Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MåNEGARM LYRICS

Vargstenen

"Vargstenen" (2007)

1. Uppvaknande
2. Ur Själslig Död
3. En Fallen Fader
4. Den Gamle Talar
5. Genom Världar Nio
6. Visioner på Isen
7. Vargbrodern Talar
8. I Underjorden
9. Nio Dagar, Nio Nätter
10. Vargstenen
11. Vedergällningens Tid
12. Eld1. Uppvaknande
2. Ur Själslig Död

Eldens starka ljus bränner i mina ögon,
likt törnets sting en gång bränt.
Svett täcker en trött och sargad kropp,
tomhet fyller ett skändat sinne … en själ itu.

Likt tusen år i dödens kalla sömn,
vänder jag åter ur … själslig död.

Ett valv av löv ovan trädens stam,
denna plats för mig så bekant.
Likt den pelarsal i norr,
som jag lämnade en gång.

Likt tusen år i dödens kalla sömn,
vänder jag åter ur … själslig död.

Ur själslig död!

Svaga bilder av drömmar,
vindlande djup, dunkla ord.
Vansinnets sömn,
som förgiftad återigen …

”Minns min röst, du son av Norden …
en gång stungen av törnets tand.
Dömt var blodet, dömd var själen;
du kom till mig i vargtörnets namn.”

En mörk skepnad bortom eldens sken,
stilla vakande i sin vargahamn.
Efter sin långa hemfärd,
den gamle var åter här igen …

Likt tusen år i dödens kalla sömn,
vänder jag åter ur … själslig död.

---
English translation
"From Soul Death"

The bright light of the fire burns my eyes
Like the sting of the thorn once burned
Sweat covers a lacerated and tired body
Emptiness fills a desecrated mind, a soul torn in two...

Like a thousand years, in the cold sleep of death
I return from... Soul Death

A vault of leaves above the tree trunks
This place, so well-known to me
Like the pillared hall of the North
That I once left

Like a thousand years, in the cold sleep of death
I return from... Soul Death

Vague images of dreams
Winding depths, obscure words
The sleep of insanity
As if poisoned once again...

Do you remember my voice, you son of the North...
Once stung by the thorn's tooth
Doomed was the blood, doomed was the soul...
You came to me in the name of the wolf thorn

A dark phantom beyond the light of the fire
Quietly watching in its wolf guise
After his long journey home
The Old One was here once more

Like a thousand years, in the cold sleep of death
I return from... Soul Death
3. En Fallen Fader

Blickade upp i natten,
slagen och driven till marken.
Omtöcknad fylld av förbittring,
kunde ej se klart …

Famlade bland tankar,
min själ bedriven.
Urdriven var min broderhälft,
hörde nattens barn …

Hörde nattens barn … mina barn.
Mina barn!

Medan regnet föll svalt,
ekade en förtvivlans sång,
över en fallen fader.
Sorg blev snart till vrede …

Fångad i elden,
ingen väg ut,
hugg, slag och spe,
de band en själ, min vargbroder …

Min vargbroder … broder i blod.
Min vargbroder … broder i blod.

Min vargbroder … broder i blod.
Min vargbroder … broder i blod.

Faller åter ner,
i böljande hav,
medvetandets dunkel,
tidlöst drivande gäck.

Röster av svek,
galdrar som ljuder,
från nidingars mun,
slitande smärtor,
separerad, bunden.

Ett vagt minne, att jag … att jag lyfts upp.
I fjärran dunkel, en elds svaga sus …

Min vargbroder … broder i blod.
Min vargbroder … broder i blod.
Broder i blod …

---
English translation
"A Fallen Father"

Gazed up into the night
Stricken and driven to the ground
Dazed, filled with bitterness
Could not see clearly

Fumbled among thoughts
My soul pursued
My brother-half compelled
Heard the children of the night

Heard the children of the night... My children

As the rain fell cool
A song of despair echoed
Over a fallen father
Grief soon turned to wrath

Caught in the fire
No way out
Cuts, blows and taunts
They bound a soul, my wolf brother

My wolf brother... Brother in blood

Fallen again
Into billowing seas
The gloom of the mind
Timelessly mocking

Voices of treachery
Resounding incantations
From the mouths of vandals
Excruciating pains
Separated, bound

A vague recollection
Of being lifted up
In faraway gloom
The faint sound of fire
4. Den Gamle Talar

Svaren är få,
vid trummans slag,
skall ditt sinne gå.

