Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MIECZ WIKINGA LYRICS

Grona Gniewu

"Grona Gniewu" (2004)

1. Tron Szyderczych Prawd
2. Zelazne Miraze
3. Anielski Puch
4. Grona Gniewu
5. Karmazyn
6. Odsieczy Czas
7. Czterech Jezdzcow Apokalipsy
8. Jestes Kraina Sposobnosci
9. Husaria Lepszego Stworzenia1. Tron Szyderczych Prawd

Stoisz mroczny i posêpny
tron szyderczych prawd
U twych stóp kolejny �ciêty ³eb
Powia³o ch³odem, twój odmienny stan
Wci¹¿ lekcewa¿ysz to co mogê ci daæ
Wieczna zmarzlina w serce twe

Stoisz mroczny i posêpny
tron szyderczych prawd
U twych stóp kolejny �ciêty ³eb
Zwyciêski wiatr kusi moj¹ skroñ
Przenikam cia³o twe bezszelestnie
Krucyfiksu moc zbawienn¹ znasz

[4x]
Szafirowy py³
Zmru¿y³ oczy me
Szafirowy ból
Przebudzi³em siê
2. Zelazne Miraze

Wilczyc¹ by³a� mi co noc
W koronie tn¹cym cierniem
Ognisty szczeniak dopadnie Ciê
Buduj¹c nowe, ¿elazne imperium

Od zmierzch do �witu
Wci¹¿ biegniesz i biegniesz
Zataczasz siê w ob³êdzie swym
Mistyczny majestat twej kamiennej twarzy
¯elazne mira¿e wysnuje mi

Hej master!
Ko�ci rzucone, �witu sp³ywa krew
Hej master!
Na horyzoncie ogieñ trawi Ciê

[2x]
Czas.
Czas odkupi nas
Z niewoli, jak ptak
By zbiæ siê do gwiazd
Wysoko tak.
Drapie¿ny nasz �wiat
¯elaznych mira¿y

Szmaragdowe wie�ci swe
Twój horyzont zbudzi siê
Chcia³bym poznaæ my�li twe
W aksamicie z³o¿yæ je
£añcuchów ch³odnych, jej wisielcach nocy
Testuje nadej�cie nowego dnia

Hej master!
Ko�ci rzucone, �witu sp³ywa krew
Hej master!
Na horyzoncie ogieñ trawi Ciê

[2x]
Czas.
Czas odkupi nas
Z niewoli, jak ptak
By zbiæ siê do gwiazd
Wysoko tak.
Drapie¿ny nasz �wiat
¯elaznych mira¿y

[2x]
Czas.
Czas odkupi nas
Z niewoli, jak ptak
By zbiæ siê do gwiazd
Wysoko tak.
Drapie¿ny nasz �wiat
¯elaznych mira¿y
3. Anielski Puch

Pustelnia moich pragnieñ
Dlaczego dr¿ê
kiedy zbli¿asz siê
kiedy ³akniesz
Uczucie cierniem jest
Ka¿d¹ chwile wype³niam krzykiem
Zb³¹kany anio³ t³ucze siê, aha�
Do witra¿y okien�

�wi¹tynia twego grzechu
Spowita gêst¹ mg³¹
A jeszcze wczoraj niewinna
Broczy³a pierwsz¹ krwi¹

W ponurym ³onie ziemi
Zap³aka³ gorzko cz³ek
Tam wiekuiste
Drzewo niedoli czeka Ciê
I nim zrozumiesz
Nim ch³odny lód skuje serce twe
Nim zd³awi uczucie
Którym darzy³em kiedy� Ciê

Zaklêta w kropli krwi
Oddychasz ciê¿ko tak
Przeklêty stary dom
W anielskim puchu z³o¿y³ siê

[2x]
I nim zrozumiesz
Nim ch³odny lód skuje serce twe
Nim zd³awi uczucie
Którym darzy³em kiedy� Ciê
4. Grona Gniewu

Pukasz do bram, wisz¹cych ogrodów z³a
Macierzy sad, truj¹cych owoców jad

Grona gniewu pod ciê¿arem uginaj¹ siê
Dzieci �miechu nie zazna³y, nigdy, nie

I tylko czas na naszej twarzy wyry³ znak
Do wieczno�ci przez tysi¹c lat

[2x]
Truchleje moc � w ogniu staj¹ zastêpy
Anielski miecz � ciê¿ar jego posêpny
Tnie!!

