Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONLIGHT LYRICS

Inermis

"Inermis" (1999)

1. Inermis
2. SzaleÓÁstwo
3. Do ojca
4. Jeszcze Raz
5. Umbra
6. Noc
7. Pokuta KÒÃamcy
8. Flos
9. Non Umbra
10. Nie MogÓŚ ZmieniÓ² Nic
11. Inermis II
12. Enjoy The Silence
13. Army Of Me1. Inermis

Co jest źle
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
W moim świecie nie ma kart
Klucz do drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce
K³adê je na twoje serce
Wtedy idê tam
Gdzie nigdy nie bêdê sama

Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a
Spokojny sen zabija dzieñ
Budzê siê i s³yszê ciê

Co jest źle
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
Gdy jesteśmy tam
Nic nie przeszkadza nam
Byæ takimi
Jakimi chcemy byæ...
2. SzaleÓÁstwo

Burza w g³owie jak taniec w grobie
Ciasny i skrêpowany
Nie mogê spokoju znaleźæ
Nie ja teraz rz¹dzê sob¹
G³os dzikości tnie szramy na ciele od wewn¹trz
£zy dr¹¿¹ bruzdy na twarzy
G³owa jak trumna
T³umi krzyki rozpaczy
Nie daje siê uwolniæ
W g³owie oczy tylko
Jak zdrajca ³¹cz¹ mnie z ¿yciem
G³os dzikości tnie szramy na ciele od wewn¹trz
3. Do ojca

Od dziecka od zawsze Mówi³eś do mnie Ojcze
Ja s³ucha³em gdy jak tkacz Prz¹d³eś moje myśli
To ju¿ mam
To ju¿ wiem
To mam
Da³eś mi si³ê i dar w s³owa myśli oblekaæ
Pokaza³eś co to świat
Jak widzieæ i s³yszeæ wiêcej
Tak ma³o mam by Ci daæ
Mo¿e chocia¿ to
¯ebyś wiedzia³
Nie dogoni tego czas
Tego ludzie źli nie zburz¹
To to co nie pisane
To czego wyraziæ nie umiem
To co nas ³¹czy i dzieli
To co buduje mój obraz
Co rzeczy kszta³tuje
Co jest w mojej g³owie
To Ty.
4. Jeszcze Raz

Nie mo¿emy dojśæ do miejsca
Gdzie rozmowy trac¹ sens
A s³owa powtarzaj¹ siê
Nie maj¹ ju¿ ¿adnej mocy
Nie mo¿na ton¹æ w po¿¹daniu?!
Śniæ o gwiazdach?
S³yszeæ g³os który mówi do nas wszystko?

Powoli rozgrzewaj mnie
Otwieraj oczy
Otwieraj usta
Przypomnê ci
Gdzie chowamy nasze sny

Powiedz jeszcze raz to tak wspaniale boli
Powiedz g³ośno Meren-re
¯e nie zamkniemy drzwi

(dla mojej Meren-re)
5. Umbra

Patrzê w siebie i widzê coraz mniej
Powoli przemieniam siê
I mówiê tak jak ty

Wiem jak bardzo bardzo tego chcesz
Jak prosisz bym mówi³a tak jak ty
Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest
S³yszê ten g³os wyraźnie

Podnosisz d³oñ ja podnoszê sw¹
Robisz coś ja robiê te¿
Odwracasz siê ja idê za tob¹

Jestem jak cieñ
Który kiedyś by³ czêści¹ ciebie
Jak kuk³ê na sznurkach ci¹gniesz mnie gdzieś
Gdzie nie ma mnie

(dla mai)
6. Noc

W nocy chowasz siê przed smutkiem
Ju¿ nie boli tak bardzo
...zamykasz oczy
noc jest matk¹ dla samotnych
podró¿ników
z ciemnych ulic
s¹ bezpieczni od spojrzeñ
drwin i wspó³czucia
w nocy chowasz siê przed smutkiem
ju¿ nie boli tak bardzo zamykasz oczy

noc to czarny p³aszcz
rozdzierany bezlitości¹ dnia
noc to wolnośæ ma
noc to wolnośæ dnia

w nocy wtulasz siê we mnie
sen chroni mnie i ciebie
zamykam oczy
noc jest wolna od cierpienia
spokój który wszystko ogrzewa
i sen który chroni ciebie przed myślami

noc(...)
7. Pokuta KÒÃamcy

Los pokutê wyznacza ciê¿k¹
Grzechy bij¹ tw¹ rozpacz¹ po twarzy
Piêści masz zaciśniête a oczy to gniew
Twarz pod kapturem skrywam
Jakbym trêdowata by³a
Mówiê choæ k³amstwem wszyscy to zw¹