Sök i ovan,
sök i nedan,
sök i världarna nio.

Styr med Reid i för;
kalla på Rådarna,
svar skall du finna där.

Res smidigt och snabbt,
ty tiden är knapp;
trummans slag ger dig kraft.

---
English translation
"The Old One Speaks"

The answers are few
By the beat of the drum
Your mind shall wander

Seek above
Seek below
Seek in the nine worlds

Steer with Reid in the prow
Call upon the Fey
Answers you shall find there

Travel light and fast
For time is running short
The beat of the drum gives you strength...
5. Genom Världar Nio

Följer trädets rot,
till världar i nedan.
Hör mig rådare,
i världar nio!

Svar jag söker,
i källorna tre.
Väsen i nedan,
visdom och råd jag fann.

Genom världar nio,
från Nifel till Muspel.
Reid bär väg … i Urds väv.

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid …

Följer trädets gren,
till världar i ovan.
Hör mig rådare,
i världar nio!

Svar jag söker,
hos asar och vaner.
Väsen i ovan,
läkekraft och råd jag fann.

Genom världar nio,
från Nifel till Muspel.
Reid bär väg … i Urds väv.

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid …

Sveper över Midgårds vidder,
från världarna i ovan.
Blickar över spillror,
efter ormtungors nid …
Jagade och fallna fränder,
flådda av eld och stål.
Platser fyllda av minnen,
blodbestänkta i spillror …

Öga för öga, tand för tand.
Blodörn skall bli mitt namn …

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid …

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid …

Runor skall brista;
den fjättrade fri,
då jag åter härskar,
då jag åter är hel.

Runor … skall brista.

Hämnd!

---
English translation
"Through The Nine Worlds"

Following the root of the tree
To the worlds below
Hear me, Fey Creatures
Of the nine worlds

I seek answers
In the three wells
Beings of Below
Wisdom and counsel I found

Through the nine worlds
From Nifel to Muspel
Reid leads the way...
In the web of Urd

Runes shall soon crack
The time of retribution

Following the branch of the tree
To the worlds above
Hear me, Fey Creatures
Of the nine worlds

I seek answers
From Ases and Vanir
Beings of Above
Healing power and counsel I found

Through the nine worlds
From Nifel to Muspel
Reid leads the way...
In the web of Urd

Runes shall soon crack
The time of retribution

Sweeping over the plains of Midgaard
From the worlds above
Gazing over debris
After the atrocities of serpent tongues
Pursued and fallen kindred
Flayed with fire and steel

Places filled with memories
Bloodstained, in ruins
Eye for an eye, tooth for a tooth
Blood Eagle shall be my name

Runes shall soon crack
The time of retribution

Runes shall crack
The Shackled One free
When I once again rule
When I am once again whole

Runes shall crack

Vengeance...
6. Visioner på Isen

Vinterns första snö faller mot min hand,
blickar upp mot himmel grå,
månget månvarv har drivit bi.
En lång väntan på isens tid,
känner skogens andedräkt,
en andning fylld av urkraft.
Korpen mig kallar, för att visa väg,
till mitt ödes hall.

Ett farväl, ett löfte i blod,
att åter ses när isen bryter upp.
Börjar min resa mot Ägirs hall,
en sista blick mot min viloplats.

I nedan står tiden still,
i ovan är djupet svart,
i öster blir du bunden … av kval.
I väster står porten tung,
i söder där blir du blind,
i norr finner du svar.

Land möter hav, natt möter dag.
Is möter jord, frågor möter svar.
Stjärnors sken faller på is,
speglar den svarta ytan.
Lämnar den snötäckta strandens kant,
där hav möter jord … frusen mark.

Bortom den ärrade spegeln i fjärran,
kallar min fjättrade själabror.
Över Ägirs frusna hall,
bär min väg för att bli hel.

Nio är vågorna,
nio är synerna,
nio är nätternas kval,
nio är smärtorna,
nio är offren,
nio är livets tal.

