Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONLIGHT LYRICS

"Cisza Przed Burz¹" (1996 EP)

1. Ekstaza Milczenia
2. Cisza Przed Burz¹
3. Conquistador
4. Belibaste







1. Ekstaza Milczenia

Wszystko by³o bez emocji
Trochê z obawami
Jednak bez okrzyku
I bez szeptu...
I bez szeptu

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Egzekucja by³a krótka
Jak dzwon zabrzmia³y
Setki szybkich oddechów
Odesz³a chwila, której wszyscy
Siê obawiali... obawiali

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Podchodzi³ do t³umu
On podchodzi³ do t³umu
Wyci³ga³ d³oñ...
Wyci³ga³ d³oñ...
Wyci³ga³ d³oñ
A my staliśmy w cieniu...
A my staliśmy w cieniu
Bez uśmiechu, bez wyrazu
Bez uśmiechu...
Odszed³...
On odszed³...
On odszed³

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Extaza milczenia
Jakby taniec g³uchoniemych
Extaza milczenia
Jakby taniec g³uchoniemych
Extaza milczenia
Bez wyrazu, bez s³owa
Bez wyrazu, bez s³owa
Bez s³owa
W ciszy...




2. Cisza Przed Burz¹

Ju¿ nie śpi
Przeci³gle jêcz³c
Spokojna na razie

Stalowe ptaki wyprys³y mi z oczu
Z oczu... moich oczu...

Dasz mi noc w środku dnia
Zapomnienie... zapomnienie...
Zapomnienie...
I zmyjesz z mojej twarzy grzech
I zmyjesz z mojej twarzy grzech...
Ty p³aczesz... Ty p³aczesz... Ty p³aczesz...
P³aczesz...

Myśla³am, ¿e córki twoje
Beznamiêtnie chwytam we w³osy
Beznamiêtnie chwytam we w³osy...
A ty p³aczesz... Ty p³aczesz... Ty p³aczesz...
P³aczesz...
I boisz siê jak ja
¯e gdy zaśniesz
Gdy zaśniesz...
Grzech bêdzie trwa³




3. Conquistador

Odp³ywam gdzieś co noc
By wracaæ ka¿dego dnia
Sen, waham siê
Myślê, ze to śmieræ
Zasypiaæ lekko jest
Ciê¿ko budziæ siê

Potrzeba mi wykrzyczeæ jeszcze jedn³ rzecz
Czekam na znak, co z ¿ycia teatr czyni
Rozg³aszam na ca³y świat...
Czekam na znak, co z ¿ycia teatr czyni
Rozg³aszam na ca³y świat
Czekam na znak, co z ¿ycia teatr czyni

Mo¿e choæby raz
Cicho siê wkraśæ
Do barw do barw
Do barw do barw

Trzeba przerwaæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba przerwaæ monotoniê, monotoniê dnia
Odnaleźæ j³, przeczekaæ j³, zapomnieæ

Mo¿e choæby raz
Cicho siê wkraśæ
Do barw do barw
Do barw do barw

Lecz ma wci³¿ ten sam stan
Wci³¿ ten sam stan
Lecz ma wci³¿ ten sam stan
Wci³¿ ten sam stan

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia
Trzeba zabiæ...

Moja egzekucja patrz
Bezsenna egzekucja patrz
¯eby byæ na Twoim miejscu wiele bym da³a

Zasypiam co noc myśl³c, ¿e ostatni raz
¯yjê jeszcze, bo ci³gle siê mylê
¯yjê jeszcze
¯yjê...
¯yjê




4. Belibaste

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links