Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONLIGHT LYRICS

Yaishi

"Yaishi" (2001)

1. Yaishi
2. Col
3. Ergo Sum
4. W Koñcu Naszych Dni
5. Historia Do Zapomnienia
6. Zapach
7. Meren - Re (Rapsod)
8. Jesugej Von Baatur
9. Nieskoñczonośæ
10. Nic
11. Gebbeth1. Yaishi

Mi³ości zdrada siostr¹ jest
Przyjaźñ nie mieszka w nas.
Zmys³y k³amc¹ doskona³ym.
Oszukuj¹ nas.

Tyle jest spraw,
Tyle chwil
I wszystkie niestety nazwaæ trzeba
Oddzielaæ co jest czym...

...a gdyby tak zmieszaæ
Ten przyjemny stan...

Po prostu czuj
Jak doznania tworzysz nowe
Po prostu czuj.
Po prostu czuj
Nie szukaj ju¿ nowych s³ów

I myślê, czy jest jeszcze
Taki ktoś
I coraz... bardziej... w¹tpiê w to

I proszê
Mo¿e to bêdziesz Ty.

Jednak nie.

++++++++++++++++++++++++++++

Betrayal is
Sister of love
There's no friendship in us
Senses are a perfect liar
They keep cheating us

So many things
And moments
And you have to give them
All your names
To separate what is what
And what about
Blending this present state

Just feel,
Just feel
How you create new sensation
Just feel,
Just feel
Don't feel about new words

More and more
I doubt it if
Someone's there
Someone's like that
And maybe please
This maybe you
Maybe yes
Maybe not
2. Col

...uwielbiam, gdy
Opuszkami pokazujesz mi
Jak lekko jest zobaczyæ twój erotyzm...

(Teraz nie, później)
Gdy sami bêdziemy

Poka¿ê Ci

Jak świat klêka przede mn¹...
Jak giniemy I pojawiamy siê...
W krótkich chwilach (odpoczynku)
...kiedy sami bêdziemy poka¿ê ci.

Kiedy muskasz me pragnienia (to)
Kolorujesz je
W b³êkit nieba ubierasz to
O czym mówimy.

++++++++++++++++++++++++

I love it when
You show me with your fingertips
How easy it is to see
Your erotism

When we are alone I'll show you
How the world kneels down - we die
We appear again
In these few short moments
When we are alone
I will show you this

When you're stroking my desires
You colour them
What you're talking about
You make it light blue
3. Ergo Sum

Nie widzê...
Bo wzrok zamyka mi oczy duszy.
Bo w g³owie....
Jak kruk pilnuje I myśli pl¹cze
Bym nie wyrzek³a nic.

A ja I tak
S³owa oblec w skórê chcê
I pokazaæ Ci, jakimi s¹.

¯eby cia³o twoje
Odczuæ mog³o je.
Opowiedzieæ historiê nasz¹

Moimi oczami

Historiê ¿ycia, nie poznanego.

Tak gor¹co jest I wiesz jak jest,
Gdy patrzysz na mnie
I prosisz by dla Ciebie by³o
Co mo¿na (by³o kiedyś) wzi¹æ.

Za późno ju¿ na ¿al.

(Za ma³o pewności I strach. Droga moja przesz³a obok)

+++++++++++++++++++++++++++++++

I can't see 'cause it closes my sight
My soul eyes in my head
As crow keeps watching
And my thoughts tangles
For me to say nothing

I anyway
Want to cover words in skin
Show you them
What they are like

To make your body
Feel them very close
I wanna tell you our story
With my eyes
The story of life
You've never had

So hot
And how it is you know
When you watch me
And want me to give you something
You could take
Too late for our grief
4. W Koñcu Naszych Dni

Tylko proszê,
Ju¿ nie p³acz.

Ja wiem
Gdy to robisz,
Choæ na koñcu znanego mi
Świata jesteś.

Poznajê si³ê zniszczenia
Jak potrafiê w niwecz obracaæ
Uczucia najwiêksze.
Powiem Ci jak naprawiæ to z³o,

Tylko proszê
Ju¿ nie p³acz, ja wiem gdy to robisz.

Wiem jak s³owa boleæ mog¹,
Moje s³owa.

Wiem jak boli samotnośæ.