Mörk är natten trots stjärnors sken,
tung och trött i sinne och kropp.
Vinden driver över isen, så bitter och kall.

Minnen driver till ytan, glömda dagar.
En smärta förstenar min kropp.
Natten lyser upp i ett förblindande sken,
faller på knä, rösters dån …

Ansikten förvridna i underliga grin;
skepnader rusar förbi.
Drömlika gestalter med vingar av blod
dansar över marken.

Svärdsång och hornlåt,
hovtramp och djurvrål,
galder och runsång,
blot och offer till Grimner.

Vargagrin och björnram,
en bärsärks raseri.
Skugglika själar med blånad eld,
gråben förlöst i månens sken …

Svärdsång och hornlåt,
hovtramp och djurvrål,
galder och runsång,
blot och offer till Grimner.

Land möter hav, natt möter dag.
Is möter jord, frågor möter svar.
Känner vinterns andedräkt,
en andning fylld av urkraft.
Korpen mig kallar,
för att visa väg till mitt ödes hall.

Fragment av svar givna i syn,
otydliga i sin klarhet …
Åter tillbaks i nattens kyla,
bländad av bilderna.
En glimt av vad som komma skall,
eller forna minnen från havets djup?
Tankarna vandra, svårt att se.
Fler frågor utan svar …
Utan svar …

---
English translation
"Visions On The Ice"

The first snow of winter falls to my hand. Gazing up at the grey sky. Many moons have passed. Long anticipation for the time of ice. Feeling the breath of the forest. Breathing filled with ancient power. The raven calls me to show me the way to the halls of my fate.

A farewell, a promise in blood. To meet once again when the ice breaks up. Beginning the journey to the halls of Aegir. One last look at my resting place.

Down below time stands still. Up above the depths are black. In the East you will be bound... by agony. In the West the gate stands heavy. In the South you will be blinded. In the North you will find answers.

Land meets the sea, night meets the day. Ice meets earth, questions meet answers. The glow of stars falls on ice, reflects the black surface. Leaves the snow covered rim of the shore. Where ocean meets earth, frozen ground.

Beyond the scarred mirror in the distance. My shackled soul brother calls me. Over the frozen halls of Aegir. Leads the path to my being whole...

Nine are the waves, nine are the visions, nine are the sufferings of the nights, nine are the pains, nine are the victims, nine is the number of life.

Dark is the night in spite of the light of stars. Heavy and tired soul and body. The wind chases over the ice. So bitter and cold.

Memories surface, forgotten days. A pain petrifies my body. The night is illuminated with a blinding light. Falling to my knees, the din of voices.

Faces twisted in strange grimaces. Shapes run past. Dreamlike figures with wings of blood. Dance across the ground.

Sword song and horn sound. Tramping of hooves and animal roaring. Incantations and rune song. Sacrifice and offerings unto Grimnir.

Wolf grin and bear's paw. The fury of a Berserk. Shadowlike souls with fire turned blue. The Wolf let loose in the light of the moon...

Sword song and horn sound. Tramping of hooves and animal roaring. Incantations and rune song. Sacrifice and offerings unto Grimnir.

Land meets the sea. Night meets the day. Ice meets earth. Questions meet answers.

Fragments of answers come into view. Obscure in their clarity... Back again to the chill of the night. Blinded by the images.

A flash of what shall come to pass. Or ancient memoreis from the depths of the sea. My thoughts wander, hard to see. Yet more questions without answers.
7. Vargbrodern Talar

Minns vår resa
i nattens vind.
Tiden i ensamhet
efter törnets sting.

En resa för födsel
till vårat jag,
den enögdes kämpe,
en Ulvhede stolt …

Dolda kunskaper,
runors makt,
visdom genom offer,
i bergets hall.

Av dvärgar skapad,
en dödens labyrint,
kunskap och kraft
i dess mitt.

Äntra djupen
där tiden står still.
Lyss efter järntand
som ristar nid.

