Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MANIAC BUTCHER LYRICS

Barbarians

"Barbarians" (1995)

1. Barbarians
2. Catheclasm
3. Svatý otec
4. Peklo
5. Druhé stvoøení
6. Legenda z poèátku vìku...aneb mesiášùv konec1. Barbarians

Four black clouds
Over Saaz
Free barbarians
Masters of darkness

Only silver fullmoon
Illuminate their path
Under the hooves
Of their black horses

No God can't change their mind
No shepherd can't destine their way
No force majeure can't govern their lives
They are free...!

Midnight ride
Over the light of fullmoon
Barbarians enjoy their lives
They are free...!

Join them on lucid journey
Join them in Blasphemous
Dark Occult Immortal
Black Death way...!
2. Catheclasm

Vnucená víra
Od krve køíž
Období temna
Utrpeni...

Honosné kostely
Vznešené chrámy
Obrary svatých
Se zlatýmy rámy

Zdobené oltáøe
Vraždící knìží
Cathechismus
Utrpení...

Zlomená víra
Zlomený køiz
Ohnivá éra
Pohan se mstí...

Hoøící kostely
Zboøené chrámy
Spálené ikony
Roztavené rámy

Znièené oltáøe
Visící knìží
Catheclasm
Pohan se mstí...


[English translation]
Enforced religion
Bloody cross
Dark season
Suffering...

Majestic churches
Sublime cathedrals
Pictures ot saints
With gold frames

Ornate altars
Priests - murders
Cathechism
Suffering...

Broken belief
Broken cross
Lucid era
Pagan's revenge

Churches in fire
Cathedrais in ruins
Burned ikons
Melted frames

Destroyed altars
Hanged priests
Catheclasm
Pagan's revenge
3. Svatý otec

Svalý otec, svatý stolec
Papež a Vatikán
Duchovní pastýø, oltáø køesfanù ?
Živoucí fosílie navého vìku !

Boží vyslanec na zpustlé zemi ?
Prostøednik spasitele a zatracených davù ?
Snìhobílá ovce v èerném stádì ?
Senilní dogmatik s maskou lidumila !

Pomazaná hlava církve svaté
Posvìcený hlas víry pravé ?
Uèení boží - absolutní pravda?
Smyšlené slovo - zákon dùvìøivých !

Vším køestanstvem ctìná autorita
Osvícený vùdce božích sluhù ?
Strážce zástupu vyvolených ?
Slepý král oslepených !

Svatý otec, víra v boha ?
Bible svatá, boží slova ?
Senilita, slepota !
Smyšlenky a dogmata!


[English translation]
Holy father, holy seat
Pope, Vatican
Sacred shepherd, altar ot Christendom ?
Live fossil of new age !

God's envoy on desolate Earth ?
Middleman of redeemer and damned mobs ?
Snow-white lamb in black flock ?
Senile dogmatic whh philanthropist's mask!

Hallowed head of Holy Church
Blessed voice of true belief ?
God's tenets - absolute truth ?
Fictious word - the law of credulous ones!

Honoured by whole Christendom authority
Enlightened leader of God's servants ?
Keeper of crowds of chosen ones ?
Blind king of blinded ones !

Holy father, belief in God?
Holy Writ, God's words ?
Senility, blindness !
Fictions and dogmas !
4. Peklo

Køestanská církev
Stvoøitel Pekla
Vyhnanství všech
Døívìjších hrdinù

Pravý symbol svìtla a slunce
Svržen do temné propasti
Køesťanský bùh - jasný pán
Lucifer - temný netvor

Lucifer - temný netvor
Leviathan - odporný slizký had
Svobodní a volní - kacíøi, zbloudilé ovce
Belial - nebezpeèný rebel

Nejmilostivìjší bùh
Pastýø, strážce stáda
Koná jen dobro, rozdává lásku
Však, dílem koho bolest a smrt...?

Postrádání pùvodce zla
Koho pohnat k odpoìdnosti...?
Satan - vládce Pekla
Symbol nenávisti, ztìlesnìní zla

Køesťanská církev
Stvoøitel Pekla
Království všech
Mocných hrdinù


[English translation]
Christian Church
Creator of Hell
The banishment of all
Former heroes

True symbol of the light and the Sun
Thrown down into dark abyss
Christian God - bright lord
Lucipher - dark monster

Lucipher - dark monster
Leviathan - disgusting slimy serpent
Free and loose ones - heretics, stray lambs
Belial - dangerous rebel

The most gracious God
Shepherd, flock keeper
He makes only goodness and love
Hovever, whom work are pain and death...?

The missing of evil-maker
Who will be held liable...?
Satan - master of Hell
Symbol of hate, the incarnated evil

Christian Church
Creator of Hell
The kingdom of all
Mighty heroes
5. Druhé stvoøení

Nikoliv bùh
Ale èlovìk
Stvoøitelem boha
K obrazu svému

Touha èlovìka vládnout
Strach odpovídat za své èiny
Stvoøení boha pro pøípad neúspìchu
Boží vùlí lze všechno omluvit...

Lidský bùh
Prý rovnìž všemocný a dobrý vládce
Však za veškeré zlo na Zemi
Si èlovìk odpovídá sám...


[English tranlstion]
No God
But man
Creator ot God
In his own image

Man's longing tor control
Fear from liability for his acts
Creation of God for cases of failure
Every act is justifiable by God's will...

Man's God
Also almighty and gracious master
But all evil on the Earth
Is man's work...
6. Legenda z poèátku vìku...aneb mesiášùv konec

...pán mrzákù,
král slabochù
ke køíži právem odsouzen,
ponese ho a na nìm bude usmrcen...

...král chátry pozemské
již se na smrt béøe,
ó, lúzo køesťanská
považ bøímì køíže...

...schnilé nohy podním klesají,
povzbuzeny bièem opìt vstávají,
trnovou korunu mu nasazují,
krev a mozek z ran vytékají...

...již ho na køíž natahují,
údy mu høeby prorážejí,
kopím v boku ho vykrvují,
bídný život z nìj vysávají...

...hejna vran oèi vyklovaly,
mozek a krev již vytekly,
mouchy do masa vajíèka nakladly,
hyeny údy z tìla vyrvaly...

...vyžraná lebka k nohám se skulila,
kostra masa zbavená na slunci zablýskala,
nato se kosti rozsypaly,
vybìlely a v prach rozmìlnily...


[English translation]
...master of cripples
king of weaklings,
by rights condemned to cross,
he will bear it and be put to death on it...

...king of terrestrial rabble
is going to death,
oh, christian riff-raff
reflect upon the burden of the cross...

...rotten legs sink
and rise again - stimulated by whip,
they put the thorn-crown on his head,
blood and brain flow out from stabs...

...they put him upon the cross,
pierce his limbs by spikes,
bleed him by pike in his side,
suck the poor life from his poor body...

...floks of crows pecked out the eyes,
brain and blood flowed out,
flies laid the eggs into the tlesh,
hyenas tore out the limbs...

...eaten out skull rolled down to the feet,
skeleton without flesh flashed under the sun,
then the bones spilled, whitened
and turned in the dust...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links