Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONFOG LYRICS

Prebudenie Smrtou

"Prebudenie Smrtou" (2004 Demo)

1. Introduction
2. Spirit Of The Fog
3. Warriors Of Death
4. Dark Castle
5. Smrt pod branami hradu
6. Possessed
7. Intermezzo
8. Furious War
9. Smrtivlad
10. Perunova pomsta
11. Prebudenie smrtou
12. Sluha bozi/koniec falosnej viery
13. Smutocny pochod1. Introduction
2. Spirit Of The Fog

The night is comming
wind is very cold
and the forest dissapears
In the dark mystic fog

My eyes see the night,
the night of thousands swords
when death is sacrifice
to the spirit of the fog

Cold snow begins fall
on bleeding Slavic blood
on crying freezing flums
on silent dark forests

Steel swords turning red
creeks of dark blood flow
but fire in Slavonians
still burn for the truth

The warriors of great Perun
invocate our glorious gods
which help them to arise
the Spirit of the fog

Arise the Spirit!
Protect our Slavic land!
Fight against the enemy!
Bring to us his corpse!

War is out there
people are scared
bloody victims
lay on the fields

The snow burried the bodies
of brave Slavic warriors
of sons the Mother Earth
who will be worshipped forever
3. Warriors Of Death

Arise my ancestors
Arise against christianity
Against Jesus Christ
Against fucking christ

We are warriors of death
Warriors of pagan gods
Warriors of black lands
Where only moon is shining

Wolves and ravens follow us
In the battle against Christ
In the battle against white
In the battle of the darkest night

We burn your holy temples
We crush your skulls
We kill your holy father
We drink your blood
4. Dark Castle

Walking down the stairs
I see the dark dungeons
I feel cold rough walls
and I hear hopeless screams

An old man in a cloak
shows me: "Go away"
Donґt stay at this dirty
and unholy place !

My mind goes blind
My heart turns cold
My hands are week
My legs cannot move
And I die......

Stars on the black sky
carrying dispatch of death
and moon blinding my eyes
I never see the castle again

Spell of ancient knights
protect me from that curse
kill all cruel demons
who drink my cold blood

Walls of castle keeping silence
donґt tell why is castle cursed
rocks fall down to deep hole
down to home of demons
5. Smrt pod branami hradu

Vysoko v иiernych horбch
stojн mohutnэ hrad
strбћenэ stovkami vojakov
premenenэch na otrokov

Z hustej иiernej hory
fronta dйmonov sa valн
s ostrэmi sekerami
stнna bezbrannй hlavy

Blнћiaci sa dйmoni
hradnъ brбnu rozbili
vojaci sa prebъdzajъ
do noиnej mory upadajъ

Oceѕ na иepeliach иervenie
drevo sa lбme, kameт praskб
dйmonickй sily ъtoиia
rozhodnutй, ћe vљetko zniиia

Pбd hradu sa blнћi
uћ ho nemб kto chrбniќ
mаtvi nebojujъ
a ћivн sa vzdбvajъ

Dargonus, vodca dйmonov
hѕadн na dobytэ hrad
dvнha ruku so sekerou
na vнќazstvo dйmonov
6. Possessed

Beat, tear, kill
possessed by blood
violent tends
come at night

Dying in pain
loosing the life

Cutting the flesh
sucking the fat
scrathing the skin
breaking the bones

He hides in wood
when the sun is up
but when the clouds are black
he needs blood

His eyes are red
teeth are like knives
on hands have claws
with dead tissue

A long time ago
he was a sad human
and now after years
heґs cursed to daemon

Dying in pain
loosing the life
violent tends
come at night
7. Intermezzo
8. Furious War

The gates of hell are open
warriors follow the shadows
flames burn the corpses
dying by their own faith

Dumb victims of the leader
marching to the blast furnace
their lungs are full of gas
no chance to survive

Thousands men lost their lives
thousands souls lost bodies
in this useless war
which have no end

And so came the breach
when fight red against red
star against cross
when the scytche reach the stone

The mass of steel giants
tear trees from the ground
spit the fire, crush the guts
wade in enemieґs blood

And the Earth cry.......

