Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONLIGHT LYRICS

Wiem

"Wiem" (1997 EP)

1. Wiem (Radio Edit)
2. Melpomena
3. Tu
4. Meren Re1. Wiem (Radio Edit)

Sta³am gdzieś z ty³u
nie widzia³am jak szed³
coś potê¿nie szarpnê³o
nieświadomy wzbi³ siê
na brutalny krótki lot
Sta³am z ty³u
kiedy niebo rozwar³o siê
martwy wiatr w³osy nam zdziera³
a od zimna posinia³y d³onie

Teraz ju¿ wiem
¿e ty nag³¹ śmieræ rozdajesz
Karzesz gdy zechcesz mnie
du¿o ¿¹dasz a tak ma³o dajesz

Sta³am gdzieś z ty³u
gdy dwanaście zapalonych świec
ze sto³u spad³o
Ogieñ rozpaczy serce nasze w
nich wypali³
Sta³am gdzieś z ty³u
kiedy niebo rozwar³o siê
martwy wiatr w³osy nam zdziera³
A od zimna posinia³y d³onie

Teraz ju¿ wiem...

Sta³am gdzieś z ty³u
patrz¹c jak bia³y i czarny Bóg
nurzaj¹ szpadle w ¿yciu
jak sypi¹ nimi ³zy
jak bardzo siê śmiej¹
jak nienawidz¹
Nagle wiedzia³am ju¿ ¿e dwóch
ich nie by³o nigdy
Biel by³a czerni¹, Bóg by³ jeden
2. Melpomena

Znów chcesz wiedzieæ
czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ
czy znowu wstaniesz rano
bardziej zmêczony
chcia³byś s³yszeæ
jak szczêście ³amie bramy bólu
jak myśli szukaj¹ w g³owie nowych doznañ
chcia³byś zawsze
mieæ swoje dobre imiê
nie wstydziæ siê ci¹gle tego
¿e ¿yjesz

A przecie¿ jesteś
jak otwarta karta
i nie wie nikt
co jutro zdarzyæ siê mo¿e
dzisiaj ju¿ wiem
¿e świat stan¹³ na g³owie
ale nikt nie wie
co jutro zdarzyæ siê mo¿e

Nawet jeśli dziś
sta³o siê coś z³ego
i podnieśæ siê na w³asne nogi
jest bardzo ciê¿ko
i nawet jeśli tak
swoje ³zy ukrywasz
z bólu
z mi³ości
z wody
i z ognia
twoja wiara wyros³a
3. Tu

Tu gdzie ko³o koñczy bieg
w miejscu gdzie czas
lustrem odbijany
zmieniam twarze
zmieniam barwy
bieg po świat³o w kraju cieni
bieg po świat³o dla wybranych
wiêc nie pytaj mnie o noc
i nie pytaj mnie o dzieñ
tam gdzie ko³o koñczy bieg
tam gdzie znów zaczynam sen
tam zanurzam siê
bli¿ej...
bli¿ej...
bli¿ej...
4. Meren Re

W swoich d³oniach trzymasz pêk
moich marzeñ
Tylko jedno s³owo
¿ebym rozpad³ siê na czêści
i sta³ siê nieporadny
niczym przytulane dziecko
Za chwilê wstanie dzieñ
przywita nowym blaskiem
i znowu obudzi siê gwar
a nasza noc odejdzie bez s³owa
Czy śniæ o gwiazdach
nie mo¿na w świetle dziennym ?
Czy k¹paæ w promieniach myśl¹c o nocy ?
Stojê w s³oñcu a têskniê do gwiazd
Kiedy wiem rozumiem ju¿
Zapomniane s³owo
które wraz z gor¹c¹ mg³¹
p³ynie z twoich ust

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links