêki
Wokó³ tylko eskalacja nienawi�ci
�wiat nie musi zawsze wygl¹daæ tak jak dzi�

Nie zatraæ nadziei -
Ty mo¿esz �wiat zmieniæ
2. Zero

Te cyfry k³ami¹ - ja ich nie rozumiem
Gdy mówi¹ do mnie nie widzê ich ust
Potok informacji, a ja ¿yje w ciszy -
w¿eram siê jak kornik w bezkresna tajemnicê

Nie znasz mego �wiata przez swe grube szk³a,
nigdy nie pojmiesz - nie my�lisz tak jak ja

Kilka rozwi¹zañ, lecz baza tak daleko,
ogrom mo¿liwo�ci - szok w oczach twych
Pokazaæ siê innym - dwa sprzeczne cele
Widzê wzór na objêto�æ twego mózgu:
Dwie ohydne krechy -
Zero
Echo powtarza -
Zero

Nie martw siê i tak nikt nie rozumie,
m¹dre miny robi tylko kla³n
Zrzuæ sw¹ dawn¹ skórê w³a�nie idzie zima -
dla mnie zacz¹³ siê ju¿ czas zmian

Tak ciê¿ko umieraæ -
jeszcze gorzej byæ
Jestem ca³kiem inny -
we mnie siedzisz Ty
3. Kajdany Wolno�ci

Chcia³bym mieæ dar by spe³niaæ sny,
nie tylko moje nakarmiæ serce
Wszyscy wiedz¹ co jest najwa¿niejsze -
ka¿dy idzie do swojego domu
Gasn¹ pochodnie dobrej widoczno�ci -
ma³ego szczê�cia
Domys³y s¹ bardziej gro�ne dla stóp
kiedy wzmacniam mury nie mamy co je�æ
Instynkt nad którym nie da siê pracowaæ
s³ucha w g³uszy wo³ania o pomoc
Wszyscy przejêci biegniemy w ¿ó³wim tempie
widz¹c w marzeniach wysuszone ko�ci
winnych i niewinnych istot
Samotni odmieñcy wierz¹ w lepsze jutro
�miech kar³ów jest p³aczem s³abych samodzielnych dusz
Lód po którym st¹pasz
ma bardzo wra¿liw¹ skórê
Cudowne bramy �wiata,
gdzie ka¿dy chce siê znale�æ
zamkniête na has³a
ludzi bez zalet
4. Blizna

S¹ takie dni, gdy nie widzisz siebie ojcem, bo wczoraj k³adzie cieñ
Tak bardzo chcesz wskazówek zmieniæ bieg - uparte s¹ jak ty
Jak wiele zmienia siê, gdy rano wstaje dzieñ - a s³oñce zachodzi
Od dzisiaj w norze swej go�cisz trzeci¹ æmê - walczymy razem kolejn¹ noc, kolejny dzieñ
Porwani przez pr¹dy -
jeden jest znawca ich
Do niego krzycz
Pamiêtasz resztki chwil, gdy anio³ wo³a³ ciê by� wraca³ do domu
Czasami patrzysz w dó³ trzymaj¹c w rêkach sznur - masz jeszcze sumienie
Dzi� wiedza twa nieprzydatna jest - czai siê niepokój,
by brat zb³¹kany odrzuci³ zaniedbanie - nie katowa³ brata
Silny nurt podmywa brzegi -
za nim id�
Odkry³e�, ¿e nie lubisz dzielnym byæ
Razem z powstañcami zburzy³e� w³asny dom
Kto� szarpn¹³ twój umys³, by� sobie przypomnia³,
¿e nikt nie zna przysz³o�ci
Odpowiedzialno�æ zmienia kierunki istnieñ kulawych -
tak w³a�nie mia³o byæ
Gdy dryfujemy po spokojnym morzu
nikt nie widzi naszych wad
5. Bezkresne Gniazdo Euforii

Droga pe³na s³oñca - nie mamy szans, by widzieæ co� wiêcej
Idziemy przed siebie wyczerpani, wierz¹c ¿e upór da nam szczê�cie
Ka¿dy krok rani nasze stopy - wysycha �ród³o nadziei
Kto� przyku³ nasze mózgi do punktu cudownych spotkañ,
przyci¹ga jak magnez nasze g³odne serca

Perfekcyjnie prze�wietlony dla ka¿dego z was
Nowy

Zamkniêty w klatce marzeñ - brak si³ ju¿ do ucieczki
Szukam usprawiedliwieñ naszych bezmy�lnych zachowañ
W ciasnej celi, gdzie ka¿dy kamieñ parzy
zmêczone moje oczy od precyzji poszukiwañ

Perfekcyjnie prze�wietlony dla ka¿dego z was
Nowy

Poszukuje mego szczê�cia -
znajduje zrozumienie
Odkrywam temperament -
uwielbiam mój idea³
Poszukuje mego szczê�cia -
znajduje rezonans
Odkrywam korelacjê -
uwielbiam szukaæ Ciebie

W�ród bezmiaru jednakowych kwiatów ro�nie mój jedyny -
najcudowniejszy
Perfekcyjnie prze�wietlony dla ka¿dego z was
Nowy
6. Evil Dead (Death cover)

Trapped inside a life which is not yours
Spirits within causing terror, fear and darkness

Evil! dead
Evil! dead

Voice speaks out, all will die tonight
Insanity fills your mind, you hear them calling

Evil! dead
Evil! dead

Covered in blood, all hope is lost
Forever to rot, controlled by the powers of the

Evil! dead
Evil! dead
7. Bez Powrotu

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links