Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MONSTRUM LYRICS

Demo 98

"Demo 98" (1998 Demo)

1. Metalowy miecz
2. Fatum
3. Rock`n`rollowy ho³d
4. Po drugiej stronie lustra1. Metalowy miecz

ROZKOSZNY B£ÊKIT DO SNU TULI CIÊ
WYGASAJ¡CE S£OÑCE ZA CHMURY CHOWA SIÊ
Z PRZEDZIWNYCH KSZTA£TÓW FAL WY£ANIA NAGLE SIÊ
¦MIERCIONO¦NA FLOTA BY ZEBRAÆ ¯NIWO SWE


JAK WICHER ZRYWA SIÊ CHÓRALNY ¦PIEW
W GÓRÊ MIECZ
CHÓRALNY ¦PIEW NIECH B£YSZCZY
METALOWY MIECZ

PRZERA¯AJ¡CY WZROK ZWIERZÊCY INSTYNKT MÓWI GOÑ
WSZYSTKIE DZIA£A NADAJ¡ JEDNAKOWY TON
TRIUMFALNY OKRZYK ZNÓW ROZBRZMIEWA PO¦ROD FAL
B£YSKAWICE POGRZEBOWY GRAJ¡ MARSZ
2. Fatum

ODSZED£E¦ NAGLE
NIE MÓWI¡C NIC
ZOSTAWIAJ¡C
BLADY CIEÑ
ZAMKNIÊTY W SAMYM SOBIE
W G£ÊBINY
SCHODZISZ GDZIE¦

REF: PO CIERNISTEJ !
DRODZE ST¡PASZ
TAM
SZUKASZ CHLEBA
ZALECZENIA SWOICH RAN
PO CIERNISTEJ!
DRODZE ST¡PASZ
TAM
SZUKASZ CHLEBA ZALECZENIA
SWOICH RAN

NAGLE WIDZISZ !
TAM JEZIORO £EZ
W TWOICH OCZACH
ON POJAWI£ SIÊ
SZEPCZ¡C CICHO
GRO¯¡C CI
BRACIE MÓJ
CHYBA POMYLI£E¦ DRZWI!

BESTIA
NA OCZY
RZUCA SIÊ!
JAK DZIKI KOT,
PAZURY WBIJA SWE!
3. Rock`n`rollowy ho³d

OD LAT NIC NIE DZIEJE SIÊ
CIʯKI CZAS
UMIERA W KA¯DYM DZISIAJ RADO¦Æ Z ¯YCIA
LECZ JEST!
CO¦ CO KA¯E MI
DALEJ I¦Æ
NIE PRZEJMOWAÆ SIÊ TYM
CO MNIE CZEKA

REF: TO ROCK?N?ROLL!
PRZY ¯YCIU TRZYMA NAS
WE¬ KIELICH W D£OÑ!
WYPIÆ NAJWY¯SZY CZAS
ROCK?N?ROLLOWY HO£D

TO ON WIARE DAJE MI
W LEPSZY CZAS
NIE ZAWIÓD£ NIGDY MNIE
I NIE ZDRADZI£
OD LAT! ZWASZE WIERNY MI
NICZYM CIEÑ
POZWALA WIDZIEÆ JASNE
STRONY ¯YCIA.

REF:TO ROCK?N?ROLL...
4. Po drugiej stronie lustra

HEJ PRZYJACIELU
OBMYJ OCZY
Z CODZIENNO¦CI TEJ
ZA OKNEM WIATR
ZACZAROWAN¡ MELODIE CI¡GLE GRA
HIPNOTYZUJ¡C CIE
TY NICZYM
LUNATYK
ODBIJASZ SIÊ OD ¦CIAN
KIERUJESZ SIÊ DO LUSTRA
BY POZNAÆ ,BA¦NI ¦WIAT

REF....PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA
KRAINA CZAROW WITA CIE
KOLORAMI TÊCZY
MALOWANY ¦WIAT
GDZIE JEST GRANICA
NOCY I DNIA

SPE£NI£E¦ MARZENIA
TO CO NIE GDY¦ BY£O SNEM
KOSZMARNE DNI SKOÑCZY£Y SIÊ
WÊDRUJ¡C KRAIN¡
ODNALAZ£E¦ NOC I DZIEÑ
WPL¡TANY W BA¦Ñ
S£YSZYSZ KRZYK WO£AJ¡CY CIE

REF.PO DRUGIEJ...

SOLO...

REF...

NO CY, NOCY, NOCY I DNIA

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links