Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MONSTRUM LYRICS

Za horyzontem ciszy

"Za horyzontem ciszy" (2004)

1. Za horyzontem ciszy
2. Metalowy miecz
3. G³osy straconych chwil
4. Wojownicy snów
5. Galaktyczny szlak
6. Kamienna ³za
7. Zamkniêty w pos±gu z³udzeñ
8. Kap³ani metalu
9. Wolno¶ci smak
10. Bramy ¶wiata1. Za horyzontem ciszy

W CIEMNO¦CIACH SKA£ NOC CICHO ¦PI
TAJEMNE MY¦LI KRYJ¡ SIÊ W NICH
BY ZASKOCZYÆ ZNOWU DZI¦

I WSZYSTKO TONIE W KAMIENNEJ MGLE
ZDRADLIWA CISZA CHOWA SWÓJ GNIEW
ALE COS PRZERYWA MILCZENIA G£OS

I NAGLE WIELKI B£YSK HUK ARMATNICH SALW
DO WALKI DAJE ZNAK
TAM W ODDALI WIDAÆ JU¯ WRÓG WY£ONI£ SIÊ
W OCZACH B£YSZCZY GNIEW

STALOWYCH ZBROI I MIECZY WZNOSZONYCZ DZWIEK
ROZBUDZA W NICH STRACH ORAZ LÊK

RUSZAJ WIÊC GDZIE WZYWA ZWIEWNY GLOS
STAÑ I WALCZ CIOS ZA CIOS
RUSZAJ WIÊC NIESIONY CHWA£¡ TAM
TO TWÓJ DZIEÑ WIÊC STAÑ I WALCZ

JU¯ WIELKI BIJE DZWON CHORAGWIE ROZRYWA WIATR
KTO¦ KRZYKN¡ NAPRZÓD MARSZ

OGNISTY BLASK ZRZERA JU¯ WSZYSTKO ZAMIENIA W PY£
ZABIJASZ ABY ¯YÆ

STALOWYCH ZBROI I MIECZY WZNOSZONYCZ DZWIEK
ROZBUDZA W NICH STRACH ORAZ LÊK
2. Metalowy miecz

ROZKOSZNY B£ÊKIT DO SNU TULI CIÊ
WYGASAJ¡CE S£OÑCE ZA CHMURY CHOWA SIÊ
Z PRZEDZIWNYCH KSZTA£TÓW FAL WY£ANIA NAGLE SIÊ
¦MIERCIONO¦NA FLOTA BY ZEBRAÆ ¯NIWO SWE


JAK WICHER ZRYWA SIÊ CHÓRALNY ¦PIEW
W GÓRÊ MIECZ
CHÓRALNY ¦PIEW NIECH B£YSZCZY
METALOWY MIECZ

PRZERA¯AJ¡CY WZROK ZWIERZÊCY INSTYNKT MÓWI GOÑ
WSZYSTKIE DZIA£A NADAJ¡ JEDNAKOWY TON
TRIUMFALNY OKRZYK ZNÓW ROZBRZMIEWA PO¦ROD FAL
B£YSKAWICE POGRZEBOWY GRAJ¡ MARSZ
3. G³osy straconych chwil

MY¦LAMI GDZIE¦ DALEKO WPL¡TANI W G£ÊBIE SNU
CZASAMI ZA DALEKO BY POCZUÆ PODMUCH S£ÓW
DO CIEBIE DZI¦ WO£AJ¡ TAJEMNE G£OSY TYCH
CO WOKÓ£ PRZEPLATAJ¡ WSPOMNIENIA TAMTYCH CHWIL

DO CIEBIE DZI¦ WO£AJ¡
JAK M£ODE PISKLE G£ODNE S¡
TY JAK SKRZYDLATY PTAK DO GÓRY WZBIJASZ LOT
WYTÊRZASZ S£UCH WYTÊRZASZ WZROK