Zetrê czymś wstyd og³upiê siê skatujê
Prawie na śmieræ
Po to by s³owa moje nadal by³y prawdziwe

Kiedy b³êdy pope³niam p³acê
Kiedy gubiê siê w ¿yciu p³acê
Co tym razem pokut¹ bêdzie
Kara zawsze od winy wiêksza
Wina zawsze od kary
Mniejsza jest!!!
8. Flos

Co chcia³am ci daæ to masz
¯niwa przesz³y obok mnie
£¹ka...
Zbo¿e k³ania siê
Kosisz gdy przychodzê po sny
Kogo weźmiesz ...
Wybór twój
Przyjació³ wielu jeszcze mam.....

Jak kwiaty samotne w spotkaniu z tob¹
Jak wiatr co zwiastunem twym w
Spotkaniu z tob¹
Jak dzieci bezradne przed noc¹
Jak s³oñce bezradne przed noc¹

Co chcia³aś mi daæ...
To niestety ma
¯niwa przesz³y obok mnie
£¹ka...
Zbo¿e k³ania siê
Kosisz gdy przychodzê po sen
Weźmiesz mnie...
Jeszcze nie
Kosisz gdy przychodzê po sen
Weźmiesz mnie... wiem

Jak(...)

To co chcia³am ci daæ

Jak(...)
9. Non Umbra

Widzê jak s³oñce rodzi siê na nowo
Ka¿dego dnia
Potrafiê teraz spokojnie otwieraæ oczy
Czuæ jak ciep³y wiatr nuci mi
Melodie na twarzy

Patrzê prosto bez strachu
Wczoraj za mn¹ daleko
Nawet uśmiecham siê
Ka¿da chwila jest dla mnie
Dzieñ ju¿ nie jest taki sam

Przez zamkniête oczy têcza krêci siê
W ró¿ne figury
Przez zamkniête oczy świat³o
Niszczy umbra
O niczym nie chcê mówiæ
Niech na razie tak to trwa
Ta chwila mo¿e krótka
Lecz moja
10. Nie MogÓŚ ZmieniÓ² Nic

Czas taki jest gdy wracam do dna
Myślê o tym wtedy
Czy mog³am zmieniæ coś

Nie mogê zmieniæ nic

Chcia³abym by tak
Wróciæ by³o mo¿na
Wygraæ co przegrane
Naprawiæ co zburzone
Pogodziæ co sk³ócone
O¿ywiæ co umar³e

Z rozdro¿a pójdê gdzieś
Nastêpny krok tworzy krok
Czy w dobr¹ stronê nie wiem ju¿

Chcia³abym by tak
Wróciæ by³o mo¿na
Uleczyæ co spaczone
Cofn¹æ co zaczête
... z drogi zawróciæ
11. Inermis II

Uwierz ¿e wa¿ne jest co dziś siê sta³o
Uwierz ¿e świata nie by³o
I my go stworzyliśmy
Jesteś latarni¹ świat³em
Co rozpêdza chmury z³e
Jak si³a poci¹gu
Który wiedzie mnie przez ¿ycie
Uwierz tego nie ma co na zewn¹trz

Nadajemy sens obrazom
W które chcemy wierzyæ

Mówimy i tak wygl¹da nasz świat
Nieproszonych nie ma
A niewierni lewituj¹ poza snem
S³owa twoich myśli maj¹ si³ê tworzenia
Ustalasz dobro i granice z³a
Kto grzesznikiem kto wybawc¹ twym
Niewierni s¹ niewierni
Zapomnieli s³ów
Odepchnêli taki stan
Mówi¹c pró¿ny i bez celu
Pokutuj¹ w ciszy swej
W ciszy swego domu
A ty jeszcze raz.........uwierz
12. Enjoy The Silence

[originally by Depeche Mode]

Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Painful to me
Pierce right through me
Can't you understand
Oh my little girl
All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm
Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable
All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm
Enjoy the silence
13. Army Of Me

[originally by Björk]

Stand up
You've got to manage
I won't sympathize
Anymore

And if you complain once more
You'll meet an army of me

You're alright
There's nothing wrong
Self-sufficience please
And get to work

And if you complain once more
You'll meet an army of me

You're on your own now
We won't save you
Your rescue squad
Is too exhausted

And if you complain once more
You'll meet an army of me...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links