Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MANIAC BUTCHER LYRICS

Cerná Krev

"Cerná Krev" (1998)

1. Lùza okolní, chátra všeobecná, jakož i veškerá chamraï nepotøebná
2. Rada užiteèná, kterak stáøí dožíti, a taktéž doporuèení vhodné pro život a pøežitíVhodne Pro Zivot A Preziti
3. Šílený Øezník, rovnìž znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém
4. Intermezzo
5. Žíznìní po krvi, však všeobecnì známému vampyrismu ne zcela podobné
6. Pøání nezvyklé až prapodivné, jehož naplnìním následkùch neobvyklých lze docíliti
7. Nesmrtelnost i vìènost, zpùsobeny prolitím i následným požitím znaèného množství lidské krve1. Lùza okolní, chátra všeobecná, jakož i veškerá chamraï nepotøebná

Lùzo okolní
Chátro všeobecná
Jakož i veškerá
Chamradi nepotøebná

Všehomír Náš jedineèný
Svou pøítomností pošpiòuješ
Drahocený kyslík vydýcháváš
Právo na život si usurpuješ

Nízkost tvého jednání
Nelze již déle pøehlížeti
Troufalost vpravdì nezdravá
Nebude více trpìna !!


[English translation]
You, wretched rabble
Humble vermin
Odious vile mob
Poor human waste

Our one and only universe
You dirt with your existence
You breathe our precious air
The right to live you do conquer

The enormity of your deeds
Can no more be seen-through
Your arrogance really undue
Shall no longer be tolerated !!
2. Rada užiteèná, kterak stáøí dožíti, a taktéž doporuèení vhodné pro život a pøežitíVhodne Pro Zivot A Preziti

Tak, lùzo z nejubožejších
Teï dobrou radu k tobì mám:
Støez se Mojí blízkosti
Nepleť se Mi do cesty

Se zlou se snadno potážeš
Neb cholerik Já jsem
A k šílenství Mì dohání
Tvá znaèná idiocie

Již pouhý pohled na tvùj zjev
Bestii ve Mì probouzí
Za jednání Své pak neruèím
Sama sobì následky pøièítej !!


[English translation]
Now, vermin of the humblest
One good advice for you I have
Beware of being near Myself
Don't cross My very pathway

Evil you may simply meet
For choleric am I
As it seems it maddens Me
Your extreme idiocy

Just taking a look at you
Awakens the beast in Me
I have no response for what I'll do
Know, that you are guilt itself !!
3. Šílený Øezník, rovnìž znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém

Šíleným Øezníkem Mì nazývaj
Což k pravdì nemá daleko
Hravì tì o tom pøesvìdèím
Okusíš-li jen zlomek hnìvu Mého

Pocítíš ostøí Mojí sekery
Chlad kalené oceli
Teplo vlastní krve
Jedineèný pocit smrti

Mou nenávist tím ukojíš
A zlobu na èas zaženeš
Snad i krutost otupíš - však
Žíznì po krvi Mì nikdy nezbavíš


[English translation]
Maniac Butcher they call Myself
For to th' truth not far it is
Simply I'll make you understand
Whether you'll feel My wrath

My axe's edge you shall feel
Coldness of the tempered steel
Blood's warmth of yourself
Mesmerizing moment of death

My detest will be sated
Evilness for some time delayed
Although cruelty may be silenced
But of My blood-thirst not bereft
4. Intermezzo
5. Žíznìní po krvi, však všeobecnì známému vampyrismu ne zcela podobné

Krev není nutnou potravou
Pro žaludek Mùj žádoucí
Pøesto žízním po ní velice
Však z pohnutek ryze duševních

Krev - toť kapalina vìru podivná
Pro život lidí zøejmì nezbytná
Proè Mnì Má vlastní ale nestaèí
To záhadou jest z nejtajemnìjších

Chci vidìti proudem técti
Nekoneèný potok krve
Mocnými doušky hltavì z nìj sáti
Chci více, více èerstvé krve !!


[English translation]
Drinking blood not inescapable
For My stomach, oh, so lustful
Even though I kind of thirst for't
But for reasons only spiritual

Blood -liquid of the weirdest way
For man's life a need - But why
of that Mine is not as much I need
- The most frightening mystery

I want to see the streams
That ceaseless streams of blood
From which to gulp mightily
I want more, more fresh blood !!
6. Pøání nezvyklé až prapodivné, jehož naplnìním následkùch neobvyklých lze docíliti

Mým pøáním z nejvìtších
Vidìti všech do jednoho
Nepøátel Svých i sokùch úhlavních
I všecku lùzu nejnižší

V krvi jejich vlastní
Po krk se brodící
Ve smrtelné køeèi
O milost Mì prosící

Jejich náøku nebude vyslyšeno
Života žádného nebude ušetøeno
Pøekroèit smrti práh všem umožním
Svùj život nekoneèným uèiním !!


[English translation]
Of My wishes, the greatest
To behold the slime, them all
My hated rivals, the worst enemies
And beings of the mortal fall

Their own blood
They are bathing in
In the grip of death
For mercy praying Me

Their laments will be left unheard
No life will be saved
Path to the realm of death I'll pave
My own life immortal will stay !!
7. Nesmrtelnost i vìènost, zpùsobeny prolitím i následným požitím znaèného množství lidské krve

Jen tak zaplaším žízeò Svou
Touhy a pocity ukojím natrvalo
I tìlo Mé pak navìky zùstane
Zaplaveno blahem nevýslovným

Má nesmrtelnost jest vyvážena krví
Zástupùch nejnižších z nejnižších
Má vìènost spravedlivì vykoupena
Životy tisícùch mršin lidských

Jsem vìèný, jsem mocný
Jsem krve žíznivý
Jsem Øezník Šílený
Má krev je Èerná !!


[English translation]
That's only way I please My thirst
Longings and feelings for eternity
And My body will forever be
Lost in utter ecstasy

The blood of crowds of the humblest
As the price paid for My immortality
Undying existence rightly redeemed
With lives of heaps of human vermin

I am eternal, I am almighty
I am blood-thirsty
I am Maniac Butcher
My blood is Black !!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links