Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NIGHT MISTRESS LYRICS

Promo

"Promo" (2005 Demo)

1. W Sid³ach
2. Upadek
3. D³oñ Z Podziemi
4. Bestia Po¶piechu1. W Sid³ach

�W Sid³ach�

Schwytany przez diabelskie sieci
Z³apany w ogniste sid³a szatana
Tak bardzo chcia³bym siê wyrwaæ
Lecz ¿adna niæ tu nie bêdzie przerwana

Skryty gdzie� w gêstwinie strachu
Wci¹¿ oczekujê na dzieñ jutrzejszy
Znów muszê schodziæ pod ziemiê
By pozbyæ siê uczuæ mi najcenniejszych

Mia³em siê staæ panem mych snów
Teraz mym Bogiem zosta³ mój wróg
Wyblak³y ju¿ �ciany �wi¹tyni Z³a
Za kotar¹ z czerni znów kapie ³za

Zdrêtwia³o me serce, zmieni³em siê ja
Zb³¹kany w ciemno�ci, zosta³em sam
Zdrêtwia³o me serce, zmieni³em siê ja�

Dzisiaj uciekam przed jutrem
Ci¹gle krew �wie¿¹ czujê w prze³yku
S³yszê wrzaski w mej duszy
Nie uwolnisz jej od krzyku

Pod zimn¹ ko³dr¹ ciemno�ci
Nie mogê odp³yn¹æ ze snem
¯ycia nie czujê ju¿ w ¿y³ach
Na drug¹ stronê czasem chcê przej�æ

Mia³em siê staæ panem mych snów
Teraz mym Bogiem zosta³ mój wróg
Wyblak³y ju¿ �ciany �wi¹tyni Z³a
Za kotar¹ z czerni znów kapie ³za

Zdrêtwia³o me serce, zmieni³em siê ja
Zb³¹kany w ciemno�ci, zosta³em sam
Zdrêtwia³o me serce, zmieni³em siê ja�

Zdrêtwia³o me serce, zmieni³em siê ja
Zb³¹kany w ciemno�ci, zosta³em sam
Zdrêtwia³o me serce, zmieni³em siê ja�
2. Upadek

�Upadek�

Nowy dzieñ przyniós³ bezchmurne niebo
S³oñce ju¿ �wieci wysoko nad ziemi¹
Wzlecia³ ptak w górê, przebi³ powietrze
Swe skrzyd³a spokojnie roz³o¿y³ na wietrze

Samotnie frunie, wy¿ej siê wzbija
Na swojej drodze wszystko omija
I swoim sercu cel tylko ma jeden
Czy dotknie S³oñca? - Tego nikt nie wie

Kiedy jeste� w górze
Wysoko wzbi³e� siê
Chwytasz S³oñca blask
Znowu spadasz w dó³
Le¿ysz gdzie� na dnie
Giniesz ju¿ kolejny raz

G³o�ny strza³ zak³óci³ spokój
Zag³uszy³ ciszê swym krzykiem
Upadek z ³aski - ptak run¹³ na ziemiê
Milczenie jest jego jêzykiem

Kiedy jeste� w górze
Wysoko wzbi³e� siê
Chwytasz S³oñca blask
Znowu spadasz w dó³
Le¿ysz gdzie� na dnie
Giniesz ju¿ kolejny raz

Tu martwy le¿y
Czerni¹ diab³a poch³oniêty
Lech narodzi siê ponownie
Chocia¿ �mierci¹ przes³oniêty

Znów wzlecia³ ptak w górê, przebi³ powietrze
Swe skrzyd³a spokojnie roz³o¿y³ na wietrze�
3. D³oñ Z Podziemi

�D³oñ z Podziemi�

D³oñ wyci¹gniêta z ziemi
O nag³¹ pomoc prosi
Lecz nie ma tu nikogo
Kto szczê�cie by przynosi³
Daremne wszelkie gesty
I wszelki trud daremny
Kto� jest tam uwiêziony
Za ¿ywot swój nikczemny

Znowu w¹¿ uk¹si³ mnie
Widzê piek³o w moim �nie
P³omieñ pali cia³o me
Teraz ja wyci¹gam d³oñ
Pragnê wyrwaæ siê ju¿ st¹d
Wiêc lepiej

Pogrzebcie mnie noc¹
W�ród krzaków i drzew
By nie móg³ zobaczyæ
¯e nie ma ju¿ mnie
Pogrzebcie mnie noc¹
Gdzie� w lesie na dnie
By nie dostrzeg³ �mierci
Nie pochwyci³ mnie

Czy znowu s³yszysz cichy p³acz?
Czy s³yszysz lament duszy?
Jak pod zdeptan¹ ziemi¹
Co� wielki ogieñ prószy
Czy na kolana padasz swe?
By nie rzec �¿egnam� �wiatu
By nie wpa�æ gdzie� pod ¿ycie
I w¹chaæ korzeñ kwiatu

Znowu w¹¿ uk¹si³ mnie
Widzê piek³o w moim �nie
P³omieñ pali cia³o me
Teraz ja wyci¹gam d³oñ
Pragnê wyrwaæ siê ju¿ st¹d
Wiêc lepiej

Pogrzebcie mnie noc¹ ...
4. Bestia Po¶piechu

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links