Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOONFOG LYRICS

Duse Prekliatych

"Duse Prekliatych" (2004)

1. Intro
2. Duse Prekliatych
3. Sluha Bozi
4. Inkvizicia
5. Hnev
6. Svaty Mor
7. Sudna Noc
8. Smutocny Pochod
9. Hnev [live]
10. Sluha Bozi [live]
11. Sudna noc [live]1. Intro
2. Duse Prekliatych

POCHБDZAJЪ OD NIKIAL

A SMERUJЪ NIKAM

ZБHADNЭ ICH CESTY CIEL

VRБTIT SA VЉAK NIET KAMPRICHБDZAJЪ Z VELKEJ DIALKY

PUTUJЪ VЋDY PO ZOTMENН

CHLADNБ HVIEZDA STRБЋI ICH KROKY

TEMNOTOU A HMLOU CHRБNENНDUЉE PREKLIATYCH

DUЉE...

ZБSTUPY MRTVYCH DUЉН

DO NICOTY ICH KROKY MIERIA

NIK Z BLUDNЭCH NETUЉН

KEDY SA SVOJEJ KLIATBY ZBAVIA

TMAVЙ SILUETY NA CESTБCH

SYMBOLY SVДTЙ PБLIA

ЪKRYT NACHБDZAJЪ V NORБCH

KAM SA VO DNE UCHЭLIADUЉE PREKLIATYCH

DUЉE...

