Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MOLOCH LYRICS

Traurer

"Traurer" (2007)

1. Herbst
2. Hail Black Metal Krieg!!
3. Rotten Armful Of Grey Thoughts
4. Throught Halo Of Fire-brands (BulgAryan Version))
5. Ruf aus dem Wald
6. Give Wotan at mine Kirkr var Braendt
7. Morast
8. Pest aus Gefuhlen der Traurigkeit
9. Birth In The Depth Of Blackness
10. Throught Halo Of Fire-brands
11. Moonblood
12. Cold Shadows f The Lost Woods1. Herbst
2. Hail Black Metal Krieg!!

"Hail Black Metal Krieg!!"

Êð³çü ìåðåæèâî ÷îðíî-ñð³áëÿñòèõ òóìàí³â,
Âåëè÷ çàáóòèõ íàìè áàæàíü..
Ðåë³ã³é áàãíî äëÿ ñêàë³÷åíèõ ìàñ,
Çàêîí³â ÿðìî æèä³â òà äèá³ë³â..

Õàéëü Áëåê Ìåòàë Êð³´!!

Öâÿõè ó ò³ëî æèä³âñüêèõ íàä³é..
Çàøìîðã òà ìèëî - ä³òÿì ðàá³â..
Ñèâå êîð³ííÿ æèä³âñüêèõ óò³õ..
Àòîìíèé ñïàëàõ çð³âíÿº óñ³õ..

Õàéëü Áëåê Ìåòàë Êð³´!!

Õàéëü Áëåê Ìåòàë Êð³´!!

Ùî íå âèïàëèòü ñîíöå, çàäóøèòü çèìà..
Ùî äîù íå çàëüº, â³òåð çàãóáèòü..
Çåìëÿ á³ëüø íå ìîæå îòðóòîþ æèòè..
Äîñèòü íàä³é, ïîðà ñïðàâó ðîáèòè..

Pr. Sergiy
Autumn 2.007 a.y.p.s.
3. Rotten Armful Of Grey Thoughts

"Ãíèëèé îáåðåìîê ñèâèõ äóìîê"

Ñêèðòîþ ïîïåëó ïðèêðèòå áàãíî
Îñâ'ÿ÷åíèõ òiíåé, çðóéíîâàíèõ õðàìiâ..
×åêàþòü íà âi÷íiñòü ñèâi êiñòêè,
Çàòîï÷åí â ñíiã.. Òëií íå äëÿ íèõ..

Ãíèëèé îáåðåìîê íà ïðèãîðøíi çåìëi
Ïðîðîñòå áóð'ÿíîì, ùîá "íå ñîái, íå òîái".
Öå òâîÿ áàéäóæ ñòü, êîðîñòà äóìîê,
Âóãëÿíèì â äáèòêîì íà ñíiãó íîâèé êðîê.

Ëèøà òüñÿ â ëiñi, êðiçü ÷îðíå ãiëëÿ,
Ñïîòâîðåíèì êðèêîì ñêàçàòè iì'ÿ,
Ùîá çíàëè íàïåâíî, àëå âñå æ äàðåìíî,
Îòðóòó äëÿ "âiðíèõ", ñêàëi÷åíèõ ÷åìíî..

Çàøìîðã íà øèi?! ×è æèòè â íåãîäi?!
Ìîæëèâî ùå ëåçî ñòàíå â íàãîäi..
Ïîãëÿíü íà çàëèøåíi êèìîñü ñë äè,
Ìîæëèâî öå òè íèìè éøîâ?! Êóäè?!

Âiäïîâiäü ñèâèõ äóìîê íå çðóéíó ..
Ñïðîáóé áàæàòè áàéäóæiñòü æèòòÿ..
Êðîâ ìà ñèëó.. Âiòåð.. Çåìëÿ..
Òè íå çáàãíåø.. Õâîðà äóøà..

