Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NAUMACHIA LYRICS

Callous Kaghatos

"Callous Kaghatos" (2007)

1. Modern Victimology
2. Centurion
3. Speculus Mundi
4. Sanguine Harvest
5. Minimum Fatal Dose
6. MILD (Instrumental)
7. Satyriathis
8. Sublatio
9. Tenebroso
10. Morsus Ora
11. Ancient Breed (Instrumental)
12. Harvesterror
13. Deadly Threshold1. Modern Victimology

Modern Victimology

My gaze shattered your blissful asylum
Look into those pits of misery again
The only eyes that donít reflect your beauty

Iím of the ancient breed
More callous than Kagathos though

Mine are the Merciless Acts against Merciful
Stemming from my Insatiable Lust for Life

Iíll pour my Despair into you
You will be Victimized by the Victim
You will Serve the Servant
Face the Modern Callous Vicimology
During the Grand Ceremonial of DenialModern Victimology

Moje spojrzenie zburzy³o twoje b³ogie schronienie
Spójrz w te do³y nêdzy jeszcze raz
Jedyne oczy , które nie odbijaj± twojego piêkna

Jam ze staro¿ytnej rasy
Jednak bardziej callous ( nieczu³y, stwardnia³y) ni¿ Kagathos

Moimi s± bezlitosne czyny wymierzone w mi³osiernych
Wynikaj±ce z niezaspokojonej ¿±dzy ¿ycia

Wlejê w ciebie moj± desperacjê
Bêdziesz drêczony przez ofiarê
Bêdziesz s³u¿yæ s³udze
Staniesz twarza w twarz z nowymi prawami twardego znêcania siê
Podczas wielkiej ceremonii aktu zaprzeczenia
2. Centurion

Centurion

The hollow loss has crept into my life
And shaped it to be its home
I fall asleep into a tar black hole
And wake up into the shades of the past day

I am Centurion
For there are hundreds of me alike

Here today gone tomorrow
Born of emptiness and sorrow
Into sadness and shaded lot
Hollow realm devoid of deeper thought

One of millions points of darkness
A diamond in sand though

I am Centurion
There are millions of us
Ordering our one-manned armies
I am my own subordinate and superior

Unnamed army of indifferent swords
Summoned to gather upon the shore
No servants they need, no lords
As obedience to themselves they swore

Past centuries were my shelter
Brought up by stone statues I was
Fed on dew that hasty night left
I have been forsaken by Light

Clad in century-old armour
Corroded by acid of memories
Covered in rust of my anger
Here I rise-Centurion

Against Hope, against Dreams

For suppressed will I fight
Confined imagination
And, oh, upright pose

Retrieve the Mind Equilibrium
Revive words their Might
Give the Night its moonless Darkness
And the Warriors the Cause to Fight

My summoning call dies into the sky-high wall of groans
The orphaned widows mourn their youth
The silhouettes of swords buried in memory
Are cutting thru the realms` screen
To stop the rocking of the empty cradles
Stone hits the stone, the clatter, as hypnotic chant, fades in blizzard�s spell
Ecce Centurion, marching with his alikes
I am Centurion
And there are millions of usCenturion

Pustka straty wkrad³a siê do mojego zycia
I ukszta³towa³a je, ¿eby s³u¿y³o jej za dom
Zasypiam w dziurê tak czarna jak smo³a
I budzê siê w cienie poprzedniego dnia

Jam jest centurion
Bo takich jak ja s± setki

Dzi¶ tu, a jutro odchodzê
Zrodzony z pustki i ¿alu
W smutek i los pe³en cieni
W pusty wymiar pozbawiany g³êbszej my¶li

Jeden z wielu punktów ciemno¶ci
A jednak jak diament w piachu

Jam jest centurion
S± nas miliony
Rozkazuj±ce naszym jednoosobowym armiom
Jestem swoim podw³adnym i swoim w³asnym zwierzchnikiem

Bezimienna armia nieczu³ych mieczy
Wezwanych by zebraæ siê na brzegu
Oni nie potrzebuj± ni s³ug, ni panów
Jako ¿e sobie samym przysiêgli pos³uszeñstwo

