Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONLIGHT LYRICS

Meren Re

"Meren Re" (1997)

1. La Dance Macabre
2. Melpomena
3. Dies Irae
4. GÓÃra i DÓÃÒÃ
5. TrochÓŚ PÓÃÕÈniejsze PopoÒÃudnie
6. To Co Za Drzwiami
7. Cha - Nefer - Meren - Re
8. Meren Re
9. GÒÃosy
10. Shahre Gholghota
11. Wiem
12. Tu
13. Inter Sacrum1. La Dance Macabre

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieś
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Zasn¹³ rozum pogrzebany
pochowane le¿y cia³o
Ja p³ywam w oceanie moich marzeñ

Taniec ju¿ rozpocz¹³ siê
rozko³ysane myśli w g³owie
Zapomnia³em ju¿ o wszystkim
Nie wiem co od śmierci ¿ycie dzieli

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieś
powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli...Choæ raz obudziæ siê i wiedzieæ co
siê dziś wydarzy.
2. Melpomena

znów chcesz wiedzieæ
czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ
czy znowu wstaniesz rano
bardziej zmêczony
chcia³byś s³yszeæ
jak szczêście ³amie bramy bólu
jak myśli szukaj¹ w g³owie nowych doznañ
chcia³byś zawsze
mieæ swoje dobre imiê
nie wstydziæ siê ci¹gle tego
¿e ¿yjesz

a przecie¿ jesteś
jak otwarta karta
i nie wie nikt
co jutro zdarzyæ siê mo¿e
dzisiaj ju¿ wiem
¿e świat stan¹³ na g³owie
ale nikt nie wie
co jutro zdarzyæ siê mo¿e

nawet jeśli dziś
sta³o siê coś z³ego
i podnieśæ siê na w³asne nogi
jest bardzo ciê¿ko
i nawet jeśli tak
swoje ³zy ukrywasz
z bólu
z mi³ości
z wody
i z ognia
twoja wiara wyros³a

... ¿e jesteś jak...Ucieczka przed powielaniem schematów.
Temat jest dla mnie wci¹¿ otwarty.
3. Dies Irae

przybywa i milczy
a jêzyk jego ostry jest jak nó¿
s³owa tn¹ zimny lód
myśli niszcz¹ myśli

obcy powstali przeciw mnie
wszystkie te spojrzenia
wrogośæ w nich si³a i strach
i wielu
zuchwale mnie zwalcza
wszystkie zmys³y ich
zmierzaj¹ do mej zguby
zabijaj¹ powoli

chcê ju¿ teraz iśæ
pluj¹c w twarz zhañbionych
mówiæ do nich by zrozumieli

kiedy wyjdziemy na wydeptane ulice ?
kiedy zapalimy świece w ciemności ?
czy ci¹gle mamy ¿yæ
w świecie naszych ojców ?!...Najpierw musi byæ gorzej, ¿eby
mog³o byæ lepiej.
4. GÓÃra i DÓÃÒÃ

dziś jest bardzo krwisty dzieñ
wczoraj by³ jeszcze szary
przedwczoraj wydawa³o siê ¿e myślê
wcześniej mog³am mówiæ
i wydaje siê
¿e wiêkszego z³a byæ nie mo¿e
¿e wszystko jest nie tak jakbyś chcia³
aby odbiæ ciê
musisz najpierw zejśæ do dna
¿eby by³o lepiej
zobaczyæ to co najgorsze
nie bêdzie oczyszczenia
kiedy powiesz

dziś przestajê siê martwiæ
wczoraj by³o źle
lecz ju¿ bêdê zdrowy

- nie bêdzie spokojnych snów
- nic nie bêdzie smakowaæ tak samo
i kolejna zakrêcona noc
alkohol dym i g³ośna muzyka
albo nie-powiesz

dziś nie zrobiê nic
zamknê drzwi od wewn¹trz
i wyrzucê klucz

- a dom bêdzie taki pusty
- pokój bêdzie taki ciasny
- oczy takie ¿ywe
- serce takie czarneZw¹tpienie... zegar... monotonia.
5. TrochÓŚ PÓÃÕÈniejsze PopoÒÃudnie

jak magnes
wabi i przyci¹ga
usi¹dź i pos³uchaj
zamknij oczy pomyśl
to wskazówki
tiktaktiktaktiktaktiktak
zamknij oczy popatrz
to wskazówki
tiktaktiktaktiktaktiktak
hipnotyzm
tik... tak... patrz patrz znowu

myśli daleko od zegara
a oczy we wskazówkach zamkniête
tik... tak... mo¿e tak umrê patrz¹c

wyrwany nagle z koszmaru
odwracam zegar...
lecz ci¹gle widzê w lustrze
te cholerne wskazówki
i opêtañcze senne oczy
utopione w bezmiarze tykaniaS¹ takie drzwi, za którymi mieszka
szczêście, tylko nikt na nich nie
napisa³ "pchaæ", czy "ci¹gn¹æ".
6. To Co Za Drzwiami

...jeśli czytasz
ten list...
za późno ju¿ jest
odwróciæ czas
...choæ raz uwierzyæ chcê...
odchodz¹c zatañczyæ jeszcze raz

coś umiera przez sen
ktoś odchodzi nastêpnego dnia
otwieram kolejne drzwi
choæ po czêści wierzyæ chcê
¿e to jesteś ty

powiedz mi jak mam ¿yæ
poka¿ mi
otrzyj ³zy
w jednej chwili uwierzyæ chcê
¿e to w³aśnie to co znalaz³am

powoli rozgrzewaj mnie
przecie¿ nie chcesz zabiæ
...otwieram oczy
...otwieram usta by ¿yæ

nie w s³owach teraz p³ywam
gor¹co...
i taniec krwi siê zaczyna...
nie muszê patrzeæ
cia³em widzê wszystko
... i... krêci siê świat w moich oczach
setki s³oñ eksploduje w g³owie...