Pr. Sergiy
Winter 2.004 a.y.p.s.
4. Throught Halo Of Fire-brands (BulgAryan Version))

"Ñêâîçü Çàðåâî Óãëåé" (BulgAryan version) ìîðåòî, êîåòî ñêîâàâà ëîäêèòå

Òóê, êúäåòî ÷åðíåå ïðîçðà÷íîòî íåáå

Ñâîÿ ïîãëåä óñòðåìÿâàò, êîèòî îòâàðÿò î÷è

Ïðîáëÿñúê íà òúìíèíàòà â ëóííàòà íîùÃðúì ðàçêúñâà çà ìèã òèøèíàòà

Íàðóøàâà íåéíèÿò âå÷åí ïîêîé

Ãîðàòà îíåìÿâà, çàñïèâà â òúìàòà

Îò êúäåòî õðàíè ñâîÿ äðåâåí êîðåíÌúëíèÿ íîùà îñâåòÿâà

 ìèã ÷åðòàå ñâîÿò ïúò

Âå÷íàòà ñòåíà íà íåáåñàòà ðàçöåïâà

È ñå óñòðåìÿâà êúì âå÷íàòà çåìÿÒàì, êúäåòî ïëàìúêúò ñå ðàæäà

Îïîæàðÿâàù êðúñòîâå äúðâåíè è öúðêâè

Ïåïåëòà èçìèòàò ñòóäåíèòå âåòðîâå

Ñúñ ñåáå ñè âçåìàò è ñâåòîñòà íà äóõà
5. Ruf aus dem Wald

"Ruf aus dem Wald"

Äâå íèòè èñêàëè, ñòî óæ ñîæãëè..
Ëèñòüÿìè íàçåìü ñ âå÷íîñòüþ ëæè,
Ìåðèëè æèçíü ñóäüáîþ áîëîòîì,
Äâå ãðàíè ñòåñàëè ñ áûëîþ çàáîòîé..

ßäîì âñïîðîòà, áîëüþ ñêîëîòà,
Ïðîøëûì ïîìå÷åíà íà âåòâÿõ ÷åðâîòî÷èíû..
Íèòüþ ïðîãíèâøåé, òâîðåíüåì ñåäûõ äîðîã..
Ñêëî÷íîñòü ïóòè - ëáîì îá ïîðîã.

Îòðàâëåííûì ÷¸ðíûì íà òëå ñâÿòîæèçíè,
Êðîâüþ ñêâîçü ñèòî íà ðóêè ñêîðáÿùèì..
Ñòàåé ïòèö íà âûäîõå, äà è ââûñü..,
×åðíüþ ñîëíöà, êîìîì æèçíè - âíèç.

Ñëåäîì âûææåíûõ íàäåæä èñòîìû,
Ïðàõîì êàìíåé òðîí âîçâåäó..
Õîëîäíîé ðîñîþ äà âîñêîì ñâå÷åé
Îòìåðèëè äåíü.. ×òî æå òåïåðü?!

Øàã.. Òðîïà.. Ãäå æå äâåðü?!

Pr. Sergiy
Summer 2.006 a.y.p.s.
6. Give Wotan at mine Kirkr var Braendt

"Give Wotan at mine Kirke var Braendt"

Ëóííàÿ êðîâü, â ãíåòóùèõ êîñòðàõ,
Óâåí÷àíû â ïðàõ, æèçíüþ ïîìå÷åíû..
Àëûì äîæä¸ì âñêîðìëåíà òâåðäü,
Âçðîøåíà, áðîøåíà, ñóäüáîé ïðèïîðîøåíà..

Óñòàëûå âåòâè óêðàøåíû â êðîâü,
Ïîä ëóííûì äîæä¸ì æäóò å¸ âíîâü.
Æäóò, îæèäàþò, óìèðàÿ ñòðàäàþò..,
Áåç ñìûñëà, ñî ñìûñëîì, æåëàíüå âåí÷àþò..

Ëóííàÿ êðîâü.. ß æäó å¸ âíîâü..

Pr. Sergiy
Autumn 2.004 a.y.p.s
7. Morast

"Morast"

Áîëüþ ñâîåé ñðàñòóñü ÿ ñ ëåñàìè..
Âîäîé äà áîëîòîì ïðîñî÷óñü ÿ ê êîðíÿì..
Ãîðüêîé ïîëûíüþ ïðîðîñòó íà òðîïå..
Âîðîíüèìè êðûëüÿìè âçìåòíó íàä çåìë¸þ..