Zesz³e stulecia s± moim schronieniem
Wychowa³y mnie kamienne pos±gi
Karmi³a mnie rosa zostawiona przed krótka noc
Jestem tym , którego porzuci³o ¶wiat³o

Odziany w stuletni± zbrojê
Zniszczon± kwasem wspomnieñ
Pokryt± rdz± mojego gniewu
Oto powstajê-centurion

Przeciw nadziei, przeciw marzeniom

Za uwiêziona wolê bêdê walczy³
Za ograniczona wyobra¼niê
I za, och, wyprostowana postawê

aby przywróciæ równowagê mentaln±
przywróciæ s³owom ich moc
a bezksiê¿ycowej nocy jej ciemno¶æ
i aby wojownicy odnale¼li powód do walki

mój wzywajacy okrzyk zamiera na wysokiej pod niebo ¶cianie jêków
to osierocone wdowy op³akuj± sw± m³odo¶æ
cienie mieczy zagrzebanych w pamiêci
przecinaj± ekran wymiaru
¿eby zatrzymac ko³ysanie pustej ko³yski
kamieñ o kamieñ uderza, ³oskot jak hipnotyzuj±cy ¶piew, zanika w ataku burzy ¶nie¿nej
oto centurion, maszeruje z jemu podobnymi

Jam jest Centurion
3. Speculus Mundi

Speculus Mundi

Born a monarch with no crown
Here i am to reclaim my rights
Watch me command the thousand-head-crowd
In the glare of bright lights
A Throne for hundred sages
It works its magic on the hungry ones
Time freezes on the voice command
Of the next Magus entering the stage
Slaves of Illusion
Playing the game of Awe
Slaves to Mirrors
Trapped in the Purgatory of Ego

Slaves!
Ready to enlive his own decease
To fill the audience pit
Bleeding real Drops, swallowing Sweat
And working every wrinkle crease
Artisan among Masters
Unable to shrug his costume off
Grown into his Mask with Flesh
The Spectator of his own Act
Illusion Arcana Apprentice
Hunched behind the set
He vanishees into lethargic obliveon
Till the next curtain-up call
As Magus Major
Entrapped in servant`s role
Performing his mute Swansong
To the careless crowd
I`m enliving the Ravish of Soul
Each time i enter the stage
Trading the new mould
Shaped of Sweat and Sleepless nightsZwierciad³o ¦wiata

Urodzony królem bez korony
Oto jestem tu by upomnieæ siê o moje prawa
Patrzcie jak rozkazujê tysiêcznym t³umom
W po¶wiacie mocnego ¶wiat³a

Bêd±c tronem dla setek wieszczów
Magia tego miejsca dzia³a na wyg³odnia³ych
Tu czas zastyga na rozkaz wydany
Przez kojonego maga, który wkracza na scenê

Niewolnicy iluzji
Graj±cy w grê uwielbienia
Niewolnicy luster
Uwiêzieni w czy¶æcu ego
Niewolnicy!

Gotowy prze¿yæ na scenie w³asn± ¶mieræ
Tylko by wype³niæ widowniê
Krwawi±cy prawdziwymi kroplami krwi, po³ykaj±cy pot
I tyraj±cy nawet najmniejsz± zmarszczk± twarzy

Oto rzemie¶lnik po¶ród mistrzów
Niezdolny strz±sn±æ z siebie kostiumu
Zro¶niêty cia³em z mask±
Widz w³asnej sztuki

Uczeñ sztuki iluzji
Zgarbiony za dekoracj±
Zapada w letargiczny niebyt zapomnienia
A¿ do nastêpnego wyj¶cia na scenê

Jak wielki mag
Uwiêziony w roli s³ugi
Daj±cy swoje ostatnie nieme przedstawienie
T³umowi, który nie zwraca uwagi
Prze¿ywam gwa³t na mojej duszy
Za ka¿dym razem kiedy wychodzê na scenê
Handluj±c now± form±
Ukszta³towan± z potu i bezsennych nocy.
4. Sanguine Harvest

