Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MECH LYRICS

Mech

"Mech" (2005)

1. Pi³em z diab³em bruderschaft
2. Tasmania
3. Painkiller
4. Nie widzieæ nic
5. Pain
6. Brudna muzyka
7. Realny ¶wiat
8. All a bad dream
9. Fear 2004
10. Daleka droga
11. Czy to mo¿liwe?
12. Ramiona przygarn± zawsze gdzie¶1. Pi³em z diab³em bruderschaft

Nad nami pêk³y mury, cia³a rzuci³y mrok
Pociê³y ¶wiat na wióry, wszystko to zjedz± szczury
Wype³za dziêcio³ lochu jak szary lekki strach
Sumienia dr¿± w pop³ochu, czujê tu zapach prochu

Schowano mnie pod niebem, s³yszê niewielki ¶piew
Ja siê nie ¶miejê, nie wiem, czy jest siê z czego ¶miaæ
A ogieñ pod stopami, a ogieñ pali twarz
Widzê ju¿ miecz i kamieñ, niczym niebieska stra¿

I o co taki szum
Jakbym pi³ z diab³em bruderschaft
Ja bra³em wtedy ¶lub
I o co, i o co, i o co

Aniele, daj mi tylko spokój
Ja chcia³bym tak po prostu ¿yæ
I powiedz, ¿e to sen, ¿e to koszmarny sen
To jaka¶ mania w ¿ywe oczy piæ

Aniele, daj mi tylko spokój
Ja chcia³bym przecie¿ tak, tak po prostu ¿yæ
2. Tasmania

Huraganu cios, po³amany ka¿dy nos
Podarte ¿agle, s³aby ster
I chocia¿ to nie fair, ¿e taki s³aby ster,
Nie p³acze nikt, bo czeka, co przyniesie los
Huraganu cios, po³amany jeszcze jeden nos
A kil dosiega ska³
Doko³a dziki sza³, bo los nam wreszcie da³
Spokojny, tajemniczy l±d

Tasmania - mania marzeñ i snów
Tasmania - mania, brak na to s³ów
Tasmania - mania marzeñ i snów
Tasmania - mania marzeñ,,,

Zobaczysz nagle co¶, co zamrozi w gardle g³os
Na ¶cie¿ce po¶ród drzew
I nie wiesz, co to jest - czy Baskerwillów pies,
Czy mo¿e to jest diabe³, ten tasmañski bies
Us³yszysz jego g³os, a na g³owie zje¿y ci siê g³os
Poczujesz w sercu strach
To po to tyle lat p³yn±³e¶ drogi szmat
By odkryæ taki dziki ¶wiat

Tasmania - kto¶ rozdepcze ci twarz
Tasmania - je¶li jeszcze j± masz
Tasmania - spotkasz tu jeszcze co¶
Tasmania - co¶ innego, innego, innego
3. Painkiller

Rivers of madness,
Are flowing through my veins.
Ain't no forgiveness,
And all I got is pain!
Never surrender,
Never give in.
I'm the defender,
And I'm gonna kill to win!

Looking for shelter,
I've no place to hide.
Evil helter skelter,
You're in for a ride!
Hear the thunder,
Terrorizing zeal.
I am the hunter,
I'm the law of steel!

Kill the pain!
Death will reign!
Love for hate!
So let the games begin!
4. Nie widzieæ nic

Pop³yn±æ gdzie¶ na koniec dnia
Zatrzymaæ na chwilê czas
Zobaczyæ znów twoj± twarz
Daæ ci poznaæ ca³y raj
Zostawiæ wszystko, uciec gdzie¶
Otworzyæ serce, podnie¶æ siê
Poznaæ wreszcie swoje prawdziwe "ja"

Nie widzieæ nic
Poczuæ dotyk dnia
I ceniæ to, co da³ nam czas
Jeste¶ gdzie¶ tu
I nie uciekasz ju¿
Mam ciê w ramionach
Pod nocy ochron±

Ka¿dy dzieñ nadziej± jest na noc tylko z tob±
Kochaj, bo ju¿ nadszed³ ten dzieñ

Nie widzieæ nic
Poczuæ dotyk dnia
Mieæ ciê w ramionach
Siln± i s³ab±
Wa¿ne jest to,
Co wa¿nym tylko teraz jest
Wiêc nie bój siê!
Zanurz siê w sen!

P³yn±æ pod wiatr
Na koniec ¶wiata, na koniec dnia
Ca³kiem bez s³ów
Powiedzieæ, ¿e...
Kocham ciê...
5. Pain
6. Brudna muzyka

Kto¶ mnie bardzo chcia³ zag³uszyæ
A potem zbi³ zupe³nie, do cna
Przyci±æ w³osy, zamieniæ ciuchy
Lecz moje ¿ycie ca³kiem odmieni³a

Ref. Brudna muzyka, brudna muzyka
Jest taka brudna, ¿e a¿ przenika
Prosto z g³o¶nika brudna muzyka
Jest taka brudna, ¿e a¿ przenika

Ona by³a zbyt ¶wie¿a i m³oda
No có¿, zakochana w nas
I nabijane by³y w szeregach lufy
Nic siê nie da³a i znowu siê do nas u¶miecha

Ref.

