Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONLIGHT LYRICS

Moonlight

"Moonlight" (1993 Demo)

1. 4th Flight of Butterfly
2. V.I.T.R.I.O.L.
3. Desert
4. Curacja
5. Czas Salomona
6. Bestia
7. Irish Coffee
8. Ci Co Wierz¹1. 4th Flight of Butterfly
2. V.I.T.R.I.O.L.

Krzyczê na drodze nies³yszalości
Gdy¿ nie potrzeba mi ju¿ s³ów
Wpadam wci¹¿ w wir beznadziejności
Samotnośæ s³owa powraca znów

Odbijaj¹ siê od ścian puste frazesy
W mrocznej sztolni
Nie potrzeba jest ju¿ zmian
Dzisiejsza noc znów mnie uwolni
Nadchodzi on powoli , przenika
Zapadam w sen , sen

Sen owin¹³ mnie niczym mgielny szal
Mój dziecinny k¹t , pokój sprzed lat
Otworzy³ drzwi przesz³ości wiatr
I poniós³ mnie w g³¹b
Do środka

Na pluszowym tapczanie
Gor¹cy , cichy oddech śpi¹cego dziecka
Przeplatany melodi¹ starej pozytywki
Wielki , drewnany zegar
Wybija wci¹¿ tê sam¹ godzinê
A uśpiona niewinnośæ
W objêciach snu

Niepewności¹

Czy z³o zawsze w nas by³o ?
Czy sami je tworzyliśmy ?
Czy z³em jest strach przed przemijaniem ?
Czy przez to tworzymy z³o ?
Coś d³awi mnie
I walczê z tym
Poprzez sen
Ktoś wo³a mnie
Jakiś g³os
Poprzez czerñ
Znika gdzieś ma³y pokój
Melodia rozpada siê w ciszy
Przede mn¹ gdzieś zayka siê drzwi
Budzê siê ja i budzi siê dzieñ

Świa³o spala mnie
Miniony dzieñ
Odleg³y sen
Odleg³y sen
3. Desert

Desert
In me , in you

In all around
Strike into deep
Of your mind
Feel it , feel it now
'Cose tommorow
You'd touch this

Under the progress
Under the mind
Under the love
Under the human
Under the evil
Under the good

Blowed by th wind of progress
Carried by words think
Comming stroneger and stronger
You're grain pulled
By the desert's winds
4. Curacja

Na horyzoncie widzê
Jak siê zbli¿a
Milcz¹ca karawana
W tumanach kudzu
Umyka myśli
Odwracam siê
Za mn¹ jest ściana

Ich twarze , te twarze s¹ zimne i z³e
Wciskam siê w k¹t chc¹ pośi¹śæ mnie

Jak uciec mam sprzed lodu bram
Jak ścianê gryźæ , jak st¹d wyjśæ

Czujê jak po¿era mnie
A ściana nie kruszy siê
Ich rêce k¹saj¹ cia³o
Mój krzyk ich nie wzruszy

Wspinam siê ponad bariery
Zagl¹dam z nadziej¹ w lustro
I nie widzê nic
I nie widzê nic

Odrywam rêce poch³oniêta pustk¹
Odrywam rêce poch³oniêta pustk¹
Odrywam siê
Odrywam siê
Spadam
5. Czas Salomona

Stworzy³ wizji sto
Okry³ jego p³aszcz
Spowi³ masy
Które o nim sni¹

Powielany mit
Utajony krzyk
Porzucony gdzieś
Zabijanych dusz

Nie znasz pradwy Ty
Nie zna prawdy nikt
Nie chcesz znaæ
Nie chce znaæ
Nie chc¹ znaæ

Gdybyś nawet móg³
S³owa poznaæ te
Zamydlony
Poznasz tylko cieñ

Salomon
W szkar³acie utopiony miecz
Salomon
Lament wielu matek sprzed lat
Rzut jasnego świat³a
Na jego chwa³ê

M¹drośæ przelana
Przez puchar dziejów
Ods¹czona jej ciemna strona
Wielkośæ podniesiona
Do rangi uwielnienia
Zak³amanie spisuj¹cych
I ob³uda czytaj¹cych
6. Bestia

Kiedy jesteś ze mn¹
Do nóg ³asisz siê
Moje rêce mokre od
Lepkiej śliny s¹
Jesteś mi przyjazny
Lecz dostrzegam to
Ten wzrok mierz¹cy
B³ysk w twoich oczach

Ju¿ noc , zasypiam
Z odrêtwienia wtedy budzisz siê
Puste ulice
Twój ¿ywio³ , ¿yciw twego sens
Sierśæ zmierzwiona
W bia³ych zêbach czycha szybka śmieræ
Dok¹d dziś pójdziesz
Kto ofiar¹ dzisiaj bêdzie tw¹

Biegniesz ulic¹
Nieszczêsnikó s³abych szykasz wci¹¿
Horda psów Ciê goni
Zagryzasz je nie zatrzymuj¹æ sie
Kogo dopadniejsz
Ten na wieki utracony jest
Nie znajdzie ukojenia
Myśl o tobie w snach zabije go

Kiedy ranek wstaje
Powracasz do mnie
K³adziesz siê znowu
Na moim sercu
Zawsze by³eś kundlem
Oddanym i wiernym
Lecz nawet ja
nie pozna³am Ciebie
7. Irish Coffee

Give me your hand
I'll put in on my wet body
I'm going to test your speed
In drinking Irish coffee

Don't go away
You are my lover
Stay with me
Play with my body

Sink in disire
Your death is close
So give mi your hand
Stay , please stay
When you loose yourself
In my arms
You'll forget
About the morning
It will be your end
I won't tell you
Everything
Love me
Slink down in me

Love me
Now
Cimb my soul to heaven
I'm revolving in your mouth
Like a death butterfly
8. Ci Co Wierz¹

Jedna twarz
W krêgu tysi¹ca z³udzeñ
Jeden blask
Z tak wielu cieni
Zakrywaj¹ nas
Czarn¹ zas³on¹
¯ebyśmy nie widzieli
Nie czuli
Nie znali

Zapomniany czas
Chyba jedyna pamiêta
Prawdziw¹ historiê

Co wtedy sta³o siê ?
Czy ktoś zabrania nam myśleæ ?
A mo¿e by³o w³aśnie tak ?

Chcia³abym tañczyæ
Ponad t¹ bram¹ cieni
Lech s³ychaæ ju¿ kroki nowych
Pe³nych nowej wiary
I ci¹gn¹ mnie
I ka¿dego w dó³
Kto s³ów ich nie wys³ucha

Ci co wierz¹
Rzuceni na kolana
Ca³uj¹ drewnian¹ figurkê

Zapomnieli
O czym mówi³ on
I myśl¹ o czym s³yszeæ chc¹
Zapomnieli o czym
Mówi³ on
Zapomnieli

W ślepym po¿¹daniu
Szukaj¹ cudów
W diamentowych domach
Wystawnych witra¿y

Zapomnieli
O czym mówi³ on
I myśl¹ o czym s³yszeæ chc¹
Zapomnieli
Za co umar³ on
Zapomnieli

Co co wierz¹
Wierz¹ tak przez was
Co siê stanie
Kiedy przyjdzi¹ setki
Oszukanych

Zapomnieli
Co jest prawd¹ ju¿
Zapomnieli bardzo prostych s³ówo
Pamiêtaj tylko
Przeci¹g³y dreszcz
Ufaj ! Wierz !

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links