Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORAVSKá ZIMA LYRICS

Pod Praporem Vítězství

"Pod Praporem Vítìzství" (2007 Demo)

1. Ve Víru Totálního Chaosu - Intro
2. Pod Praporem Vítìzství
3. Matko Moravo
4. Na Køídlech Apokalypsy
5. Náøek Podlidí (Ad Hominem cover)1. Ve Víru Totálního Chaosu - Intro
2. Pod Praporem Vítìzství

Ledový pancíø
Tvoøen na¹í nenávistí
Pozvedá nadìji
Na prolomení nepøátelských linií

Podlidský oheò zhasíná
Umírá v závìjích smrti
Jen invaze nepravé víry
Je pøíèinou války

Tankové divize
Valí se zamrzlou krajinou
Ocelová monstra cizopasných ¹kùdcù
Znièena královnou mrazu

Nabijte dal¹í munici
A spalte symboly køes»anské
Polo¾te své ¾ivoty v boji
Za impérium moravské

Letecká podpora støe¾ící oblohu
Dìla míøící k nebi
Ve víru totálního chaosu
Genocida moderního svìta

Podlidský oheò zhasíná
Umírá pod drtivým útokem
Jen hrdost, síla a èest
Ubrání rodnou zem

Hrdì se zas narovnáme
Pod praporem vítìzství!
3. Matko Moravo

Køi¹»álovì èistý sníh
Øeka tak divoká
Hluboké, èerné lesy
Moje vlast pøekrásná

Majestátné hrdé høebeny
Prùzraèná èistá jezera
Drsná a nespoutaná
Hrdá bílá vysoèina

V¹ak v dne¹ních dobách zlých
Kdy láska k vlasti není moderní
Jen v¹udypøítomný úpadek
Nejsme pány ve vlastní zemi

Rakovina srdce Evropy
Zemì mých praotcù krvácí
Otevøené rány a hniloba
Napadena zhoubnou nemocí

Tak vykroème do války
O své dìdictví

Bez utrpení a bez bolesti
Bez války a nenávisti
Nebude nikdy dosa¾eno
Vysnìného vítìzství

Matko Moravo, na¹e krásná mateøino
Nedej zahynouti nám, my pøísaháme ti vìrnost
Moravo hrdá to na¹e otèino
Na vìky vrytá v na¹ich srdcích
4. Na Køídlech Apokalypsy

Potlaèení lidského rozumu
Popøení pøírodních zákonù
Pod zá¹titou lep¹ích zítøkù
V¹tìpování prohnilých názorù

Hoøící nebesa
Kristus symbolem slabosti
Pod koly prùmyslu
Vyhlazení pravosti

Tající sníh, úzkost a vichøice
Jen slepec stále nechápe
Na nejlep¹í cestì k apokalypse
Èlovìk èlovìku vrahem

Ve stínu nejvìt¹í z bitev
V záøi plamenù
Vlastní názor neexistuje
Nadvláda teroru

Ve stínu ¹ibenice
Vyhlasme stanné právo
Na køídlech sjednocení
Degradujme jejich názor

Mor na v¹echno lidské!
5. Náøek Podlidí (Ad Hominem cover)

Poprava, základem oèi¹tìní
Na kolenou, oèi pøekryté ¹átkem
Tvùj ¾ivot primitiva se blí¾í ke konci
Ve vteøinì, ti probleskne celý tvùj zkurvený ¾ivot
Poslední vìc, jen¾ ti projede hlavou je kulka!

Tenhle náøek je tvùj

Alláh tì opou¹tí
Tvá ignorace je teï v¹e, co má¹
Uvìdomuje¹ si to svinì?
Nikdy ji¾ nepo¹piní¹ moji zem
Zabil jsem tì svýma vlastníma rukama

Tenhle náøek je tvùj

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links