Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORD LYRICS

"Demo" (2005 Demo)

1. Údolí smrti
2. Smrtelný virus
3. Strach
4. Kremace tìla
5. Doktor Soso
6. Èernej kozel
7. Tvrdý spolek (peklo)1. Údolí smrti

Tam kde slunce nikdy nevychází
Jen sopky lávy žár
Výpary zhavé atmosféra smrti
Jedovatý plyny a dehtu pár
Není to pekla ani bílý nebe
Nevládnì Ježíš ani satanáš
Vidim tu zkázu a spoustu temný zloby
Slyším slova zaznìlo : Pøísaháš

Údolí smrti,údolí smrti,údolí smrti,údolí smrti

Vláda je v rukách skøetù,èarodìjnic
Pod kotlem topìj rej zaèíná
Jedinej kdo by je mohl znièit
Pán Bùh už ne,umírá

Pentagram a køíž obrácený
Vyøežou z tìla a zahodí
Stejnì jako vojska za studený války
Majetek seberou znárodní

Úsolí smrti
2. Smrtelný virus

Zkumavky plné krve šílený vìdec virus tvoøí chce ovládnout svìt
Pokusy na mrtvolách a krysách zmutovaných
V knihách o vìdì je mnoho potøebných vìt
Temno a síry pach se line z nádob rukou šílených

Smrtelný virus útoèí

Proces tvoøení probíhá vetøelci buší na dveøe
Teplota varu ukazuje produkt kterej vznikne
Vìdec zešílel kvùli lidem a nevìøe
Teï na oplátku v mozku mu blikne

Virus vytvoøil a chystá k použití
Smìs radioaktivity a smrtelného kouøe je v nádobì
Nikdo døíve netušil že mùže dojít ke zneužití
Jed co znièí všechno je v této podobì
3. Strach

Mé jméno je strach a utrpení
Stíhám vše nikdo neunikne
Jak žaludek a vyvržení
Duše zla co brzo vnikne
První obìti co pracnì jsem získal
Jejich køik slyším dodnes
V uších mi i dnes pískal
Jak prase prašivej pes

Divnej pocit co v mysli mám
A èernej vlak na stanici mrtvých
Chlad a místo který znám
Kùže pach tìl zplihlých
Strach je mùj pán
Dívám se tam
Kde je zloba
Tam já to znám

O sání krve jsem uvažoval
Vampírùm jsem to pøenechal
Dohnal je k šílenství
Drápy do masa jejich vťal
Škrábance na zádech od krys
Hlodavcù co poddanými jsou
Tváøe a tìla obvyklý rys
Øítím se nocí tmou

Stromy vypadaj jak ženský tìla
Kùru jim strhávám
Èarodìjnice za dùsledek mìla
Že už strach dostáváš
Do propasti padáš
Necítíš už nic
Mezi zbytky hledáš sebe
Život už nikdy víc

Divnej pocit …
4. Kremace tìla

Rozžhavená pec zmražená tìla
Neobvyklá vìc být by to mìla
Život jde v prach poslední slova
Nadlidský strach v peci je zloba

Kremace tìla
Tavení tìla
Rozklad tìla
Popel z tìla

Praskání døeva ohoøelé kosti
Ruka levá drží se zlosti
Výkøiky tiché magii cítím
Èíslice zla do ruky chytím

Kremace …

Koneèná fáze tìlo se zpopelní
A databáze se zaplní
Potom vše skonèí zhasí se žár
Život se louèí už zbývá jen pár

Kremace …
5. Doktor Soso

Pøi tvejch kecech mì zástavy chytaj
Takový ksindly co chceš nám cpát
V tvý hlavì stupidní myšlenky lítaj
Mìl by si už jít asi spát
A až se probudíš tak dovíš se pravdu
Že si magor a nic víc
Sám sobì by si provedl køivdu
Kdyby ti ústav nevyšel vstøíc

Mìkkej mozek a rozevlátý tìlo
Kdo jen mùže to být?
Vždycky mám chuť vrazit ti èelo
Pokaždé chce se mi blít
Všeumìl ……. Doktor Soso
Génius ……… Doktor Soso
Neumìl ………Doktor Soso
Debilus ………Doktor Soso

Když ses tam dostal málem štìstím si pad
Takovej ráj pøedurèenej
Z blbosti dostávals ukrutnej hlad
Asi proto si tak vypasenej
Nejvìtším vševìdem co na svìte chodil
V hloubi duše ses toužil stát
Pokus se nepoved ty bahnem ses brodil
Slyšels jen lidi tobì se smát

Dávky sraèek co dostáváš
Tvùj mozek už totálnì zmìk
Teï pomùže jen kulka do èela
Na náhrobku pøeètu tvùj vìk
Ta tvoje blbost se osudnou stala
Všem prokázal si velkou službu
Smuteèní síò tvá rakev tam stála
Èekala jen na høbitovní družbu

Mìkkej …
6. Èernej kozel

Èerná srst kopyta rohy
Satanistické on má vlohy
Výraz smrti v oèích žár
Nemluví ale v duši je král

Satanùv znak èernej kozel
Temnej pøízrak èernej kozel
Zrùda stínù èernej kozel
Døevìnejch klínù èernej kozel

Zeleò a kvítí mu nechutná
Radìji krev a ocel tavená
Zabíjí lidi ïábel ho nezastaví
Kosti však nikdy nestráví

Z mazlíèka stala se zrùda
Když dupe tak praská pùda
Otìže trhá a chystá se na lov
Jeho koøistí však nebude kov

Satanùv znak …
7. Tvrdý spolek (peklo)

Tma oheò síra nemá nárok víra
Satan strach høíšník v kotli se vaøí piští
Rohy ocas drápy bezhlavý tìlo tvýho táty
Smrt muka vraždy prožívá v nìm každý

Peklo spolek tvrdý
Buï s ním budeš hrdý
Smlouva vlastní krví
Víru tvoji zmrví

Tma síra oheò v kotli velká výheò
Høíšník Satan , strach tvoje tìlo v prach
Drápy ocas rohy z kamene tvý hroby
Vraždy smrt muka z pod kotle dým puká

Peklo…

Oheò síra tma to je paní zlá
Strach høíšník Satan všeho høíchu pán
Rohy drápy ocas krátí se ti èas
Vraždy muka smrt život je jen prd

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links