Conflagrated trenches
soldiers dig their graves
commanders raise a spirit
floating over battlefield

I warn ! This is furious War!
9. Smrtivlad
10. Perunova pomsta

Tajomnэ mesiac zasvietil na cestu,
cestu k osade slovanskej,
cez ktorъ krбcajъ synovia krнћa
prepitн klamбri z blнzkeho vэchodu.

Priniesli љнp smrtelnэ nбm
a naљim pohanskэm bohom.
Pod znakom krнћa
stali sme sa otrokmi.

Oci Slovanov sъ plnй slz.
Sme voci nim bezmocnн.
Znicili naљe svдtyne a vieru,
tн, co nenбvidia prнrodu.

Krestania nъtili nбs
modlit sa v mene ich boha
a krstili nбs Slovanov
љpinavэm kostolnэm vнnom.

Ale strбћcovia na Iriji
si brъsia sekery svoje,
a beћia oproti krнћu
a spбlia ho jasnэm ohnom.

Piesne krбsnych lesnэch vнl
dбvajъ naљim muћom silu
a dбvajъ im pocit viery
v nesmrtelnost slovanskej duљe.

A muћi pochodujъ cez naљu vlast
vzэvajъc mocnйho Perъna
ktorэ pъљta blesky na kostoly
z ktorэch ostal iba popol tmavэ.
11. Prebudenie smrtou

BOLEST, SAMOTA A CHLAD
POHLAD MRTVYCH OCН
NIETO CESTY SPДT
SLZA UЋ OKO NEZVLHCН

ЋIADNA LЪTOST
ЋIADNY ЋIAL
DUЉEVNБ SKLЪCENOST
ROZPLЭVA SA V DIAL

SVETLO ZMIZLO
TELO SCHLADLO


ЋIVOT UTRPENНM BOL
A SKLAMANНM VELKЭM
ЋIADNU RADOST NEPRINIESOL
APATIA VOCI VЉETKЭM
BOL TO KRUTЭ SEN,
KTORЭ PRБVE SKONCIL

ZOBUDIT SA – CHCEL SI LEN,
A TAK SI SA ZMБRNIL
SVETLO ZMIZLO
TELO SCHLADLO

UKONCIL SI TRБPENIE
BEZCITNЪ NOCNЪ MORU
SVOJE VLASTNЙ ZRODENIE
POSTAVIL SI K MЪRU

CHLADNБ OCEL V TVOJICH RUKБCH
A ODRAZ V KRVAVEJ KALUЋI
HLBOKЙ RANY MБЉ NA ЋILБCH
HLBЉIE SNБD UЋ LEN NA DUЉI

HROMY BLESKY NOCNEJ BЪRKY
LESKLБ CEPEL SCERVENELA
UЋ LEN TICHO – ЋIADNE MUKY
A TEPLБ KRV BOLEST ZMYLA

SKRVAVENЙ TELO ZVДDLO
SKLZLO NA PODLAHU
KRVI ZБVOJ ROZPRESTRELO,
CO ZAHALН TA V PRACHU

TVOJA DUЉA – CHLADNЭ TIEN
NAPOSLEDY SI SA OBZREL
ЋIL SI PRE TO LEN,
ABY SI ZOMREL

2x
SVETLO ZMIZLO
TEPLO JE PREC
TELO SCHLADLO
A SRDCE TIEЋ
12. Sluha bozi/koniec falosnej viery