---
English translation
"The Wolf Brother Speaks"

Remember our journey
In the wind of the night
The time of loneliness
After the sting of the thorn

A journey for birth
To ourselves
One-Eye's fighter
A proud Ulvhede

Hidden knowledge
The power of runes
Wisdom through sacrifice
In the halls of the mountain

Created by dwarves
A labyrinth of death
Knowledge and power
In its centre

Enter the depths
Where time stands still
Hark for the Iron Tooth
That etches outrage
8. I Underjorden

Genom snår vid Skallabergets fot,
porten till dväljande djup.
Sten bruten av Elivågor,
vägar funna i Ymers ben.

En kall bris, en doft av död,
drar sakta bi från nedan.
Rysningar av minnen …
i underjorden!
Återigen stiger jag ned.

Nedåt, nedåt, mot vindlande djup,
ruvande skuggor, vansinnets famn.
Nedåt, nedåt, i tidlöst rum,
bergets andar, fördärvets makt.

Irrljus skymtar i sinnets vrå.
Svaga rop ur tunnlars djup.
Följer runors svaga glöd …
i underjorden!
Ristade i väggar kalla och grå.

Stiger in i ett bergavalv,
porlande vatten ekar.
Skimrande väggar av bleknad färg,
bilder ristade av mången hand.

Släcker min törst,
sköljer min kropp.
Vila i kammarens famn,
aktsam, vaksam,
törnets tand.

Lyssnar till bergets sång,
vattnets rogivande töcken.
Lågmälda toner från djupet,
visdomen från Ymers sång.

Väggarnas bleka bilder,
flyter tydligt samman.
Skimmer blir till ett skarpt ljus,
likt Sunnas strålar av guld.

De talar om djupen
och de som där bida.
Talar om vägar nio
och runor för kraft …
i underjorden!

Glimrande ögon i djupet …

---
English translation
"In The Underworld"

Through the brush by the foot of the Skull Mountain
The portal to dwelling depths
Stone cracked by Elivagar
Ways found in the bones of Ymer

A cold breeze, an aroma of death
Slowly rises from below
Chills from memories
In the Underworld...
Once more I descend

Down, down, towards winding depths
Brooding shadows, the embrace of insanity
Down, down, in timeless space
The spirits of the mountain, the power of perdition

Will o' the Wisps flash in the crannies of the mind
Feeble cries from the depths of tunnels
Follow the weak glow of runes
In the Underworld...
Carved in walls cold and grey

Enter a mountain vault
Murmuring waters resound
Shimmering walls of faded colour
Images carved by many a hand

Quench my thirst
Wash my body
Rest in the arms of the chamber
Careful, watchful, the tooth of the thorn

Listen to the song of the mountain
The restful haze of the water
Mellow notes from the deep
The wisdom from the song of Ymer

The pale images of the walls
Clearly blend together
Shimmer turns into bright light
Like the golden rays of Sunna

The speak of the depths
And those who bide there
Speak of the nine ways
And runes for power
In the Underworld...

Glittering eyes in the deep...
9. Nio Dagar, Nio Nätter

Glimrande ögon i mörkret,
likt bergskristall.
Bergets dånande symfoni
väller ur dess gap.

Naglar som river hud,
borrar sig ned.
Upplyft i köttet;
livets vatten faller.

Ett skimmer utav smärta,
visar dess anlete.
Vacker men fasansfull:
bergets drottning.

Ser in i hennes ögon;
ljuset fyller mitt sinne.
En strid ström av bilder
beslöjar världen.

Blodbestänkt sten,
fränders rop,
blodvingade skepnader
under nattens öga.

Drivna utav hunger,
vedergällning,
offer för seger,
ulvhednar, vargatid.

Nio dagar, nio nätter
i marans grepp.
Nio dagar, nio nätter,
ett offer för liv.
Nio dagar, nio nätter,
huldrans vridna dans.
Nio dagar, nio nätter,
en gåva från griften.

Etter i en strid ström
längs väggarna.
Ormars ögon glöder i djupen,
svekets blick i gapande hål.

En stinkande andedräkt
ur tandlösa gap.
Från ormtungors mun,
förgiftets tal …
Ett tordön väcker mina sinnen;
allt är åter svart.
Borta är tunneln,
som tog mig hit.

Bergatagen i djupet,
ingen väg ut,
bunden och fångad.
Är detta mitt slut?