W SKRZYD£A NABRAÆ WIATR W GÓRZE Z£APAÆ KILKA CHWIL
ZETRZEÆ STARY KURZ I WYCZULIÆ ZMYS£
DO CIEBIE DZI¦ WO£AJ¡ BY¦ POCZU£ ODDECH ICH
BO WCI¡¯ GDZIE¦ UMYKAJ¡ WSPOMNIENIA TAMTYCH CHWIL

KILKA CHWIL KTÓRE S¡ JAK FILM
G£OSY TYCH CO WO£AJ¡ NAS
DO GÓRY WZNOSZ¡ CIÊ I TUL¡ W PUCHU JAK
W OBJÊCIACH SKRZYDE£ M£ODY PTAK
4. Wojownicy snów

POD POWIEKAMI UKRYTY JAK CIEÑ
SKRADA SIÊ CICHO I CZAI JAK ZWIERZ
NAGLE DOPADA POWALA MNIE Z NÓG
CIOS WOJOWNIKÓW KOSZMARNYCH SNÓW

NOCNYCH ZJAW G£OS W ODDALI GDZIE¦
S£YCHAÆ JAK ¦MIEJ¡ SIÊ MASZERUJ¡ JU¯
JESTEM TAKI BEZSILNY BY OBUDZIC SIÊ
KOSZARNE SNY W OGNIU TOPI¡ MNIE

KA¯DY WIÊC ¦WIT DODAJE MI TCHU
BY PRZETRWAÆ ZNÓW KOLEJNY DZIEÑ
GDY OCZY PRZYKRYJ¡ POWIEKI DO SNU
STAN¡ U BRAM WOJOWNICY SNÓW
5. Galaktyczny szlak

ODLECIEÆ CHCESZ W DALEKI CZAS
W KOSMICZN¡ PRZESTRZEÑ PRZENIE¦Æ ¦WIAT
Z SILNIKÓW DYM WIELKI TRZASK
WSZYSTKO GOTOWE WIÊC ZAPINAJ PAS

W KOSMICZN¡ PRZESTRZEÑ ¦WIATA
LECISZ JAK WIELKI PTAK
JAK PLANETARNY OKRÊT
W ¦RÓD WIELU GWIAZD PRZEMIERZASZ SZLAK

BRAMY WSZECH¦WIATA JU¯ OTWARTE S¡
I GALAKTYCZNY WIDAÆ KR¡G
WIÊC NOWY KURS NAMIERZASZ TAM
GDZIE DROGÊ JASNY CI WSKAZUJE BLASK
6. Kamienna ³za

ZA OKNAMI CH£ÓD ZNOWU CO¦ WYGAS£O
KTO¦ OSZUKA£ NAS GDZIE ZNIKNE£A JASNO¦Æ ?
KTO ROZDAJE CH£ÓD A KTO CIEP£O I ¯AR
KTO DA SZCZʦCIE A KTO P£ACZ

GDZIE PROWADZI MNIE CIEÑ?
DOK¡D ZMIERZAM CO DNIA?
ILE W TOBIE JEST £EZ KTÓRE KOSZTUJE SAM!
GORZKI CZUJ¡C ICH SMAK!

I CHOÆ ZIMOWY CH£ÓD ZMIENIA NAS
W SOPLE LODU TAJEMNIC I K£AMSTW
TY DODAJESZ MI TCHU MOJE CIA£O JAK ¦NIEG
TOPNIEJE OD TWOICH £EZ

TERAZ WIEM ¯E TY JESTE¦ MOIM CIENIEM
JESTE¦ MOIM SNEM MOIM PRZEZNACZENIEM
TY MI DAJESZ CH£ÓD ORAZ CIEP£O I ¯AR
DAJESZ SZCZʦCIE DAJESZ P£ACZ
7. Zamkniêty w pos±gu z³udzeñ

TYSI¡C MY¦LI MASZ
JAK ZROZUMIEC ¦WIAT
CHOCIA¯ WIESZ ¯E JU¯ ZA PÓ¯NO JEST BY COFN¡Æ CZAS
TO CO STA£O SIÊ PRZEMINE£O GDZIE¦
TYLKO CIEÑ WSPOMNIENIA JEST