Sanguine harvest

The Dark Chevalier awaits the dusk
To follow the scent You would mask
With immortal affection his tongue he dips
In the sanguine little pond that monthly drips

Let your softer lips dew his
With a mightly bloody kiss

When you lie to rest at night
Don`t clog the sanguine flow
Summon the immortal Knight
Before you give in to Dream

Hair spread on the pillow, her limbs apart
She wants to give in to Ravennish Art.
The monthly crimson drops let free to flow
Set up a sanguine bait He must follow

Summon the Dark Duke for The Harvest of Blood
Let Him taste the crimson lips ready to flood.Sanguine harvest

kawaler ciemnosci oczekuje zmierzchu
aby podazyc za zapachem który wolalabys ukryc
z niesmiertelna afektacja bedzie zanuzal jezyk
w malym krwistym zrodelku ktore kapie kroplami co miesiac

pozwol aby twoje (te)delikatniejsze usta zrosily jego usta
we wszechmocnym krwistym pocalunku

-kiedy legniesz na spoczynek noca
-nie blokuj krwawego strumienia
-wezwij niesmiertelnego ksiecia
-z anim poddasz sie sennym marzeniom


z wlosami rozrzuconymi na poduszce i z rozlozonymi udami
ona chce poddac sie magi Kruczej sztuki
karminowe krople miesieczne, gdy plyna
staja sie krwawa przynenta, ktorej On nie moze sie oprzec

wezwij ciemnego ksiecia na krwiste zniwa
niech sprobuje szkarlatnych warg, ktore
gotowe sa aby wybuchnac powodzia
5. Minimum Fatal Dose

Minimum fatal dose

With every sip
Im getting more alive
With every sip
I feel like tasting life

The more i want , the less i am

Fighting the gag effect
I�m striving to endure
I�m swallowing the sting
To feel I can still feel
Tilting the bottle
Against the backdrop
Of the changing world.

Been thru Hell
To get a piece of Paradise
The fleeting taste of my Reward
Left me sober and Lost

The more I want, the less I am

The liquid prayer burns my tongue.
With the opaque dark veil
Fading into foggy dawn
the flavour of life turns bland

numb Sleep takes me over
to another daylight Hell
i`m left with the shameful reminder
of last night`s routine.Minimum fatal dose
(minimalna dawka powodujaca smierc)

z kazdym lykiem
staje sie zywszy
z kazdym lykiem
chce smakowac zycie

im wiecej chce tym stanowie mniej

zwalczajac odruch wymiotny
walcze zeby wytwac
polykam piekacy smak
zeby czuc,ze nadal czuje
przechylam butelke
na tle
zmieniajacego sie swiata

przeszedlem przez pieklo
zeby zdobyc kawalek raju
ulatujacy smak nagrody
pozostawil mnie zbyt trzezwym I zagubionym

im wiecej chce tym stanowie mniej

plynna modlitwa pali jezyk
-swym matowym ciemnym welonem
blaknac w mglisty swit
-ten smak zycia staje sie jalowy

nieprzytomny sen przenosi mnie
do nastepnego piekla dnia
zostaje ze wstydliwym przypomnieniem
rutyny ostatniej nocy.
6. MILD (Instrumental)
7. Satyriathis

Satyriathis

Vortex of my Hunger draws you close
Oblivion promise in my gaze
Penetrates you deep to the core

I will be Inhaling your Curiosity
Licking your wet Anxiety
Smudging my Anger onto your Delicacy
Sucking on your Naivety

Touch my Callous skin
Drive your Nails into my cross-less back
Smell all sleepless hours I`ve been thru

Watch
Beauty Raped by Life Itself

With every Tear I Lick off your face
I take your Fear into my heart
With every Drop of blood you let me taste
I deprive you of your inner Child


Satyriathis

Przyci±ga ciê wir mojego g³odu,
Spojrzenie przyobiecuj±ce zapomnienie
Penetruje ciê g³êboko do ko¶ci

Bêdê Wdycha³ twoj± Ciekawo¶æ
Liza³ twój wilgotny Niepokój
Rozmarzê swój Gniew na twojej Delikatno¶ci
Bêdê Ssa³ twoj± Naiwno¶æ

Dotknij mojej Stwardnia³ej skóry
Przeci±gnij Paznokciami po plecach, co nigdy nie nios³y krzy¿a
Zaci±gnij siê zapachem bezsennych nocy, przez jakie przeszed³em

Patrz
Jak Piêkno jest Gwa³cone przez samo ¯ycie.