Îòðàâëÿÿ æèçíü, äà öåðêîâíûé ñìðàä,
×åðíîé ïëåñåíüþ äà ìõîì ÿ ðîæäàþñü âíîâü..
Òû óñëûøü ìåíÿ, ÿ ïðîøó òåáÿ..
Íà âåòâÿõ, ëèñòâîé, æèçíüþ óãàñàÿ..

Pr. Sergiy
Winter 2.006 a.y.p.s.
8. Pest aus Gefuhlen der Traurigkeit
9. Birth In The Depth Of Blackness

"Ðîæäåíèå â Íåäðàõ ×åðíè"

Âíîâü ìåðòâûå ñëîâà ïðîíçàþò ñóùíîñòü
È, ðàçðûâàÿ êîðíè, ñðåäè ìîë÷àíèÿ êàìíåé,
Óõîäÿò âãëóáü, íàâåêè ÷òîáû ÷åðíü æèëà..
Áûòü ìîæåò ñâåò ïîìåðêíåò ïðåä å¸ âåëè÷üåì..

Ïðåäàé òåëà æèâûõ çàáâåíèþ íàâåêè,
Ïóñòü ïðîðîñòóò êîðíÿìè âãëóáü ñåáÿ..
Çàäóøè!! Çàãëóøè!! À ïîòîì îòïóñòè,
×òîáû îáðàòíî íà çåìëþ óïàëè îíè..

Pr. Sergiy
Summer - Autumn 2.003 a.y.p.s.
10. Throught Halo Of Fire-brands

"Ñêâîçü çàðåâî óãëåé"

Çà ìîðÿ, ÷òî ñêîâàíû ëüäàìè,
Òóäà ãäå ÷åðíååò ïðåçðåííîå íåáî,
Ñâîé âçîð óñòðåìèëè, ÷òîáû îòêðûëèñü ãëàçàì
Ïðîáëåñêè òüìû â ëóííîé íî÷è.

Ãðîì ðàçîðâàë âìèã òèøèíó,
Íàðóøèâ å¸ èçâå÷íûé ïîêîé.
Ëåñ îíåìåë, çàñûïàÿ âî òüìå,
Ãäåòî õðàíÿ ñâîþ äðåâíþþ ñóòü.

Ìîëíèÿ ñâåòîì íî÷ü îáîæãëà,
Ìèãîì îäíèì îáîçíà÷èâ ñâîé ïóòü.
Âå÷íóþ ñòåíó íåáåñ ðàçîðâàâ,
Óñòðåìèëàñü îíà íà èçâå÷íóþ çåìü.

Ãäåòî âäàëè ïëàìÿ ðîæäàëîñü,
Ïîæèðàÿ êðåñòû äåðåâÿíûõ öåðêâåé.
Ïåïëîì âçìåòíóëèñü õîëîäíûå âåòðû,
Ñ ñîáîþ óíîñÿ ñâÿòîñòè äóõ.

Pr. Sergiy
Autumn 2.002 a.y.p.s.
11. Moonblood

"Ëóííàÿ êðîâü"

Ëóííàÿ êðîâü, â ãíåòóùèõ êîñòðàõ,
Óâåí÷àíû â ïðàõ, æèçíüþ ïîìå÷åíû..
Àëûì äîæä¸ì âñêîðìëåíà òâåðäü,
Âçðîøåíà, áðîøåíà, ñóäüáîé ïðèïîðîøåíà..

Óñòàëûå âåòâè óêðàøåíû â êðîâü,
Ïîä ëóííûì äîæä¸ì æäóò å¸ âíîâü.
Æäóò, îæèäàþò, óìèðàÿ ñòðàäàþò..,
Áåç ñìûñëà, ñî ñìûñëîì, æåëàíüå âåí÷àþò..

Ëóííàÿ êðîâü.. ß æäó å¸ âíîâü..

Pr. Sergiy
Autumn 2.004 a.y.p.s
12. Cold Shadows f The Lost Woods

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links