Ka¿demu z nich
zaczêli ich niecne
O czarnym szkielecie
Czarne ich serca

Grona gniewu pod ciê¿arem uginaj¹ siê
Dzieci �miechu nie zazna³y, nigdy, nie

I tylko czas na naszej twarzy wyry³ znak
Do wieczno�ci przez tysi¹c lat

[2x]
Truchleje moc � w ogniu staj¹ zastêpy
Anielski miecz � ciê¿ar jego posêpny
Tnie!!

[2x]
Truchleje moc � w ogniu staj¹ zastêpy
Anielski miecz � ciê¿ar jego posêpny
Tnie!!
5. Karmazyn

Dzieñ, po nim noc
Kryszta³owe oczy k³ami¹, boj¹ siê
Czas, przepad³ gdzie�
Wytykaj¹ mnie palcami
Bo nie wiedz¹, g³upcy, o tym, ¿e
Dla nich skoñczy³ siê
a dla mnie nie

Tak bardzo chcia³bym, jeszcze tylko jeden raz
Spotkaæ siê z tob¹. Wiem, dalek¹ drogê mam
Przymierza krwi nakazuj¹ wróciæ tu
Biegnê bez tchu. Coraz mniej mam ju¿ si³

�wiat.
Skoñczy siê
Nie obecni maj¹ g³os
Liczê siê!

Blask.
Pêka �wiat
Przy czym ludzie dobrze wiedz¹, ¿e
Dla nich skoñczy³ siê
Dla nich skoñczy³ siê
A dla mnie nie

Tak bardzo chcia³bym, jeszcze tylko jeden raz
Spotkaæ siê z tob¹. Wiem, dalek¹ drogê mam
Przymierza krwi nakazuj¹ wróciæ tu
Biegnê bez tchu. Coraz mniej mam ju¿ si³.
6. Odsieczy Czas
7. Czterech Jezdzcow Apokalipsy
8. Jestes Kraina Sposobnosci

W objêciach nocy szukamy siê
Od zmys³ów odchodzê
Jedyna droga prowadzi przez sen
Pod¹¿asz za sekretnym g³osem
Nie obawiaj siê, nie.
Wszak przeznaczenie znasz
Bez znieczulenia spogl¹dasz w �wiat³o

Jeste� morskim gniewem, diabelskim �miechem.
Imperium twym cierniowy tron!

Od zmierzchu �wit.
Choæ schy³kiem - nadchodzi
A po nas nic
Imperium s³oñca sp³onie
Gdzie� tam co noc
Umiera gwiazda zarrana
A po nas nic
Imperium s³oñca sp³onie
Gdzie��!

Twoje oczy tul¹ siê
Tylko dzisiaj jest w stanie ocaliæ ten moment
Opatrzno�ci palec wskaza³ Ciê
Krucha istoto w ¿elaznej masce
Twoje my�li s¹ posesj¹ z³¹
Twoje cia³o krain¹ sposobno�ci

Jeste� morskim gniewem, diabelskim �miechem.
Imperium twym cierniowy tron!

Po zmierzchu �wit.
Choæ schy³kiem - nadchodzi
A po nas nic
Imperium s³oñca sp³onie
Gdzie� tam co noc
Umiera gwiazda zarrana
A po nas nic
Imperium s³oñca sp³onie
Gdzie��!

W objêciach nocy szukamy siê
Od zmys³ów odchodzê
Jedyna droga prowadzi przez sen
Pod¹¿asz za sekretnym g³osem
Nie obawiaj siê, nie
Wszak przeznaczenie znasz
Bez znieczulenia spogl¹dasz w �wiat³o

Jeste� morskim gniewem, diabelskim �miechem.
Imperium twym cierniowy tron!

Po zmierzchu �wit.
Choæ schy³kiem - nadchodzi
A po nas nic
Imperium s³oñca sp³onie
Gdzie� tam co noc
Umiera gwiazda zarrana
A po nas nic
Imperium s³oñca sp³onie
Imperium s³oñca sp³onie
Imperium s³oñca sp³onie
Gdzie��!
9. Husaria Lepszego Stworzenia

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links