Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MERLIN LYRICS

Nevada

"Nevada" (1992)

1. Pekelní andìlé
2. Hina
3. Merlin
4. Bílé køíže
5. Nevada
6. Život je blázen
7. Koncert
8. Pražská královna
9. Osamìlý rváè
10. Poslední boj
11. We Got To Know
12. San Francisco´s Rain1. Pekelní andìlé
2. Hina
3. Merlin
4. Bílé køíže

Hledaèi slávy svoje triky rozbalí
všichni maj´ stejnej cíl bohatství
krysy z vìznic v zástupech se vyvalí
mìsta úpí pod vládou násilí

Bílé køíže místo nás zùstanou
to je pravda jediná
naše poklady se v prach rozpadnou
peklo chøtán otvírá

Zrádcové pøevádìjí konta do svých bank
rychle pálí staré tajné záznamy
o køesla se perou kandidáti stran
všichni èistí bezúhonní neznámí

Hesla z øíše snù se vyvalila ven
se svobodou anarchie soupeøí
èlovìk plahoèí se za tím každý den
mít co jíst mít kde spát a umírá
5. Nevada

Na sta karavan se pískem prodírá, stále dál
cestou svou
A slunce útoèí ke smrti mají krok cíl je dál
než se zdá
Z té pouštì èiší strach
z plání letí smrt a prach
a lidé jdou

A stinné oázy záchrané pøístavy pøítel jsou
jak orel sám
píseèné bouøe tu krásu ubíjí je jich míò
stále míò
Z té pouštì èiší strach
z plání letí smrt a prach
a lidé jdou

Tisíce tun rozžhaveného písku
Nevada
Tisíce mil vražedného slunce
Nevada

A je tu hrozná past na lidi zmámené únavou
nelidskou
to fata morgána poutníky pøiláká do svých snù
abstraktních
Z té pouštì èiší strach
z plání letí smrt a prach
a lidé jdou

Tisíce tun rozžhaveného písku
Nevada
Tisíce mil vražedného slunce
Nevada
6. Život je blázen

V oèích sen a ruce v pìst, zvíøe v duši mám
na hromadì nahých tìl, stokrát umírám
holky hoøký jsou jak blín, v klínì mají žár
když nad ránem usínáš, v srdci vìzí spár

ou ou ou...
život je blázen
ou ou ou...
to víš
ou ou ou...

S heroinem jseš na cestách, sebe vláèíš dál
v pamìti ti zùstává jenom prázdnej sál
pak prosíš boha pokud je, o mír v duši své
a veèer s partou vyrážíš k jízdì stoleté

ou ou ou...
život je blázen
ou ou ou...
to víš
ou ou ou...

Tak se chvíli zastav
sehni hlavu svou
ticho možná léèí
duši bolavou

ou ou ou...
7. Koncert
8. Pražská královna
9. Osamìlý rváè
10. Poslední boj
11. We Got To Know
12. San Francisco´s Rain

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links