---
English translation
"Nine Days, Nine Nights"

Glittering eyes in the dark
Like rock-crystal
The rumbling symphony of the mountain
Wells from its gap

Nails that tear skin
Burrow down
Uplifted in the flesh
The water of life flows

A shimmer of pain
Shows its face
Beautiful but terrible
The Queen of the mountain

Look into her eyes
The light fills my mind
A swift torrent of images
Veils the world

Blood sputtered stone
Cries of kin
Blood-winged phantoms
Under the eye of the night

Compelled by hunger
Retaliation
Sacrifice for victory
Ulfhednar, the time of the wolf

Nine days, nine nights
In the grip of the nightmare
Nine days, nine nights
A sacrifice for life
The twisted dance of the Huldra
Nine days, nine nights
A gift from the grave

Venom in a swift flow
Along the walls
Eyes of serpents glow in the depths
The gaze of betrayal in the gaping hole

A stinking breath
From toothless gaps
From the tongues of serpent mouths
Venomous speech...

A thunder awakes my senses
All is once more black
Gone is the tunnel
That brought me here

Spirited away into the deep
No way out
Bound and captive
Is this my ending...
10. Vargstenen

Ljus faller sakta
över ödemarkens gölar.
Sunna stiger sakta
i den kalla morgonen.

En hoppets låga
till gåvostenens kraft
att tunga bojor lösa,
i denna natt.

Vag är min fylgias kraft.
En kall smak av järn
följer dess svaga sång
som ekar böljande i vinden.

Faller ned vid stenens fot.
Glödande runor som binder
i drakens ristade kropp
järntandens blodröda spår.

Nidingars förhatliga dåd,
vrede stiger åter upp.
Kropp utan själ – själ utan kropp.

Samlar tanke och sinne,
väntar solens fall,
en reningens eld
i bergets kristall.

Under nordstjärnans sken,
en son av Nordens mark,
kallar på gudarna
vid deras namn.

Kallar väsen i ovan
i riktningar sex.
Kallar väsen i nedan.
Förfädersandar, stå mig bi!
Runor från Urds väv,
uråldrig vibrerande kraft.

Runor fyra från världar nio
från trädet i världens mitt.

Reid kallar jag för skydd.
Eld, luft, vatten och jord,
Gifu för offer och gåva,
i bergets djup.

Algiz för fylgiors makt,
Gråbens kraft, min broderhälft,
Ken, den förödande elden,
för rening och bojor brustna.

Kristallens ljus
bländade min syn.
Ett vibrerande dån
fyllde världen.
Surts eld slog ur jorden.
Glödande runor sveddes bort.

Ett rungande avgrundsvrål,
urkraft förlöst.
Odins glittrande öga,
förlöst ur vargstenen.
Förening av själen,
själars rening i eld.

Fogade samman i ödets väv,
själars rening i eld.

---
English translation
"The Wolf Stone"

Light falls slowly
Over the cesspools of the desert
Sunna rises slowly
In the cold morning

A flame of hope
To the power of the Gift Stone
To unfetter heavy shackles
In this night

Faint is the power of my Fylgja
A cold taste of iron
Follows its weak song
That resounds billowing in the wind

Falling down at the stones foot
Glowing runes that bind
In the carved body of the dragon
The blood red trace of the iron tooth

The hateful deeds of vandals
Wrath rises again
Body without a soul
Soul without a body

Collecting thought and mind
Awaiting the falling of the sun
A cleansing fire
In the crystal of the mountain

Under the light of the Northern Star
A son of the earth of the North
Calls the Gods by their names

Calls beings of Above
Fey creatures of six directions
Calls beings of Below
Spirits of my forefathers, stand by me

Runes from the web of Urd
Ancient vibrating power
Four runes from nine worlds
From the tree in the centre of the world

I call upon Reid for protection
Fire, Air, Water and Earth
Upon Gefn for sacrifice and gift
In the deep of the mountain

Algiz for the power of Fylgjas
The power of the Wolf, my brother-half
Ken the devastating fire
For cleansing and broken bonds

The light of the crystal blinded my sight
A vibrating rumble filled the world
The fire of Surt was stricken from the earth
Glowing runes were scorched out

A rumbling abysmal roar
Ancient power released
The glittering eye of Odin
Delivered from the Wolf Stone
Union of the soul...