TERAZ SAM W¦RÓD ¦CIAN
CZEKASZ A¯ UCHYL¡ DRZWI
Z SUMIENIEM SWYM CO DNIA
ZAMKNIÊTY W CIEMNO¦ÆIACH SKA£

TAK CIʯKO ZAPOMNIEÆ JEST S£OÑCA BLASK
KTÓRY BUDZI CO DNIA
NIE ZAPOMNIA£E¦ JAK WOLNE SKRZYD£A UNOSI£ WIATR

TERAZ WIEM, CHCESZ ZOBACZYÆ ¦WIT
PRZYTULIÆ SIÊ W RAMIONACH MG£Y
PORANN¡ ROSÊ SPIJAÆ CO DNIA
BYÆ ZNOWU WOLNYM JAK PTAK
8. Kap³ani metalu

ZA HORYZONTEM JAK ¦WIT WY£ONI£ SIÊ
Z OGROMNYM HUKIEM POTWORA CIEÑ
OGNISTY BLASK O¦LEPIA Z¯ERA JU¯
RYCERZY T£UM METALU WSKRZESI£ DUCH


HEAVY-METAL JAK WIATR
JAK GROM JAK OGNIA BLASK
¦WI¡TYÑ METALU KAP£ANÓW KRZYK
MROCZNA POTWORA MOC SZTANDARU BRONI DZI¦

DO WALKI STAÑ
I W GÓRÊ UNIE¦ MIECZ
NIECH ZABRZMI ZNÓW METALU DZWIÊK
I NIECH NAS PORWIE SZALONY WIR
HEAVY METALU ZWYCIÊSKI KRZYK
9. Wolno¶ci smak

Z NADZIEJ¡ BUDZISZ SIÊ CO DNIA
BY POCZUÆ ZNÓW WOLNO¦ÆI SMAK
I NIE DAÆ SIÊ ZATRZYMAÆ ... NIE
WYPRZEDZIÆ NOC WYPRZEDZIÆ DZIEÑ

W£O¯YÆ KASK, BUTY ,SKÓRÊ
I RUSZYÆ W ¦WIAT GDZIE NOWY ¦WIT
BÊDZIE WITA£ CIÊ I K£AD£ SIÊ DO STÓP
KA¯DY ZAKRÊT WIATR U£O¯Y Z CHMUR

ZOSTAWIÆ WSZYSTKO Z TYLU GDZIE¦
POGUBIÆ TROSKI CHWILE Z£E
DO PRZODU GNAÆ DO PRZODU GNAÆ
STALOWYM KONIEM GONIÆ ¦WIAT

I GAZ DO DECHY BY POCZUÆ CH£ÓD
NIE PATRZEÆ W TY£ DO PRZODU GNAÆ
NIECH DROGÊ NAM U£O¯Y WIATR
10. Bramy ¶wiata

¦WIAT KTÓRY ZAMKN¡£ SWE BRAMY NA KLUCZ
CZAS POPÊDZA I GONI NAS...
GRUBY MUR NA DRODZE STOI NAM
WO£AM WIÊC PRZECIERZ KTO¦ JU¯ TAM JEST
MO¯E SPE£NI ME SNY I UCHYLI CHOÆ DRZWI

ZA MUREM JEST MÓWIE WAM
¦WIAT CUDOWNY JAK SEN
A KTO MA KLUCZE DO BRAM
TEGO NIEWIEM NIE

TAK,CHCIA£BYM PRZETRWAÆ CHOÆ TAM KILKA CHWIL
ZDZIERAÆ G£OS ZDZIERAÆ GARD£O DO KRWI
POWIEDZ MI JAK WEJ¦Æ ?NO JAK?
ILE SI£ TRZEBA MI BY TRWAÆ W MY¦LACH
¯E Z DRUGIEJ STRONY STANÊ JA

W GÓRÊ PIÊ¦Æ WALCZYÆ CZAS
PRZETRWAÆ CHCÊ ALE JAK?
ZBURZYÆ MUR? WSTRZYMAÆ CZAS?
DZIEÑ ZA DNIEM STAÆ JAK G£AZ!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links