ZБSTUPY MRTVYCH DUЉН...PRADБVNA KLIATBA CO ICH ZOTROCILA

STARБ STA ЉPINAVЙ LUDSKЙ PLEMENO

VECNЭ POKOJ A DENNЙ SVETLO IM ODOPRELA

AЋ VZKLНCILO ICH NENБVISTI SEMENO

PRAVIDLБM JEDINЭCH PRAVЭCH

PODRIADIT SA ODMIETLI

ZБKONY NEBESKY CISTЭCH

S OPOVRHNUTНM ZAVRHLI

PRADБVNA KLIATBA CO ICH ZOTROCILA...VYKЪPENIE SVДTOU KRVOU

KONIEC KLIATBY NA DOSAH

STБROCNЭ SЪBOJ S CIRKVOU

ZOSTAL PO NEJ IBA PRACH

POSLEDNЭ PLAMEN DOHБRA

OHREJЪ ICH LЪCE SVITANIA

SLБVNOSTNE SA PRED NIMI OTVБRA

VECNБ ZБHRADA POZNANIAHUBН TO VЉETKЭCH FALOЉNЭCH

SЪ TO DUЉE PREKLIATYCH

AK ЉPINAVЪ VIERU HLБSAЉ,

TAK SA MБRNE SCHOVБVAЉ
3. Sluha Bozi

LEЋНЉ NA OLTБRI A OSAMOTE KRVБCAЉ

VOLNE POHODENБ POLOЋIVБ TROSKA

FALOЉNЙ OCI KU KRНЋU OBRACIAЉ

A PLUJEЉ NA BOЋIEHO SYNAHUSTБ CIERNA KRV TI STEKБ PO DLANIACH

A TY MRIEЉ V TЭCHTO HNISU OSНDLACHЉPINAVБ MIESTNOST, CIERNE SVIECE

UTRБPENБ SVДTOST ЋIT UЋ NECHCE

Z BOHA AJ ZO SEBA JE JEJ UЋ ZLE

POJST Z TOHTO SVETA, LEN TO JEDINЙ CHCEANJELI DNES PLACЪ, PLACЪ PRЪDY KRVI

SVOJU TVБR SI ZAHALUJЪ A RONIA CIERNE SLZY

SLNCE ZAPADБ, NEBESБ HORIA

ЋIVOT UPADБ A SVДTН SMЪTIAVIDНЉ TO SБM AKO SI DOPADOL

VLASTNOU RUKOU SI SI NA ЋIVOT SIAHOLCELЙ SVOJE BYTIE SI VЉETKЭCH KLAMAL

A DO LUDSKЭCH OSUDOV SI ZASAHOVALTERAZ VЉAK DOBROVOLNE ODCHБDZAЉ

VRACIAЉ SA DO BAHNA ODKIAL POCHБDZAЉ

POCHOPIL SI, ЋE UЋ NEZMФЋEЉ NIC,

TAK SA TOMU PODDAJ A SБM SA ZNICANJELI DNES PLACЪ, PLACЪ PRЪDY KRVI

SVOJU TVБR SI ZAHALUJЪ A RONIA CIERNE SLZY
4. Inkvizicia

PREBUDENБ BOLESTOU

NAVRБTENБ DЭCHAT

POZNACENБ KRUTOSTOU

ODSЪDENБ PYKATPREBUDENБ BOLESTOU...POLONAHБ A BEZ ЋIVOTA

VIECKA POMALY OTVБRAS

ROZMAZANЭ OBRAZ SVETA

NIC VIAC PRБVE NEVNНMAЉ

POTUPENБ A ЉPINAVБ

POKЪЉAЉ SA VSTAT

POЉLAPANБ A DOBITБ

SNAЋНЉ SA TO VYDRЋAT

PLAZНЉ SA A TRPНЉ

Z RБN TI TECIE KRV

ZOVIERAЉ V DLANI KRНЋ

CO NECHRБNIL TA PRVPREBUDENБ BOLESTOU...KRБSU, CEST, UM, ЪCTU

NIK INЭ VIAC NEMAL

NO POSLEDNЪ POCTU

TI KAT MAJSTER VZDAL

JEHO RUKY KRUTЙ

HLADILI TA MOCNE

TVOJE TELO JEMNЙ

PRASKALO STA VO SNE

2x

PSYCHOPATICKН ЉIALENCI

ЪBOHЙ CHORЙ MOZGY

ZVRHLБ VНZIA V PALICI

VRAЋDIT NEVINNЙ ЋENYKOLESO, OLEJ, CI ЋERAVБ SНRA

MNOHO RБN SI UЋ PRIJALA

K TOMU EЉTE ЉPANIELSKA CIЋMA

V RETAZIACH NAPOKON SI SKONCILACHLADOM TRIASLA SI SA NAHБ

ODHALENБ NA INTНMNYCH MIESTACH

DIABLOV ZNAK SБM SATAN HLADБ

VZRUЉENЭ SO SLYNAMI NA ЪSTACH

2x

PSYCHOPATICKН ЉIALENCI...STACILO TЪЋBU UKOJIT

A TЭM OBVINENIAM PREDНST

ЋIVOCНЉNU ЋIADOST SPLNIT

A NEVINU SI VYSЪLOЋITNEVIEЉ CO JE SKUTOCNOST A SEN

NEVLБDZEЉ VIAC UTRPENIU CELIT

VIEЉ, ЋE JEDINЙ CO UKONCН TO LEN

PRIZNAT SA A SMRT SI ZVOLIT

PRIZNAT LOЋ A NEPRAVDU TЪ

VYHLБSIT SA ZA DIABLOVU NEVESTU

2x

INKVIZНCIANEVIEЉ CO JE SKUTOCNOST A SEN...NA HRANICI SKONCILA SI

PLAMEN PRНTULNЭ

ZЪFALЭ VЭKRIK BOLESTI

TVOJ POSLEDNЭ
5. Hnev

UЋ TO DALEJ NEJDE - NEMФЋEM TA POCЪVAT

S KAЋDЭM DALЉНM SLOVOM MБM CHUT TA DOBODATPSEUDOCISTOTOU SVOJICH SLOV SI MI ZIVOT NICIL

A JA NIC VIAC NEZ ODPOR SOM K TEBE VЋDY CНTIL

NБHLY NБVAL ZLOBY, S OVLБDANНM KONCНM

V HLAVE MNOHO KRVI, TAK ZO SEBA CHRLНM:

„NIE SI NIC – ZHLUK BEZVЭZNAMNЭCH KOSTН

OBALENЭCH SVALSTVOM A KUSOM KOЋН

SPLETENEC ORGБNOV, CIEV A ЋНL,

V KTORЭCH TI PRЪDI KRV, ABY SI TY BASTARD ZIL!!!“ЋIL SVOJIM SMIEЉNYM A ZBYTOCNЭM ЋIVOTOM

OPOVRHUJEM TEBOU CELЭM SVOJНM SRDCOM!!!
6. Svaty Mor

PRIЉLO TO TAK NБHLE

NIK TO NEOCAKБVAL

STA Z POPOLA FЙNIX

KRESTANSKЭ MOR POVSTAL

DUCHOVNЭ SAMOZVANЭ VODCA

UCН STБDO POSLUЉNOSTI

ЪCHYLNЭ PEDOFILNЭ ZVODCA

V ЪSTACH SLOVБ POKORNOSTISVДTЭ MORNENБVIST A ZLOBA

MI HORН V CIERNOM SRDCI

VOCI TVORCOM POKRYTECTVA

A FALOЉNOSTI

OCISTNЭ OHEN SPБLI

VAЉE PREHNITЙ KOSTI

A NOCNЭ DБЋD VБЉ POPOL

ZMYJE DO VECNOSTIEPIDЙMIA UЋ PREPUKLA

VLASTNЙ ZБKONY URCUJE

SLABOMYSELNЭCH OVLБDLA

SVДTЭ MOR ZOTROCUJEPRAVEJ VIERY ЉНRITEL

MODLН SA NAD KALICHOM

BOЋEJ VФLE KONATEL

POTEЉENIE JE VЋDY HRIECHOM

NAVLIEKA SI RЪCHO SVДTЙ

KБЋE NIECO O STRIEDMOSTI

OVCIAM CНTA PНSMO SVДTЙ

MYSEL PLNБ PERVERZNOSTНNENБVIST A ZLOBA ...PRAVEJ VIERY ЉНRITEL ...3x

EPIDЙMIA UЋ PREPUKLA ...IBA JEDINЭ PRAVЭ BOH

KNAZ TO FAЉISTICKЙ PRASA

Z KAЋDЙHO NEHODNЭ TVOR

A KAZATEL HLБSA:„MODLIME SA BRATIA A SESTRY

ABY SA MOJA I VAЉA OBETA

ZALЪBILA BOHU OTCU VЉEMOHЪCEMU“

TEN PREDSA POMБHA KAЋDЙMU!NENБVIST A ZLOBA

MI HORН V CIERNOM SRDCI

VOCI TVORCOM POKRYTECTVA

A FALOЉNOSTISVДTЭ MORNENБVIST A ZLOBA

MI HORН V CIERNOM SRDCI

VOCI TVORCOM POKRYTECTVA

A FALOЉNOSTI
7. Sudna Noc

IBA HUSTБ HMLA A MRACNБ TMAVЙ

CO ZAHALILI SIVЪ OBLOHU

SLNCE UЋ DБVNO UPADLO MRTVE

V ZABUDNUTIE NOCNЙHO HROBUTAM, KDE CHLADNЭ LЪC MESACNЙHO SVETLA

PRETНNA V ЉERE UTOPENЭ STARЭ LES

TU SA NEMRTVI Z NEЋIVЙHO SVETA

SCHБDZAJЪ NA KRVAVЭ POLNOCNЭ PLESPRIЉIEL TEN CAS

CAS NAЉEJ ODPLATY

NIC NEZASTAVН NБS

CHCEME KRUTЙ OBETY

DNES JE SЪDNA NOC

NOC CIERNEHO SVETA

HROZNБ JE NAЉA MOC

LAHODNБ TO VETAHORIACI KRUH A V DIALKE VYJЪ VLCI

UЋ VETRIA PACH KRVI Z OBETNЙHO OLTБRA

BIELY MESIAC SVIETI NA POCEST TEJTO NOCI

A DЙMON-SUDCA SLOVБ SMRTI ODRIEKAPRIЉIEL TEN CAS

CAS NAЉEJ ODPLATY

NIC NEZASTAVН NБS

CHCEME KRUTЙ OBETY

DNES JE SЪDNA NOC

NOC CIERNEHO SVETA

HROZNБ JE NAЉA MOC

LAHODNБ TO VETA
8. Smutocny Pochod

CHLADNÝ OBRAZ SA MI TLACÍ PRED OCI

VIDÍM ZÁSTUP A V NOM SMUTNÉ BYTOSTIIDÚ POMALY A V RUKÁCH NIECO NESÚ

SÚ TO KVETY, CO VŠAK RADOST NEPRINESÚVŠETCI ŽIALIA A ODETÍ SÚ V CIERNOM

CÍTIA ASI BOLEST V TOM SRDCI SVOJOM

NIEKTO ZOMREL A ZANECHAL KRUTÝ SVET

DOSTANE SA POD ZEM ODKIAL UŽ CESTY NIET

TMAVÁ HROBKA SA MU STANE DOMOVOM

LEŽAT BUDE TAM POD STARÝM STROMOM

V NOCI SA MU MRÁZ ZMOCNÍ TELA

ZO SRDCA JE UŽ LEN PRÁZDNA CELA

JEHO KOSTI A NÁHROBNÝ KAMEN NAD NIMI

TO BUDE JEDINÉ, CO PO NOM ZOSTANE NA ZEMISMÚTOCNÝ POCHOD – UŽ SA KONCÍ

LUDSKÚ DUŠU NIKTO NEZOTROCÍ

SLZY, NÁREK A CIERNY VENIEC

POSLEDNÁ ROZLÚCKA – JE TO KONIEC?TEMNÝ CHLAD MU NAHRADÍ POZEMSKÝ VZDUCH

POHLTÍ HO HNILOBA A ZÁHROBNÝ PUCHSMÚTOCNÝ POCHOD – UŽ SA KONCÍ...ROZLOŽIA SA ORGÁNY A TIEŽ NERVY

SPOLOCNOST MU BUDÚ ROBIT IBA HLADNÉ CERVIZÁSTUP SA UŽ BLÍŽI K CERSTVO VYKOPANEJ JAME

TAM, KDE STOJÍ KNAZ A SPÍNA SVOJE DLANE

RAKVA SA TAK POMALY SPÚŠTA DO CHLADNEJ ZEME

PRESNE AKO SUCHÝ LIST ZO STROMU POCAS JESENE

OBLOHA SA MRACÍ A POD HLINOU CIERNE DREVO MIZNE

CASOM MOŽNO AJ TÁ NAJHLBŠIA SPOMIENKA TAKTO POMINIE
9. Hnev [live]
10. Sluha Bozi [live]
11. Sudna noc [live]

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links