Z ka¿d± £z±, jak± Zlizujê z twojej twarzy
Biorê w serce twój Strach
Z ka¿d± Kropl± Krwi, jaka pozwalasz mi smakowaæ
Pozbawiam ciê twojej Dzieciêco¶ci.
8. Sublatio

Sublatio

All the forsaken beings expect us to fill the void
With the new faith.
When it also proves inefficient, they turn against us....

Sheeps in wolves` skin
Crave for the road signs on the lost highway
Assume the position!
Kneel! Kneel! Kneel!
I am the New Salesaman of Salvation
Accept the victorious drug
For the emotionally crippled.

Addicted to believing
Ready for bleeding
Whatever the cause
Whichever the cross
Angry dark-ornate faces
Yield for a forgiving father
If not holy then black instead
Just another Blind Guardian of Wicked Destiny

From one altar to the other
New life every new call
Catching on many straws
Getting high on your own fall

I am the New Dealer of Faith
New Salesman of Salvation
Of the hardest drug ever known
Killing millions , affecting billions.


Sublatio

Wszystkie te porzucone istoty spodziewaj± siê , ¿e wype³nimy pustkê
Now± wiar±
A kiedy i ta okazuje siê nieskuteczna, odwracaj± siê przeciw nam�

Owce w wilczej skórze
B³agaj± o drogowskazy na zagubionej autostradzie

Przyjmij pozycjê
Uklêknij! x3
Jestem nowym sprzedawc± zbawienia
Przyjmij ten zwyciêski narkotyk
Dla emocjonalnie kalekich

Uzale¿nieni od wierzenia
Gotowi krwawiæ
Dla jakiejkolwiek przyczyny
Pod jakimkolwiek krzy¿em

Pe³ne z³o¶ci ciemno ozdobione twarze
B³agaj± o wybaczaj±cego ojca
Je¶li nie ¶wiêtego to czarnego
Po prostu kolejnego ¶lepego stra¿nika pokrêconego losu.

Od 1 o³tarza do drugiego
Nowe ¿ycie z ka¿da now± zmian±
£api±c wiele brzytw
Upajaj± siê w³asnym upadkiem

Jestem nowym dilerem wiary
Nowym sprzedawc± zbawienia
Najtwardszego ze znanych narkotyków
Zabijaj±cego miliony a kieruj±cego bilionami
9. Tenebroso

Tenebroso

The city of thousand moons
Stints me on its light
I am being passed by
Pearl laughter carried along the dusty road

The pregnant thought`s weight hurts
I`m shrugging all the empty words off my back

Rain turns to Rust
Hopes remain Dreams
And i tried, i did try
Not to turn them into Dust

Hands tired of Loneliness
Odd sound of my own voice
I fear what mirrors hide
Eyes shut, no need to memorize the Pain


Tenebroso

Miasto tysi±ca ksiê¿yców
Sk±pi mi swojego ¶wiat³a
Mija mnie perlisty ¶miech
Niesiony zakurzon± drog±

My¶l brzemienna ciê¿arem boli
Strz±sam z pleców puste s³owa

Deszcz w rdze siê zamienia
Nadzieje pozostaj± marzeniami
A ja stara³em siê, naprawdê stara³em
¯eby nie obróci³y siê w py³

Rêce zmêczone samotno¶ci±
Dziwnie brzmi±cy w³asny g³os
Bojê siê tego, co lustro skrywa
Zamykam oczy, nie muszê uczyæ siê tego bólu na pamiêæ
10. Morsus Ora

