Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MANIAC BUTCHER LYRICS

Krvestreb

"Krvestreb" (1997)

1. Vládce modré oblohy
2. Oèi obìti
3. Píseò èerných vran
4. Smrt nepravým
5. Poslední varování
6. Krvestøeb1. Vládce modré oblohy

Od bílých vrchù Krušnohorských
Po husté lesy Køivoklátské
Rozlehlá krajina
Území zvané Lucké

Své království pøeveliké
Domovinu nejhojnìjší
Z výšin jiným nedostupných
Zrakem svým ostrým støeží...

...Sokol krvestøeb
Dravec masožravý
Oblohy azurové
Vládce nejmocnìjší

Žádná ovce bohabojná
Není jista holým životem
Je jen na jeho libovùli
Kdy schvátí ji svým paøátem


[English translation]
From white Storming-mountains
To deep dark Krivoklat-forests
There is abundant landscape
Land forever called Luka

His kingdom, ample fatherland
From height inaccessible for
Another, is guarded
By sharp sight of...

...Falcon Krvestreb
Carnivorous bird of prey
The mighties emperor
Of azure sky

No God-fearing sheep
Is not sure of naked life
It depends only on his will
If he clutch at her by his claws
2. Oèi obìti

Útok bleskurychlý
Neshledal odporu
Rudá krev ještì teplá
Hasí žízeò lovcovu

Oèi hasnoucí
Obìti bezbranné
Hoøce teï litují
Smrti své dobrovolné

Pøíliš pozdì zjišťují
Že pomoci slibované
Od boha muèedníkù
Se již nikdy nedoèkají

Sokol krvestøeb
Svobodný, nespoutaný
Lovcem pokorných
Sobì pánem jediným


[English translation]
As quick as lightning attack
Has not met with opposition
Red blood, still hot
Quench thirst of the hunter

Dying away eyes
Of the feeble victim
Repent bitterly
Voluntary death

Too late they see
That they will not get
Any promised help
From god of martyrs

Falcon Krvestreb
Free, unrestrained
Hunter of humble ones
Only one master of himself
3. Píseò èerných vran

Obraz vskutku nepøíjemný
Údy ovèí po okolí
Haleny již do závoje
Mrazivé temnoty noèní

Hodokvas pohøební
Mrchožravcù rej
Ztichlým krajem zní
Píseò domýšlivých vran

“Naše koøist, naše veèeøe
Plné zobáky, žádný hlad
My vrány, mocní lovci
Z nás, ovce, z nás mìjte strach !!

Hojná koøist, bohaté veèeøe
Neznáme, co je hlad
My vrány, mocné hejno
Neznáme, co je strach !!


[English translation]
Disgusting scenery
Of limbs of sheep all around
Is already veiled
in freezing darkness of night

Funeral feast
Gathering of ravens
Around the silent landscape
A song of conceited ravens sounds

Our prey, our dinner
Full beaks, no hunger
We, ravens are mighty hunters
Sheeps, dread us, only us !!

Plentiful prey, rich dinners
We do not know what hunger is
We, ravens are mighty flock
We do not know what fear is !!
4. Smrt nepravým

Zvuk písnì lživé
Bídných mrchžroutù
Nezaujmout nemohl
Sluch krvestøebùv

Troufalost ta obrovská
Pomsty kruté žádá
Krve další potøeba
Mrchožravcùm bìda !!

Pøíklad odstrašující
Jest nutno další dát
Moc svrchovanou
Lùze sprosté dokázat

Vrána nejvíc krákající
Poslána do návy
Úderem dravcovým
Jediným - smrtícím

[English translation]
The croaky sound
Of the mendacious song
Has been heard
By ear of Krvestreb

Unpardonable audacity
Clamours for cruel revenge
Necessity of more blood
Woe is raven flock

It is need
To set a frightening example
To demonstrate supreme power
To poor rabble

The most croaking raven
Is sent to Nhaavah
By one strong
Deadly stroke
5. Poslední varování

Rudá krev èerstvá
Vranní i ovèí
Spolu se mísí
V kaluži jediné

Žádného rozdílu
Nebylo a není
Mezi obìtí
A lovcem nepravým

Výstraha toť budiž úèinná
Všem dalším
Kopiím nepùvodním
Smrt nepravým !!

Vùle schopných
Nechť je znovu prosazena
Právo síly a rozumu
Ať zvítìzí


[English translation]
Fresh red blood
Of sheep and of raven
Is mixing together
In only one pool

There was not and is not
Any difference
Between the victim
And the false hunter

Be it effective warning
To all other
unoriginal copies
Death to the false ones !!

The will of mightiest
Shall be enforced
The law of power and brain
Shall be winning !!
6. Krvestøeb

Sokol krvestøeb
Dravec masožravý
Oblohy azurové
Vládce nejmocnìjší

Sokol krvestøeb
Svobodný, nespoutaný
Lovcem pokorných
Sobì pánem jediným

Sokol krvestøeb
Krutý, nemilosrdný
Strážce a král
Øíše Pùlnoèní

Dravec masožravý
Váleèník sveøepý
Barbar, Luèan, antikrist
Krvestøeb


[English translation]
Falcon Krvestreb
Carnivorous bird of prey
The mighties emperor
Of azure sky

Falcon Krvestreb
Free, unrestrained
Hunter of humble ones
Only one master of himself

Falcon Krvestreb
Cruel, merciless
Keeper and king
Of Midnight Empire

Carnivorous bird of prey
Blood thirsty warrior
Barbarian, Lucan, antichrist
Krvestreb

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links