Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MELENCOLIASI LYRICS

Cienie

"Cienie" (1999 Demo)

1. Sen
2. Przebudzenie
3. Depresja
4. Obumieranie
5. Dzieje wzlotów i upadków cz. I
6. Wzlot
7. Upadek
8. Dzieje wzlotów i upadków cz. II
9. Czarny dzieñ
10. Cienie
11. Zapomnienie1. Sen
2. Przebudzenie

Mg³a poranka spowity
Odchodzê...
Powoli...
Rozstajê siê z mysla
Trapiaca umys³. Mój?

Opuszczam rozleg³a krainê
Ogrody rozkoszne.

Ostatnie musniêcie
Odczuwam...
Zbyt jednak odleg³e...
Odchodzi w niepamiêæ...

Septimus
3. Depresja

Spoczywam,
Bezsilny,
Wype³niony masa,
Która wyp³ynie,
Gdy nadejdzie czas.

Widzê
Tylko wandalizm,
Wiêc zamykam oczy.
Lecz czy uda mi siê
Usun¹æ s³uch?
Chocia¿ bezcenny,
To jednak dzwiêki,
Obrazów przez wzrok odrzucanych,
Przyci¹ga.

Nie chcê
Dawaæ ¿ycia:
Cierpienia.

Septimus
4. Obumieranie

Polewam woda
Sw¹ p³onaca
Egzystencjê.

Bez przerwy,
Beznamiêtnie.
Bez celu.

Gaszê ja,
Choæ i tak
Sp³onie.

Septimus
5. Dzieje wzlotów i upadków cz. I

Nie istniejê...
Delikatny podmuch
Uniós³ mnie,
by bezlitosnie,
Gwa³townie
Po³amaæ me kosci
Na twardum pod³o¿u,
Które jest rzeczywistoscia.

Wszystko co mnie otacza
Jest szorstkie
I rani mnie,
Tak, jak i ty...

By³as kolejnym podmuchem...

Septimus
6. Wzlot
7. Upadek
8. Dzieje wzlotów i upadków cz. II

Tylko chwila
Jest dowcipem,
Rzucanym, jak kawa³ scierwa
Nêdzarzom.

¯ycie jest skapcem...
Umieram z g³odu.

Septimus
9. Czarny dzieñ

Koñczy siê czarny dzieñ,
Wcia¿ ¿yjê jednak
I pe³en podziwu jestem
Dla w³asnej osoby,
Gdy¿ przetrwaæ mi siê uda³o
Próbê odejscia.

Cel mój
Powoli barw nabiera,
Lecz nie wiem jak d³ugo
Utrzymaja siê.

Bojê siê,
¯e nastêpny raz
Okazaæ siê mo¿e
Mniej szczêsliwy

Septimus
10. Cienie

Promienie s³oñca
zaginê³y gdzies,
odchodzac w niedostêpna
dla mych oczu
przestrzeñ,
okrywajac siê powoli
swiat³em.

Ponure kszta³ty
nocnych demonów
przera¿aja mnie,
gdy otulam je pierwszym,
zmêczonym spojrzeniem,
p³ynacym zza szklanej zapory.

Kapia siê w swietle ksiê¿yca,
czekaja,
a¿ znowu zaczna bawiæ
weso³e, usmiechniête oczy,
pragnace s³odkiego, tandetnego piêkna.

Jestem sam,
a niepozorny,
delikatnie tañczacy p³omieñ,
rozswietla ma celê,
s³aba poswiata.
W powietrzu snuja siê cienie -
moje mysli,
niepewnosæ chwili.

Ka¿dy kat kryje grozê,
zdradê ze stron wszystkich
przyjaznych twarzy

P³yñ rzeko!
Dwulicowy scieku!
Smiertelna kapiel!

Me obrzydzenie
przys³ania rozkoszna mysl.
Wype³niam siê toba!
Wspomnieniem ka¿dej chwili!
Odchodzê
od rzeczywistosci

Jestes
i nie odejdziesz
z mojej pamiêci,
nawet gdybys siê sta³a
jedynie bólem...

Septimus
11. Zapomnienie

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links