Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MECHANIX LYRICS

The Very First Heavy Release

"The Very First Heavy Release" (1993 Demo)

1. Be Ready & Wait
2. Narrow-Minded
3. All Nite Long1. Be Ready & Wait

(LEAD:Packe)

Time!
Sit down and try to think
How it flowed thru' your life
Is it true? Don't you abuse,
Again you lose.

Who are you looking for?
Say they have made you mad.
Sword of Democles,
Possession's threat.

A candle is dimming
And days are darker now.
Deep every cell is creaming
Dying off now.

You know them, all the faces
They're summoning your name.
You know where their place is,
Eternal flame.

"Hey you, be ready and wait.
I'll come, I'll come... Ha, ha,ha!".

Sit down and try to think
How it flowed thru' your life.
Is it true? Don't you abuse,
Again you lose.

A candle is dimming
And days are darker now.
Deep every cell is screaming
Dying off now.

"Hej you, be ready and wait.
I'll come, I'll come... Ha, ha, ha!".

Lock back behind you, there.
Hear the voices on the air.
They seem to be not from this Earth.

(LEAD: Zbyszek)

"Be Ready ANd Wait" - "B±d¼ Gotowy i Czekaj"

Czas!
Usiad¼ i pomy¶l przez chwilê
Jak przep³yn±³ on przez Twoje ¿ycie.
Czy to prawda? Nie z³orzecz,
Znów przegrasz.

Kogo szukasz?
Mówisz, ¿e oni doprowadzili Ciê do szaleñstwa.
Gro¼ba opêtania wisi niczym
Miecz Damoklesa.

¦wieca ga¶nie
I dni staj± siê coraz ciemniejsze.
Komórki Twego cia³a wrzeszcz±
Obumieraj±c po kolei.

Znasz je, te wszystkie twarze
Wzywaj± Ciebie.
Wiesz, ¿e ich miejscem jest
Wieczny p³omieñ.

"Hej, Ty, b±d¼ gotowy i czekaj.
Ja przyjdê, przyjdê... Ha! Ha! Ha!".

Spójrz tam, za siebie.
S³yszysz g³osy na wietrze.
Wydaj± siê pochodziæ nie z tego ¦wiata.
2. Narrow-Minded

Is this the end of the world,
Is this just sound out of tune?
Screaming an' yelling on the stage
Looks like a barking at the moon.

Think the faster you can play
The better, of course you are.
But are you able to understand
It is really fuckin'of art?

You are narrow-minded,
Narrow-minded,
Narrow-minded,
Think 'bout sound you make.
Narrow-minded,
Narrow-minded,
Narrow-minded, yeah.
Don't you know it's a fake.
Narrow-minded,
Narrow-minded,
Narrow-minded, yeah.
How d'ye get so high?
Narrow-minded,
Narrow-minded,
Narrow-minded.
Lies!

Can you see kids over there?
Once I used to stand there, too.
Nothing but the candid blindmen.
Hope the curtain will fall soon.

Thinnk the faster you cn play
The better, of course, you are.
But are you able to understand
It is really fuckin' of art?

Chours:

(LEAD: Packe)

I know why you're so angry.
Realized you couldn't play.
Motherfucker!

(LEAD: Zbyszek)

Is this the end of the world,
Is this just sound out of time?
Screaming an' yelling on the stage
Looks like a barking at the moon.

Think the faster you can play
The better of course you are.
But are you able to understand
It is really fuckin' of art? Art!

Chours :


"Narrow-minded" - "Ograniczony"

Czy to koniec ¦wiata
Czy tylko d¼wiêk spoza klucza?
Wrzask i krzyki na scenie
Przypominaj± wycie do Ksiê¿yca.

My¶lisz, ¿e im szybciej umiesz graæ
To, oczywi¶cie jeste¶ tym lepszy.
Ale czy jeste¶ w stanie zrozumieæ,
¯e to jest pieprzenie sztuki?

Jeste¶ ograniczony,
Pomy¶l o d¼wiêku jaki tworzysz.
Przecie¿ to oszustwo.
Jak dosta³e¶ siê tak wysoko?
K³amstwa!

Czy widzisz te dziciaki?
Kiedy¶ te¿ taki by³em.
Po prostu uczciwi ¶lepcy.
Mam nadziejê, ¿e zas³ona wkrótce opadnie.

Wiem dlaczego jeste¶ taki w¶ciek³y.
Zda³e¶ sobie sprawê, ¿e nie umiesz graæ.
Jaki z Ciebie skurwysyn!
3. All Nite Long

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links