LEЋНЉ NA OLTБRI A OSAMOTE KRVБCAЉ

VOLNE POHODENБ POLOЋIVБ TROSKA

FALOЉNЙ OCI KU KRНЋU OBRACIAЉ

A PLUJEЉ NA BOЋIEHO SYNAHUSTБ CIERNA KRV TI STEKБ PO DLANIACH

A TY MRIEЉ V TЭCHTO HNISU OSНDLACHЉPINAVБ MIESTNOST, CIERNE SVIECE

UTRБPENБ SVДTOST ЋIT UЋ NECHCE

Z BOHA AJ ZO SEBA JE JEJ UЋ ZLE

POJST Z TOHTO SVETA, LEN TO JEDINЙ CHCEANJELI DNES PLACЪ, PLACЪ PRЪDY KRVI

SVOJU TVБR SI ZAHALUJЪ A RONIA CIERNE SLZY

SLNCE ZAPADБ, NEBESБ HORIA

ЋIVOT UPADБ A SVДTН SMЪTIAVIDНЉ TO SБM AKO SI DOPADOL

VLASTNOU RUKOU SI SI NA ЋIVOT SIAHOLCELЙ SVOJE BYTIE SI VЉETKЭCH KLAMAL

A DO LUDSKЭCH OSUDOV SI ZASAHOVALTERAZ VЉAK DOBROVOLNE ODCHБDZAЉ

VRACIAЉ SA DO BAHNA ODKIAL POCHБDZAЉ

POCHOPIL SI, ЋE UЋ NEZMФЋEЉ NIC,

TAK SA TOMU PODDAJ A SБM SA ZNICANJELI DNES PLACЪ, PLACЪ PRЪDY KRVI

SVOJU TVБR SI ZAHALUJЪ A RONIA CIERNE SLZY
13. Smutocny pochod

CHLADNÝ OBRAZ SA MI TLACÍ PRED OCI

VIDÍM ZÁSTUP A V NOM SMUTNÉ BYTOSTIIDÚ POMALY A V RUKÁCH NIECO NESÚ

SÚ TO KVETY, CO VŠAK RADOST NEPRINESÚVŠETCI ŽIALIA A ODETÍ SÚ V CIERNOM

CÍTIA ASI BOLEST V TOM SRDCI SVOJOM

NIEKTO ZOMREL A ZANECHAL KRUTÝ SVET

DOSTANE SA POD ZEM ODKIAL UŽ CESTY NIET

TMAVÁ HROBKA SA MU STANE DOMOVOM

LEŽAT BUDE TAM POD STARÝM STROMOM

V NOCI SA MU MRÁZ ZMOCNÍ TELA

ZO SRDCA JE UŽ LEN PRÁZDNA CELA

JEHO KOSTI A NÁHROBNÝ KAMEN NAD NIMI

TO BUDE JEDINÉ, CO PO NOM ZOSTANE NA ZEMISMÚTOCNÝ POCHOD – UŽ SA KONCÍ

LUDSKÚ DUŠU NIKTO NEZOTROCÍ

SLZY, NÁREK A CIERNY VENIEC

POSLEDNÁ ROZLÚCKA – JE TO KONIEC?TEMNÝ CHLAD MU NAHRADÍ POZEMSKÝ VZDUCH

POHLTÍ HO HNILOBA A ZÁHROBNÝ PUCHSMÚTOCNÝ POCHOD – UŽ SA KONCÍ...ROZLOŽIA SA ORGÁNY A TIEŽ NERVY

SPOLOCNOST MU BUDÚ ROBIT IBA HLADNÉ CERVIZÁSTUP SA UŽ BLÍŽI K CERSTVO VYKOPANEJ JAME

TAM, KDE STOJÍ KNAZ A SPÍNA SVOJE DLANE

RAKVA SA TAK POMALY SPÚŠTA DO CHLADNEJ ZEME

PRESNE AKO SUCHÝ LIST ZO STROMU POCAS JESENE

OBLOHA SA MRACÍ A POD HLINOU CIERNE DREVO MIZNE

CASOM MOŽNO AJ TÁ NAJHLBŠIA SPOMIENKA TAKTO POMINIE

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links