Teraz.

++++++++++++++++++++++++++

I just ask you
Please don't cry
I know when you do it
You are at
The end of the world
I know

I am trying to understand
Rain power
To foil
To foil my biggest feelings
I'll tell you
How to mend this wrong

I know how words
Can hurt you
Simple words
Loneliness can hurt I know
Right now
5. Historia Do Zapomnienia

Dziś ju¿ nie ma piêkna we mnie...

Dziś zginê³a ¿ycia twego s³odycz...

Odebra³em ciê matce
Nie daj¹c nic w zamian.
Chcia³em ciê oddaæ...

Lecz ona nie pozna³a ciê ju¿

Wiem jak to boli,
Kiedy g³os mój (ciep³y)
Pali³ ciê
(Jak) ogieñ bezlitosny.
Wzrok (tak zmys³owy)
W kamieñ zmieni³ siê

Od dziś ju¿ nie bêdê sob¹
Nie bêdê t¹,
Któr¹ grzech omin¹³
Dziś ju¿ nie ma piêkna we mnie
Dziś zginê³a ¿ycia twego s³odycz

(dziś ju¿ nie bêdê t¹,
Któr¹ grzech omin¹³...
Grzech sprawiania bólu).

++++++++++++++++++++++++

There's no more beauty in me
Now the sweetness of your life is gone
Giving nothing in turn
I took you from your mother
I wanted to give you back
But she won't recognise

I know
How it hurts you
When my voice burns
You down
Fire without mercy
Changed my sight
Into a stone

From now on I won't be myself
I won't be the one omitted by a sin
There's no more beauty in me
Now the sweetness of my life is gone
6. Zapach

Cofnij siê,
Wypowiedz znów
Imiê me.
Spróbuj dziś przypomnieæ sobie
Moj¹ twarz.

Ba³am siê twych s³ów
Wkrêca³y siê w g³owê m¹
Ba³am siê twoich r¹k
Oplata³y mnie
Ze wszystkich stron

Powiedz mi
Jak teraz graj¹
Myśli twe
Spróbuj znów
Otworzyæ oczy
Znaleźæ siê

Zapach ten
Zwietrza³ ju¿
Wierzê, ¿e nigdy ju¿
Nie zawróci mnie
Z tej drogi

+++++++++++++++++++++

Please get back
Say one more time
My name
And try it now
Remind yourself
My face

I was scared
Of your words
They twisted in
In my head
I was scared
Of your hands
They were reaching me
From everywhere

Tell me now
How your thoughts
Are playing now
Try again
Open your eyes
And find yourself

Now that scent
Has fade away
I believe
From my way
It won't turn me back
Never again
7. Meren - Re (Rapsod)

W lewo, czy w prawo
W któr¹ stronê iśæ
Tego brakuje tak
W lewo...
Czy
W prawo iśæ

Nie prosisz mnie ju¿ o nic
Mija wieczór
I nie ma Ciê Meren Re
Nie mówisz do mnie
I tego tak brakuje
Nie mówisz dok¹d iśæ

W lewo, czy w prawo
W któr¹ stronê iśæ
Tego brakuje tak
W lewo czy w prawo
Tego brakuje tak

Pomyśla³em Meren - Re
Dobranoc......
Wiem, ¿e na mnie jeszcze nie czas
Wiele spraw nie dokoñczonych

Spotkamy siê tam
Gdzie czas jedno ju¿ imiê ma

(Spotkamy siê poczekaj
Jeszcze nie czas)

++++++++++++++++++++++

Turn left or right
Which way to go
I miss it so
Turn left or right

You don't ask me
For nothing
Evening's gone
You're not here yet
You don't talk to me
This is what I miss
You don't say where to go

So I though Meren Re
Goodnight
I know it isn't
Time for me yet
So many things unfinished
Will meet in the place
Where time
Has already got one name
8. Jesugej Von Baatur

Oddaæ by mo¿na
Co w sobie mam
Mówiæ I mówiæ
Bez koñca
Oddaæ by mo¿na I siebie te¿