zasypiam lekkoCzasami jednak siê udaje
7. Cha - Nefer - Meren - Re

czasami siê czuje...

gdy wreszcie przychodzi
ty przecie¿ nie wiesz nie mo¿esz
tak czasami wychodzi
gdy patrzê
w obrazach twych tonê
we w³osach rozwianych ogieñ
rozpala me spojrzenie
w twych oczach ciep³o
i dr¿enie
jak dzieciñstwa wspomnienie
porwa³ mnie dziki wiatr
uniós³ na skrzyd³ach swoich ptak
tam gdzie nigdy nie by³em
radośæ p³onie
smutek tonie
okno marzeñ otwiera siê
odradzam siê
i umieram
czasami siê wie
patrz¹c w swoje drugie ja
zdarza siê tylko raz

chyba móg³bym zmieniæ świat...To dla niej.
8. Meren Re

w swoich d³oniach trzymasz pêk
moich marzeñ
tylko jedno s³owo
¿ebym rozpad³ siê na czêści
i sta³ siê nieporadny
niczym przytulane dziecko
za chwilê wstanie dzieñ
przywita nowym blaskiem
i znowu obudzi siê gwar
a nasza noc odejdzie bez s³owa
czy śniæ o gwiazdach
nie mo¿na w świetle dziennym ?
czy k¹paæ w promieniach myśl¹c o nocy ?
stojê w s³oñcu a têskniê do gwiazd
kiedy wiem rozumiem ju¿
zapomniane s³owo
które wraz z gor¹c¹ mg³¹
p³ynie z twoich ustNic w ¿yciu nie zdarza siê
przypadkowo.
9. GÒÃosy

g³os który s³yszê
prowadzi ze mn¹ wojnê
poni¿a mnie
gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ
g³os który czujê
prowadzi ze mn¹ wojnê
nie lubi
gdy zamykam siê na w³asne s³abości
g³os który by³ pierwszego dnia
g³os z którym idê
robi za mnie wszystko
g³os który ka¿e zamkn¹æ mi oczy
i milczy na wszystkie moje prośby
zamiast przed³u¿aæ
co ju¿ skoñczone
mówi
masz jeszcze nastêpny razJe¿eli nie masz gdzie siê podziaæ,
straci³eś bliskich, przyjació³.
To dla ciebie.
10. Shahre Gholghota

nadchodzi zmierzch
myślê o was wszystkich (przyjaciele)
którzy odeszliście

śpisz na ulicy
deszcz ci twarz zmêczon¹ skry³
patrzê na świat³a latarni
na kosze pe³ne ³ez
dotykam ciê gdy śpisz
nie budzisz siê
nadchodzi zmierzch
wolności szept
wstañ i idź
przez sen
to miasto ¿yciem siê nazywaMia³ 12 lat.
Nic innego nie mog³em mu
daæ.
11. Wiem

Sta³am gdzieś z ty³u
nie widzia³am jak szed³
coś potê¿nie szarpnê³o
nieświadomy wzbi³ siê
na brutalny krótki lot
Sta³am z ty³u
kiedy niebo rozwar³o siê
martwy wiatr w³osy nam zdziera³
a od zimna posinia³y d³onie

Teraz ju¿ wiem
¿e ty nag³¹ śmieræ rozdajesz
Karzesz gdy zechcesz mnie
du¿o ¿¹dasz a tak ma³o dajesz

Sta³am gdzieś z ty³u
gdy dwanaście zapalonych świec
ze sto³u spad³o
Ogieñ rozpaczy serce nasze w
nich wypali³
Sta³am gdzieś z ty³u
kiedy niebo rozwar³o siê
martwy wiatr w³osy nam zdziera³
A od zimna posinia³y d³onie

Teraz ju¿ wiem...

Sta³am gdzieś z ty³u
patrz¹c jak bia³y i czarny Bóg
nurzaj¹ szpadle w ¿yciu
jak sypi¹ nimi ³zy
jak bardzo siê śmiej¹
jak nienawidz¹
Nagle wiedzia³am ju¿ ¿e dwóch
ich nie by³o nigdy
Biel by³a czerni¹, Bóg by³ jedenNie mi o tym mówiæ.
12. Tu

tu gdzie ko³o koñczy bieg
w miejscu gdzie czas
lustrem odbijany
zmieniam twarze
zmieniam barwy
bieg po świat³o w kraju cieni
bieg po świat³o dla wybranych
wiêc nie pytaj mnie o noc
i nie pytaj mnie o dzieñ
tam gdzie ko³o koñczy bieg
tam gdzie znów zaczynam sen
tam zanurzam siê
bli¿ej...
bli¿ej...
bli¿ej......Gdy nie bêdzie ju¿ nic...
13. Inter Sacrum

Noc jest tak g³êboka
Miasto pochowane w ciszy
S³owa tak odleg³e
A ściany mego domu p³acz¹

Kiedy ju¿ odejdziesz
Noc poch³onie i to co zosta³o
Nie zostanie nic
Co wygl¹da i pachnie jak ty

Kiedy ju¿ odejdziesz
Skoñczy siê ten
ma³y sens
Wsunê siê wtedy pod ko³drê
i nie zasnê
Ju¿ nie widaæ nic
Ju¿ nie warto mówiæ

Ściany k³ad¹ siê na mnie
i przygniataj¹
Kiedy ju¿ odejdziesz
ta martwa cisza dopadnie mnie
a ściany pochowaj¹

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links