Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NIRNAETH LYRICS

Opus Nirnaeth

"Opus Nirnaeth" (1995 Demo)

1. Intro
2. Lucifer
3. Kain
4. Zmierzch Bogów S³owiañskich
5. Outro1. Intro
2. Lucifer

Part 1

Jam ciemny jest wśród wichrów p³omieñ bo¿y,
lec¹cy z jêkiem w dal - jak g³uchy dzwon pó³nocy -
ja w mrokach gór zapalam czerwieñ zorzy
iskr¹ mych bólów, gwiazd¹ mej bezmocy.

Ja komet król - a duch siê we mnie wichrzy
jak py³ pustyni w zwiewn¹ piramidê -
ja piorun burz - a od grobowca cichszy
mogi³ swych kryjê trupiośæ i ohydê.

Ja - otch³añ têcz - a p³aka³bym nad sob¹
jak zimny wiatr na zwiêd³ych stawu trzcinach -
jam blask wulkanów - a w b³otnych nizinach
idê, jak pogrzeb, z nud¹ i ¿a³ob¹.

Na harfach morze gra - k³êbi siê rajów po¿oga -
i s³oñce - mój wróg s³oñce! wschodzi wielbi¹c Boga.

Part 2

Mój duch ³añcuchem skuty do ziemi
zwisa siê w przepaśæ piekielnych ³on,
a kiedy targnie skrzyd³y dźwiêcznemi
g³uche siê echo ozwie jak dzwon.

U stropu mego gwiazda siê ¿arzy
[serce me niegdyś kocha³o j¹]
w przeanieleniu z³otych witra¿y
ona siê moj¹ syci³a krwi¹.

I znowu p³ynie gwiaździsta rosa
poca³unkami morderczych zórz -
oh, duszo moja, - oh, me niebiosa
rzuæcie swe p³omiê w toñ zimnych mórz.

Nie pragnê s³oñca - osamotniony -
z krzykiem z³owieszczym upiornych snów,
bogowie mogi³ - jam by³ pojony
jak wy - ambrozj¹ - i mlekiem lwów.

Organy graj¹ Requiem ¿alu,
organy graj¹ Centaurów zgon,
jak Damajanti p³acze po Nalu,
tak burze, wichry, grady i szron -
wieczne s¹ we mnie, jak ³zy w opalu.

Part 3

Vexilla Regis Predeunt Inferni
3. Kain

Part 1

Jest serca kraj na modrej morza fali,
gdzie Centaur dzikiej poucza m¹drości,
gdzie bór indyjskie rozwiesza wonności
i w wodospadach rzeka siê krysztali.
Tam ¿yjesz Ty - i Bóg mi Ciê zazdrości -
i weźmie Ciê - gdy serce moje spali.

Part 2

Na ksiê¿ycu czarnym wiszê
patrz¹c w gwiazd gasn¹cych ciszê.
W mroku dumnym i bezg³ośnym
ze strzaskan¹ harf¹ snów
p³ynê - szukam jej -
nie odnajdê ju¿.
4. Zmierzch Bogów S³owiañskich
5. Outro

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links