Gdyby ktoś zechcia³ wzi¹æ
Baga¿ ten

Otwieram wszystkie bramy swe
I mówiê podejdź I coś weź

£zami wam p³acê za to co czujecie
Tragedia moja
Przetrwaæ pomaga wam chwile z³e
W ciszy wci¹¿ piszê
ZABIJAM SIÊ BYŚCIE MIELI CO JEŚÆ

Za bardzo chcê, by zrozumia³ ktoś
Kim jestem ja
A przecie¿ to tak proste jest
Otwieram wszystkie bramy swe

++++++++++++++++++++++++++

What's in my head
I could give back
And tell and tell
And tell with no end
I could give back
Even me
If anyone wants
To take back all of it

I open all of my gates
And I say please take everything

I pay you with tears
For what you feel
What helps you to survive
It's my tragedy
All your bad days
I'm still writing quiet
I'm killing myself
To feed all of you

I want too much
To be understood
Who I am
And that is so easy
Look at me
I open all of my gates
9. Nieskoñczonośæ

To jeszcze nie by³o to
Odwracam siê
Kolory nazbyt jaskrawe
Odwracam siê
To w oczach
Tylko raz
To w oczach
Jej oczach

¯e bêdzie w duszy mej
Obieca³a mi
Na czole krople wody
Zmêczenie
W jej oczach
Jeszcze raz
To w oczach
Jej oczach

Jej twarz
Ten g³os
Czy chcesz
Wci¹¿ pêdziæ
Dalej
To jeszcze nie by³o to
Narodziny jej
Wiara tylko w coś
Co wiedzê
W jej oczach
Tylko raz
Zmêczenie
Jeszcze raz

To znowu nie by³o to
Ogl¹dasz siê
Próbowaæ bêdziesz wci¹¿
Od nowa
Zobaczyæ to
Jeszcze raz
W jej oczach
Jeszcze raz

++++++++++++++++++++++++

This was not it yet
I'm turning 'round
The colours are too bright
I'm turning 'round

In her eyes
Only once
In her eyes
Her eyes

To be in my soul
She promised me
Waterdrops on my forehead
Weariness

In her eyes
One more time
In her eyes
Her eyes

Her face
This voice
Not that
Do you want
To keep on running

This was not it yet
The day she was born
And only strange belief
What I see
This was not it again
You're turning 'round
You will keep on trying
Again

Let me see
One more time
In her eyes
One more time
10. Nic

(to dzieñ, w którym nie ma nic, tylko sen nie chciany
... chodzê I śpiê)

Mówiê do ciebie... I śpiê

Kocham siê z tob¹
Zagubion¹ tw¹ rozkosz widz¹c... I śpiê nadal

Patrzê na ciebie... I śpiê

W ekstazê uciekasz
Zawiedzion¹ tw¹ rozkosz wiedzê... I śpiê nadal

... I śpiê nadal

(kiedy sen oddala siê
Kiedy nie wiem po co iśæ
Wstajê I to jest
Ten w³aśnie dzieñ
W którym wszystko traci sens)

+++++++++++++++++++++++++++

The day nothing, nothing's here
Only dream unwanted
I walk and sleep

I talk to you
And sleep
I make love to you
I am lost when I see your bliss
And I still sleep
I look at you
And sleep
You run in extasy
Disappointed I see your bliss
And I still sleep

When my aim is far away
And I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
When all is far away
And I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
11. Gebbeth

To si³a, która blisko trzyma ciê...
To myśl, która rodzi siê, by chcian¹ byæ...

O prosi przyjdź...
Przytul mnie...
I mów do mnie...
Co s³yszeæ chcê.

To woda dla ust spragnionych
To rany koi I czerñ z serca roztapia
Powietrze dla p³uc opró¿nionych
Dla kochanków duchowych.

To w³aśnie mogê daæ Ci ja...

Bo nie mam nic, z tych ³atwych spraw...

I tak nie widzisz...
Przecie¿ nic...
Musisz najpierw...
Otworzyæ oczy.

++++++++++++++++++++++++++++

The power keeps you so very close
Idea that's being born
Just you loved me
I ask you : come
Touch me now
And tell me, please
What I want to hear

It's water for lips sand dry
It soothes the wounds and melts the black side of heart
Light air for your empty lungs
It's for spiritual lovers

Exactly that's what I can give
'cause I have not these simple things
You can see nothing
Nothing more
Open your eyes
Just do it first

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links