Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORD LYRICS

"Go to The Hell" (2006 Demo)

1. Intro
2. Go to the Hell
3. Èernej kozel
4. Démon
5. Ïáblùv sen
6. 666
7. Nìžný protìjšek
8. Strach
9. Peklo1. Intro
2. Go to the Hell

Go to the hell
Black metal commando

Den co den èekání strašný,nevíš co dìlat,kudy se dát
potí se ruce,tøepou se kolena,nemùžeš myslet ani spát.
Pøedstavy dìsivý o dalším životì,andìlé nad tebou jsou
údìl se naplnil ,zdání tì klame,blíží se pomoc nenajdou

Zpráva se síøí do temnot pekelných,výkøik zaznívá
svatý otec svírá rùženec,modlitba zní,høíchy zazlívá
Pozemský prach stoupá nad mraky,poslové zla pøichází
pøedstavitelé moci církevní nad roklí stojí,síly dochází

Tajemné postavy vchází branami,konec zdá se nadešel
mìsíèní svit utichá v temnotì,èas nadìje náhle vypršel
Kostelní svíce, dávno uhaslé,nyní oslní Kristùv zrak
Od nástupu naší party nežijí už dobøe,èerný mrak
3. Èernej kozel

Èerná srst , kopyta , rohy
Satanistický on má vlohy
Výraz smrti v oèích žár
Nemluví , ale v duši je král

Satanùv znak – èernej kozel
Temnej pøízrak – èernej kozel
Zrùda stínù – èernej kozel
Døevìnejch klínù – èernej kozel

Zeleò a kvítí mu nechutná
Radìji krev a ocel tavená
Zabíjí lidi , ïábel ho nezastaví
Kosti však nikdy nestráví

Z mazlíèka stala se zrùda
Když dupe , tak praská pùda
Otìže trhá a chystá se na lov
Jeho koøistí však nebude kov
4. Démon

Tajemná noc,pøemítám stále
Nezkrotná moc dávného krále
Pochody mysli nadále plynou
Nadìje kladné vzápìtí zhynou
Zasnìný do ní, nemohu usnout
Zvon zvoní, pochodnì zhasnout
Hluboký zábìr, zaslechnu radu
Necítím zlost, podvod ani zradu

Démon noci neobvyklý zdá se
Zemné moci, ten církevní strach

Vzácný host, jehož jsme vítal
Kamennej most povìtøím lítal
Chrámy posvátný útìky knìzù
Jmìní rozvratný uprostøed jezù

Pøítele poznávám, hábit temný
Rozmluva naše, podsvìtí vìrný
Svìtem nechodí lidsko poznal
Spoustu lahodí vìtšinu pozval
Nabízí službu, odmítnout nelze
Postavy démonù uhranou mlze
Obzorem letí, vzdálených zemí
Úsmìvùm dìtí nechápou tlemí
5. Ïáblùv sen

Jednoho dne se nápad zrodil
Sluhu ïábla stvoøit
Z výru tornád a bleskù hodil
Stvùru co bude sloužit
Lidi nièit, svìt nechat mlèet
Získat Boha a Petra též
Od té doby slyším lidi køièet
Do doby , než?

Ïáblùv sen , umírej
Pentagram uctívej
Lidi šlušný zabíjej
Rozkazy poslouchej

Po noci co dlouhá byla
Pøijde ráno a konec snù
Pøedstava , která hnila
Rozplyne se jako len

Ïábel vlasy vytrhá si
Povìsí je na høebík
Krev už vaøí se v nìm asi
Jeho srdce vzplálo v žár
6. 666

Symbol,kterej staletí pøežil,pøežil a žije dál
Ten kdo jeho podstatu vlastnil,bejval vždycky pekla král
V záøi ohnì tajemnì svítí tøi èísla neznáma
Z pozadí zní šakalù vytí se smrtelníky zamává

666,666,666,666

Nìkteøí pøidat se chtìjí, nebojí se kacíøství
V okamžiku se všechno zmìní, hranice obžerství
Proces jenž všem je známý právì poèat byl
Nástroj, kterým vládnì ïábel høíšníky zahubil

Duše v ohni oèistí se stane se bezpeènou
Antikrist ji získá znovu krásnou a vìènou
Nalezne pak majitele, kterej z mrtvejch vstal
Po chvílích oddychu symbol zemi nièí dál
7. Nìžný protìjšek

Módní trendy hlavní náplní
Když není doma nìco zavrní
Ždímat úèty baví je nejvíce
Nejasná mysl prázdná palice
Práce houf od rána do noci
Nedá se vzdorovat této zlé moci
Obtížné prchat obtížné zùstávat
Hrát si s ženou obraz malovat

Ženský bývaj krutý
ženský bývaj zlý
ženský bývaj tvrdý
a – neúprosný

Koupit hadry víc je netíží
On jde pikat sedìt za møíží
Denní hrátky hýbou osudem
Pøepsat dùm taky dál pudem
Svìdèit proti zdá se matoucí
Pravda jasná jiný vedoucí
Údiv roste nezná hranice
Kritika zní od nich asi nejvíce
8. Strach

Mé jméno je strach a utrpení
Stíhám vše nikdo neunikne
Jak žaludek a vyvržení
Duše zla , co brzo vnikne
První obìti co pracnì jsem získal
Jejich køik slyším dodnes
V uších mi i dnes pískal
Jak prase , prašivej pes

Divnej pocit , co v mysli mám
A èernej vlak na stanici mrtvých
Chlad a místo který znám
Kùže pach , tìl zplihlých
Strach je mùj pán
Dívám se tam
Kde je zloba
Tam já to znám

O sání krve jsem uvažoval
Vampírùm jsem to pøenechal
Dohnal je k šílenství
Drápy do masa jejich vťal
Škrábance na zádech od krys
Hlodavcù , co poddanými jsou
Tváøe a tìla obvyklý rys
Øítím se nocí temnou

Stromy vypadaj jak ženský tìla
Kùru jim strhávám
Èarodìjnice za dùsledek mìla
Že už strach dostáváš
Do propasti padáš
Necítíš už nic
Mezi zbytky hledáš sebe
Život už nikdy víc
9. Peklo

Tma , oheò , síra nemá nárok víra
Satan , strach , høíšník v kotli se vaøí , piští
Rohy , ocas , drápy bezhlavý tìlo táty
Smrt , muka , vraždy prožívá v nìm každý

Peklo , spolek tvrdý
Buï s ním budeš hrdý
Smlouva vlastní krví
Víru tvoji zmrví

Tma , síra , oheò v kotli velká výheò
Høíšník , Satan , strach tvoje tìlo v prach
Drápy , ocas , rohy z kamene tvý hroby
Vraždy , smrt , muka z pod kotle dým puká

Peklo , …

Oheò , síra , tma to je paní zlá
Strach , høíšník , Satan všeho høíchu pán
Rohy , drápy , ocas krátí se ti èas
Vraždy , muka , smrt život je jen prd

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links