The cleansing of souls in fire
Joined together in the web of destiny
The cleansing of souls in fire...
11. Vedergällningens Tid

På svarta vingar buren
över Midgårds mark
med bud om dagen
och ormtungors fall.

Vargtand och björnram,
eld och stål,
brutna löften, förgiftat land.
Blodiga vingar skuggar mark.
Sakta sluter sig Hels hand.

Kallar björnfot och gråben,
svurna samman i ed.
Söner och döttrar av Norden,
sprungna ur samma mull,
åter samlade till offer,
blot och lov till Grimner.
Låt spjutet bevingas i bärarens hand!

Vargtand och björnram,
eld och stål,
brutna löften, förgiftat land.
Blodiga vingar skuggar mark.
Sakta sluter sig Hels hand.

Seger till de av seden,
för Yggdrasils rot.
Seger till Midgårds barn
mot nidingars hat.
Hammaren faller med ett dån,
horn blåser till sång.
Blodörn ristas för nid:
vedergällningens tid!

Vargtand och björnram,
eld och stål,
brutna löften, förgiftat land.
Blodiga vingar skuggar mark.
Sakta sluter sig Hels hand.

Ulvpälsar i kampens raseri,
blodiga sköldar spruckna,
bevingade ormar, blodörnens tid:
vedergällningens tid!

Hammarens seger, hednatid:
vedergällningens tid!

---
English translation
"The Time Of Retaliation"

Carried on black wings
Over the land of Midgaard
With tidings of the day
And the falls of serpent tongues

Tooth of wolf and bear's paw, fire and steel, broken promises, poisoned land, bloody wings cast their shadow over the ground, slowly the hand of Hel closes

Calls bear foot and wolf leg
Sworn together in an oath
Sons and daughters of the North
Sprung from the same soil
Once again assembled for sacrifice
Offering and praise unto Grimner
Let the spear be conquered
In the hand of its carrier

Tooth of wolf and bear's paw, fire and steel, broken promises, poisoned land, bloody wings cast their shadow over the ground, slowly the hand of Hel closes

Victory to those of the lore
For the root of Ygdrasil
Victory to the children of Midgaard
Against the hate of vandals
The hammer falls with a boom
Horns blow a song
Blood Eagle is carved for evil deed
The time of Retaliation

Wolf coats in the rage of the battle
Bloody shields lie broken
Winged serpents, the time of the Blood Eagle
The time of Retaliation

Victory of the hammer, time of the heathen
The time of Retaliation...
12. Eld

Fallen är ormen,
ned i djupet rämnad.
Fjättrad i bojor
smidda av eget hat.
Yngel avlade ur dess etter
på blodiga vingar fallna.
Reningens eld flammar
över land och hav …

Regnet faller över Midgård,
etter spolas bort.
Sköljer heliga stenar;
renar lundars mark.
Solens strålar väcker liv
i hjärtats ärrade mull.
Den falnande glöden
flammar åter upp …

Reningens eld
brinner över land och hav.
I var man och kvinnas,
en renande eld …

Åter står vi här
vid trädets fot.
Lundar och salar
i sin forna prakt.
Äring och fred,
starka band.
Gråbens följe vandrar åter
i stilla natt …

Reningens eld
brinner över land och hav.
I var man och kvinnas,
en renande eld …

Reningens eld
brinner över land och hav.
I var man och kvinnas,
en renande eld …

---
English translation
"Fire"

Fallen is the serpent
Descended into the deep
Fettered in shackles
Forged by its own hatred
Imps spawned from its venom
On bloody wings fallen
The fire of cleansing flames
Over land and sea...

The rain falls over Midgaard
Venom is rinsed away
Washed holy stones
Cleanses the ground of holy groves
The sun's rays awakens life
In the scarred soil of the heart
The dying embers
Flame up again...

The fire of purification
Burns over land and sea
In every man and woman's soul, a cleansing fire...

Once again we stand here
At the foot of the tree
Groves and halls
In their splendour of old
Yield and peace
Strong bonds
The band of the Wolf wanders once more, in the silent night...

The fire of purification
Burns over land and sea
In every man and woman's soul, a cleansing fire...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links