Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MANIAC BUTCHER LYRICS

Epitaph - The Final Onslaught of Maniac Butcher

"Epitaph - The Final Onslaught of Maniac Butcher" (2000)

1. Co dobré pro mne, dobrým jest - toť pravidlem nemìnným provázejíc konání mé životem mým povšechným
2. Bitva rozhodující v krvi ouspìšnì vybojována jest, a tím i toto tažení vojnové zakonèení zdárného dosahuje
3. Ve stínu Hor Krušných, na bøezích øeky Oharky, v kraji v tom, nechť po tøi dny následující medovina proudem prolévána jest v oslavu našeho vítìzství slavného
4. Znaèní mordové se dìjí lidu žebravému v kraji Žateckém, nebolièto jednomu každému státi se tak, nehyhnutelným zdá se být
5. Zkušenost i nauèení závìreèné, výhodné k dojití uplatnìní pøede všemi u králùch, vladaøùch, vojvodùch i druhých panovníkùch všelikerých1. Co dobré pro mne, dobrým jest - toť pravidlem nemìnným provázejíc konání mé životem mým povšechným

Nadìlení všelikerá
Èlovìku život pøináší
Boje a souboje rozlièné
Podstoupiti jest nutné

Rozøešení každojediné
Vždy jen na vùli mé spoèine
Kdy velkoryse ustoupiti
Kdy váleèný meè obnažiti

Dnes jak již po mnohokráte
Volbu nutno rozvážiti
Lépe k boji vojsko hotoviti
Škùdcùch provždy vyhubuti


[English translation]
Some are pleasant, some are not
The things our fate has brought
Fights and battles of all kinds
Man has to go through

One and every decision
Is forever my own vision
When to make generous retreat
When to uncover the sword�s heat

Now as it�s been for many times

One must make up his mind
Better to put army together
To annihilate the pest forever
2. Bitva rozhodující v krvi ouspìšnì vybojována jest, a tím i toto tažení vojnové zakonèení zdárného dosahuje

Naše meèe, píky a sekery
Ostøejšími se býti zdají
Vítìzství jest na blízku
Hymny již krajem znìjí

Konèí zlý sen nepøátel
Poèíná jich spánek vìèný
Snad tím kruh povìstný se uzávíra
Kde jedno zmírá druhé se rodí

Sokùch zkázy dílo dokonáno
Z jich krve blaho naše zplozeno
To vše budiž bez odkladùch
Náležitì oslaveno


[English translation]
Our swords, pikes, and axes
As if they had sharper edges
Victory is close - at hand
Hymns are sung in the land

Ends this horrid dream of enemies
And begins their eternal sleep
Perhaps when circle reachers its end
Where something is born, other�s dead

Rival�s plunder�ll be no more
From blood our bliss is born
That all without hesitating
Must be duly celebrated
3. Ve stínu Hor Krušných, na bøezích øeky Oharky, v kraji v tom, nechť po tøi dny následující medovina proudem prolévána jest v oslavu našeho vítìzství slavného

Však kalí radost mou
Ba pøímo žíly mé rve mi
Kterak hejno parazitùch bez zásluh
Hltavì ujídá z mé hostiny

Peèínka chutná
I kurvièky vilné
Jsouc jen pro mé
Vojíny udatné

Za to s lùzou pøíživnou
Po právu teï naložme
Tudíž moji pochopové
Zatknìte krysy proradné


[English translation]
For it corrupts all my pleasure
And tears my veins up, either
When the bunch of useless parasites
Is wolfing at my feast tonight

Roast is tasty
Whores are lusty
Being as the loot
For my bravest troops

Parasiting vermin
Which we will be hunting
So now my true servants
Find and kill the filthy rats
4. Znaèní mordové se dìjí lidu žebravému v kraji Žateckém, nebolièto jednomu každému státi se tak, nehyhnutelným zdá se být

Pro kriply a mrzáctvo
I žebrotu prodejnou
Chystati se hotovte
Popravu veøejnou

Jich tìla jak rolnièky
Vìšte podél èáry hranièní
Pokud provaz nestaèí
Použijte šòùr prádelních

Nechť tam budou žøetelnou
Výstrahou i znamením
Že o chcípáky podobné
Ve své øíši nestojím


[English translation]
For cripples and lamers
And sluts that can be bought
Let�s prepare execution
And their lives will be not

Their bodies as the bells
Let�s hang along the borderline
When the rope is not enough
On the laundry-string they�ll chime

Let them be a visible
Warning and sign
That this is kind of carrions
In my kingdom I deny
5. Zkušenost i nauèení závìreèné, výhodné k dojití uplatnìní pøede všemi u králùch, vladaøùch, vojvodùch i druhých panovníkùch všelikerých

Uvnitø dubu statného
I malý èervotoè žravý
Než døevorubcova sekera
Nebezpeènìjším se jeví

Na toto pravidlo
ouzkostlivì tøeba dbáti
Plevel ze své zahrady
Pravidelnì vyžínati

Jednomu každému
Tøeba udìliti po právu
Vìrnost odmìniti pøízní
Zradu a lež smrtí


[English translation]
Little wood-eating worm
Inside the massive oak
Is more dangerous then
Sharp woodcutter�s axe

Out this rule
One must carefully keep
The weed in his own garden
He must always reap

One and every man
Must be given justice
Trustiness by favour to repay
Betrayal and lie by death and pain

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links