Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MANIAC BUTCHER LYRICS

Lucan-Antikrist

"Lucan-Antikrist" (1996)

1. Zrada
2. Pùlnoèní øíše
3. Luèané
4. Žatecký hrad
5. Poslední bitva
6. Soudný den1. Zrada

Karavana poslù
Vyznání jižního
Ve jménu Ježíše
Syna boha nového

Smìr jejich pouti bídné
Krajina svobodná
Hojná a kvìtnatá
Èeská a Moravská

Falešná mise
Jazyky lživé
Vzívajíc mrzáka
Ke køíži bitého

Mesiáši samozvaní
Vìrozvìsti nepozvaní
Láska v jejich ústech
Zrádnìjší než dýka v zádech

Sliby vylhané
Dary úplatné
Dùvìra zrazená
Zemì tupená


[English translation]

String of messengers
Of Southern religion
In the name of Jesus
Son of new god

Aim of their pure journey
Free country
Plentiful and flowery,
Czech and Moravian

False mission
Mendacios Tongues
Invoking the cripple
Nailed to the cross

Self-appointed messiahs
Noninvited saviours
Love in their words
More treacherous than a dagger in back

Never performed promises
Donation - bribes
Betrayed trust
Devastated land
2. Pùlnoèní øíše

Pøíchod baziliškù z Jihu
Roubík pro krajinu všecku
Zle hynoucí svoboda
Smrt silného národa

Jen Západní polesí
Dýchající, žijící
Volné a nezkrotné
Jelikož nedùvìøivé

Øíše pùlnoèní
Luka pohanská
Jíž hranice pevná
Tradice to vìèná


[English translation]

The arrival of rats from South
Gag for whole country
Sadly perished freedom
Death of strong nation

Only West forests
Breathing and living,
Free and unruly
Since mistrustful

Midnight Empire
Pagan Luka
Its constant frontiers
Eternal tradition
3. Luèané

Mocný lid pùlnoèní
Zem svou tvrdì hájící
Plány Jižních hatící
Vše køesťanské hubící

Národ prastarý
Váleèníci sveøepí
V krvi vìøících se brodící
Jaté køesťany muèící

Ukrutní barbaøi
Nevìøící pohané
Vìèní antikristi
Mocní Luèané

Záøící plamen
Èerná noc
Nezdolná síla
Nezlomná moc


[English translation]

Mighty Midnight nation
Firmly guarding their land,
Thwarting the plans of Southerns,
Destroying all of Christianity

Ancient nation
Courageous warriors
Wading in blood of believers,
Martyring captive Christians

Cruel Barbarians
Infidel pagans
Eternal antichrists
Mighty Lucans

Glaring flame
Black night
Invincible force
Unbreakable power
4. Žatecký hrad

V samém srdci Luky
Vprostøed øíše pùlnoèní
Na strmém ostrohu
Nad øekou do tmy huèící...

V záøi oslnivé
Úplòku støíbrného
Tøpytí se zlatem
Vìže hradu Žateckého

Sídlo pánù mocných
Chrabrých knížat Luckých
Symbol pohanství
Hrad Žatecký

Místo setkání
Sil antikøesťanských
Noèní pøípravy
Na bitvu poslední


[English translation]

In the real heart of Luka
In the centre of Midnight Empire
On steep bank
Over wild river

In dazzling glare
Of silver fullmoon
Towers of Castle of Saaz
Glitter by gold

The seat of mighty masters
Famous Lucan emperors
Symbol of paganism
Glorious Castle of Saaz

Place of gathering
Of antichristian forces
Nocturnal preparations
For last battle
5. Poslední bitva

Husté šiky Luèanù
Krvelaèných barbarù
Vyrážejí bez váhání
Do prudkého útoku

Bránící se protivníci
Stoupenci církve boží
Jak vylíhlá koťata
Topeni v krvi vlastní

Koseny hlavy køesťanù
Sekyrama Luèanù
Køížky z krèních pahýlù
Zadupány do prachu

Vøava boje mohutná
Pro vìøící osudná
Strach ve tváøích sluhù Krista
Utéct? Vzdát se? Vždyť smrt jistá!!

Úsvit soudného dne
Soumrak boží moci
Bitva poslední
Smrt køesťanství


[English translation]

Dense files of Lucans,
Blood-thirsty barbarians
Are rushing worth
To intense onslaught

Defending adversaries
Adherents of Holy Church
Are drowned in their own blood
As just born kittens

Heads of Christians are cut
By axes of Lucans
Crosses from neck-stumps
Are stamped into dust

Heavy battle uproar
Fatal for believers
Fear in faces of Christ's servants
To flee? To surrender? Death is certain !!

Dawn of judgment day
Twillight of Act of God
The last battle
Death of Christianity !!
6. Soudný den

Soudný den skuteèný
Neèekán, nepøedpovídán
Žalobcem církve meè
Soudcem ostrá sekera

Bitevní pole ztichlé
Dveøe Návy dokoøán
Nesèetnì tìl v Kristu padlých
Hodokvas šelem mrchožravých

Pocta slavným vítìzùm
Hubitelùm køesťanù
Ukrutným to barbarùm
Nejmocnìjším - Luèanùm!!


[English translation]

Real judgment day
Unexpected, unforeeseen
Sword - accuser of Church
Keen axe - judge

Calmed battle-field
Wide open gate to Nhaavah
Heaps of fallen Christians
Feast of hyenas and wultures

Honour of famous winners
Exterminaters of Christians
Atrocious barbarians
The mightiest - Lucans !!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links