Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORAVSKá ZIMA LYRICS

Rodný Kraj

"Rodný Kraj" (2006 Demo)

1. Ticho Pøed Bouøí
2. Moravská Zima
3. Pøíchod
4. Dílo Zkázy
5. Rodný Kraj
6. Ticho Po Bouøi1. Ticho Pøed Bouøí
2. Moravská Zima

Mrazivý vítr skuèící
mezi kopci zavátými
snìhem èerstvì napadlým,
tak chladným a tìžkým.
Ledové bøemeno nesou
silné vìtve starých smrkù
lesní zvìø se skrývá
pøed Moranou, vládkyní zimy

Vyènívá mezi kmeny
ten symbol víry falešné,
však rozbíjí jej záhy
ostøí èernì kovové

Sekera temnì zbarvená
proráží vrstvy ledu.
Moravou se prochází
Lord Èernokov.
Stvoøen z umìní
padlých hrdinù
teï naplní své
krvavé poselství.

Vìtrem se nese øev,
kovová sekera udeøí.
Pravý pohanský hnìv,
okna kostelù praskají.

Znièili svobodu
krve slovanské!
Jen ať vyèkají pøíchodu
zimy moravské
3. Pøíchod

Na lesní cestu se snáší
dar zimních mrakù,
všude kolem vládne klid.
Z dáli je slyšet jen vytí vlkù,
to ozývá se prastarý lid.
Ohlašuje, že navrací se
mocný a spravedlivý kníže;
Ledomor, toť jméno jeho.
Oèekává pøíchod krutého rytíøe,
jenž stvoøen z umìní temného.

Hradby z lesù znemožòují
vpády cizích lidí;
sovy v korunách drží stráž.
Jejich bystré zraky vidí
na obzoru ohnivou záø.
Stovky kostelních vìží
v plamenech padají k zemi;
pomsta vskutku ukrutná.
Èerné mraky plující na nebi vìstí,
že se žene smršť vìtrná.

Silný vichr ohýbá stromy
Jejich koruny klaní se k zemi
Pøichází povìstný Lord Èernokov

Kníže Ledomor usedá na svùj trùn
Obklopen stovkami rampouchù
Nespokojen z èinu rytíøe
Ví, že Kristova armáda pøijde

"Svou chybu napraviti musíš,
proto braò náš lid.
Za bohy, slávu a tradice,
za to chceme se bít!"
4. Dílo Zkázy

Z oblakù krev padá
Rudé vloèky lemují mrtvá tìla
S plameny vítr si pohrává
Dovrší znièení kostela
Dílo zkázy vykonáno jest!

Poslední zbytky køesťanské špíny
Plamen pochodní plápolá
Zbranì nad hlavou a výkøiky do tmy
Však co se to z lesa ozývá?

Vìtry pìjí ve vìtvoví
píseò starou pravdoslovnou,
skøítci z keøù vystupují,
taktéž onu píseò pìjí.

Morano, královno!
Sešli na ty psy snìhovou bouøi
Perune, hromovládce!
Ukaž svou nebeskou sílu
Lide slovanský!
Nenech si vzít svoji posvátnou pùdu
Bojujme spoleènì
za naši slavnou Moravu!

Nechť meèe vedou náš osud!

Bytosti z Èerného lesa
boøí a pálí poslední kaple
Soumrak vítìzí nad Úsvitem
Snad nikdy už nevyjde Slunce
Jen Moravská zima je vìèná!!
5. Rodný Kraj

Snìhová bouøe pøikryla lži
a navìky je pohøbila pod bílou zem.
Èerný kov roztøíštil poslední z nich,
zemì má zùstane svobodná.

Bìlavá pláò toť území mé
pod ochranou orlice moravské.
Navìky v srdci mi zùstane
rodný kraj.

Ten smrtící chlad pálí do mých tváøí,
když hledím na svou pøekrásnou pùdu.
Silné stromy znovu obklopí
zimní moravské království.

Bìlavá pláò toť území mé
pod ochranou orlice moravské.
Navìky v srdci mi zùstane
rodný kraj.

Ten smrtící chlad pálí do mých tváøí,
když hledím na svou pøekrásnou pùdu.
Silné stromy znovu obklopí
zimní moravské královstv
6. Ticho Po Bouøi

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links