Morsus Ora

I died last night
No one noticed
Blood froze in my veins
I forgot how to breathe
Limbs went numb
I ended up defiling the bed
I was born in

Woke up into worse world
Didnt get released
Im still pushed to carry on
my reoccuring deaths

There in no heaven
No hell
To accept me

All the lives i missed
All the deaths i live thru


Morsus Ora - Granica smierci

Umar³em zesz³ej nocy
Nikt nie zauwa¿y³
Krew zamarz³a w moich ¿y³ach
Zapomnia³em jak siê oddycha
Koñczyny straci³y czucie
Skoñczy³em plugawi±c ³ó¿ko
W którym siê narodzi³em

Obudzi³em siê w gorszym ¶wiecie
Nie uwolni³em siê
Nadal jestem zmuszony trwaæ
Przez wszystkie powtarzaj±ce siê ¶mierci

Nie ma ani nieba
Ani piek³a
Które mnie przyjmie

Wszystkie ¿ycia, które przegapi³em
Wszystkie ¶mierci, które prze¿y³em
11. Ancient Breed (Instrumental)
12. Harvesterror

HARVESTERROR

SOME PEOPLE ARE BORN, YET ARE DEAD
SOME PEOPLE TRY TO LIVE INSTEAD.

SOME PEOPLE NEED OTHERS AROUND TO LIVE
SOME PEOPLE CAN NEITHER TAKE NOR GIVE.

SOME PEOPLE HAVE MORE THAN ENOUGH
SOME PEOPLE SAY LIFE IS TOUGH.

SOME PEOPLE SEE ONLY INJUSTICE
SOME PEOPLE WOULD LAST DESPITE THIS.

SOME PEOPLE BELIEVE IN CLEANSING FIRE
SOME PEOPLE CALLED HIM A FILTHY LIAR.

SOME PEOPLE ARE SCARED OF DYING
SOME PEOPLE JUST CAN`T STOP CRYING.

HERE COMES TERROR.
TERROR OF HARVEST.
NO CHANCE FOR AN ERROR.
MORS ULTIMA EST.


Harvesterror-¯niwa terroru

Niektórzy siê rodz±, a s± jakby martwi
Niektórzy chc± ¿yæ mimo wszystko

Niektórzy potrzebuj± innym przy sobie by ¿yæ
Niektórzy nie potrafi± ani dawaæ ani braæ

Niektórzy maj± wiêcej ni¿ trzeba
Niektórzy mówi±,¿e ¿ycie jest twarde

Niektórzy widz± tylko niesprawiedliwo¶æ
Niektórzy próbuj± trwaæ mimo tego

Niektórzy wierz± w oczyszczaj±c± si³ê ognia
Niektórzy nazwali go (chytruska) obmierz³ym k³amc±

Niektórzy boj± siê umierania
Niektórzy nie mog± przestaæ p³akaæ

Oto nadchodzi terror
Terror ¿niw
Nie ma szansy na b³±d
¦mieræ jest koñcem
13. Deadly Threshold

Deadly Threshold

Broken wings upon me,
Disappointed's tears
Perverse fortune wakes up
Magnitude of my exist

Waiting for sentence of the death

Suspended in huge vacuum
I still count of fast solution
Imprison pieces of soul
Only aim to destruction

Waiting for the death
I`m hiding in his arms

Ref: Mighty lord take of the spell
Take of course that made me blind
Am I over death am I over life

He: Groggy of wasted fear / She: Me against my life,
I,m folding roses on my grave / Me against my heart
Retard remain of human wishes / Me against my love,
Climbing to prevent escape / Me against my blood.

He: Lord of darkness side / She: Lord of darkness side
I entrust to you my life! / Give me back my life!

She: I�m calling you, I�m waiting for your awakening, Rise! across the deadly
threshold!
He: I hear your voice, I fell sweet numbness, your tears are falling down on
my haunted soul...

Ref: Mighty lord take of the spell
Take of course that made me blind
Am I over death am I over life?!

Mighty lord take of the spell
Take of course that made me blind
Am I over death am I over life...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links