Mówi±, ¿e to brud importowany
Z bogatszego lub mniejszego ¼ród³a
Produkowano tony piany
By by³a wreszcie czysta
A teraz, gdy dalej jest brudna
Nawet brudniejsza mo¿e byæ
Sta³a siê rzecz dosyæ paskudna
¯e czuæ j± wszêdzie, nie da siê zmyæ

Ref.
7. Realny ¶wiat

Przychodzisz do mnie, gdy noc zapada
Kiedy zasypia realny ¶wiat
I ty to czujesz, ¿e sen i jawa wci±¿ myl± siê

Ja jestem snem, który jest prawdziwy
I wiem: bez snów trudno jest ci ¿yæ
Ale jak sen - kiedy¶ przecie¿ zniknê
Przygotuj siê!

Wiêc zostañ tu na zawsze
Zdecyduj wreszcie siê
A wtedy ciê zabiorê
Prosto do piek³a

Realne ¿ycie niszczy ciê jak wszystko doko³a
Dlatego wci±¿ je spychasz w sen
I choæ to bardzo mêczy ciê
To musisz przetrwaæ - a uda siê
8. All a bad dream

Hey, get it on drunk and stones
What I mean is that I have a little something to say
Don't feel alone, it's alright, I ain't gone
Gonna keep you a little company
You better be thanking me, you better be
'Cause you won't remember yesterday
Ain't gonna lie about it

I know you'll wake tomorrow
Or maybe it's today
Sometimes I feel your sorrow
In the twilight haze

Hey, bite the bone, I'm alive and you're gone
Gonna live a little wilder today
Somethink is wrong in my head, am I dead
In reality? Honestly?
Makes me insane, what a shame! What a shame!
To be running wild without my feet
Ain't gonna lie about it

I know you'll wake tomorrow
Or maybe it's today
Sometimes I feel your sorrow
In the twilight haze
You can say you don't know me
Make me go away
Everytime you drive me crazy
I can feel your pain
9. Fear 2004
10. Daleka droga

Noga w ¶lad za nog±
Droga w górê krêci siê
Czo³o zlewa pot
Ci, co ju¿ nie mog±
Z ty³u gin± gdzie¶
Nie dba o nich nawet w³asny los

Znu¿ony jak maszyna goniê w³asny rytm
Wiem, ¿e nie zatrzyma mnie ju¿ nikt, nigdy i nic

To daleka droga, za chwilê wejdê na szczyt
Spojrzê i przekonam siê, ¿e nie by³ tu nikt
To nie³atwa droga, ta chwila stale siê ¶ni
Jeden krok i wielki dzieñ, bo bêdziesz tam ty

Mam w baga¿u kamieñ
Mam w baga¿u wiatr
Jeden i¶æ nie daje, drugi gna
I chocia¿ te¿ to widzisz i potrzebujesz si³y
To nie zatrzyma ciê ju¿ nikt, nigdy i nic

Pos³uchaj echa we mnie
Dla ciebie tylko gra
S³uchaj echa we mnie
11. Czy to mo¿liwe?

Przez ca³± noc niszczy³em gard³o
I p³uca ledwo ¿yj± te¿
Nad ranem wzej¶æ prosto, nosi mnie
Jak bardzo staram siê
Wyci±gam nogi tak jak stru¶
Dyskretnie mru¿ê oczy
W pokoje wpadam do niej, buzi, buzi
Jak kocur ³aszê siê

Ref. Czy to mo¿liwe, ¿eby tak
Dobrze Ci by³o z tym
Dobrze Ci by³o z tym

Mercedes czeka, znów ca³ujesz mnie
Na oczach jakby dym
Doko³a wci±¿ te same twarze
Jak dobrze, dobrze z tym
Na scenê znów wypchnêli mnie
Pan Janek na mikserze ¶pi
Bo w koñcu trzeba kiedy¶ spaæ, lecz jeste¶ Ty
I sen nie dany mi

Ref.
12. Ramiona przygarn± zawsze gdzie¶

Póki co, mêczê siê
Gdy p³yny tak paruj±, wtedy czujê siê ¼le
W ka¿dy dzieñ, w ka¿d± noc
W oparach twego smaku znowu wyci±gam siê

I czo³gam siê, i prê¿ê siê
I chwiejnie idê dalej, ¿eby znów zdobyæ siê
Za ten smak oddamy siê
W ramiona, które przygarn± zawsze gdzie¶

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links