Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MAELSTRöM LYRICS

Miss Parazit

"Miss Parazit" (2006)

1. Pad do Maelströmu
2. Maelström
3. Ikarus
4. M.S.H.
5. Disbalanc
6. Správnej smer
7. Druhej breh
8. Necekej
9. Miss Parazit1. Pad do Maelströmu
2. Maelström

Hned teï tady cítíš sílu jeho zrady
hlídej pøíï, záï, bok, pøed chvílí jsi klidnì stál
zpìtnej chod, staèí chvíle, je to tady
rychle skoè, plav dál, moøe chystá rituál

Nevrátí se zpìt, co jeli pøede mnou, a ani já ne
Nevrátím se zpìt, hladina nade mnou se zavírá

Hrùzou svou spoutá tì bál tonoucích
s oblohou setkání máš poslední

MAELSTRÖM, MAELSTRÖM – teï zaplatí, kdo zná jen
MAELSTRÖM, MAELSTRÖM – osudu vlídnou tváø

Tady se od dna neodrazíš
to Neptun druhou stranu mince razí
když nemáš respekt z divù svìta
karta se obrátí a ke dnu klesá

Na dnì mají hroby ti, co úctu nemají
hlasy dávný doby, volají a varují

A tam skonèíš taky, vedle tebe budou vraky, žádný nebe ani mraky, mìl jsi èíst runový znaky

MAELSTRÖM, MAELSTRÖM – teï zaplatí, kdo zná jen
MAELSTRÖM, MAELSTRÖM – osudu vlídnou tváø
3. Ikarus

Dívám se na svìt, sedím v oknì
dívám a jen se bavím
slýchám, že každej chtìl by køídla
lítat, kam se dá

Poslouchám, co v sázku nìkdo dá
za místo na výsluní, aby si vejš sáh’

Je mi líp, sílu letní bouøe
vnímat pìknì z bezpeèí
nemusím slyšet, jak ve svej pýše
prázdnej sud nejvíc zaduní

Jdou, jdou, už pìknì v øadì jdou – odhodlanì,
jdou, jdou, už pìknì v øadì jdou – podívej na nì.

Je to jak let Ikarù – bláhovej start, tvrdej pád
Hloupá obìť rozmarù – nespadne, kdo poèítá

Kam se pøed mým soudem máš skrejt
S kým se radíš, jak co má bejt
Kde je komplic s novým plánem, nepovíš?
Tak to ber, že se tì jen tak ptám…

RAZ si loktem cestu k slávì
DVA maj sílu, jeden slábne
TØI se domlouvají hùø na rovnej díl
Nestøílej – fakt jsem se tì jenom ptal…

Hlídá, furt cítí brouka v hlavì
hlídá a prachy hladí
hledá si cestu k nám i k tobì
špatnì poèítá

Je to jak let Ikarù – bláhovej start, tvrdej pád
hloupá obìť rozmarù – nespadne, kdo poèítá

Je to jak let Ikarù – bláhovej start, tvrdej pád
hloupá obìť rozmarù – nespadne, kdo poèítá
a kdo nelítá
4. M.S.H.

Možná byste nevìøili, že jsem kocour, co všude vklouzne
já nejsem agent s teplou vodou, co se jen po povrchu klouže

Øíkám ti: Hej, pojï sem, ten špatnej vtip ti nesežeru
hej, pojï sem, ty hrdì piješ na sekeru!
Bìž a stop! Hop, skok, máš dost!
Utøi si pot, teï mluv, že nic jinýho nedovedu, snad
je to víc touha než údìl, droga, sport, napìtí
nebo snad prestižní prùser, mlžit a koukat, kdo naletí

Je to jen závod bez cíle
je to jen žízeò a hlad
je to jen posedlost, mord, sex, hadry
beng, beng a jedu dál

Rytíø bez báznì a hany je pryè, jenom zlodìj smetanu slízal
jak pátý kolo u vozu jsem jezdil, no a málem tam zùstal

Jsem hvìzdnej prach, jsem duch, tak koukej, jak se pohybuju
krok, jak myš, že trochu škodim nelituju
èich jak vlk, jsem utrženej ze øetìzu
klid a noc a bezvadný dny, jak jsem chtìl

Je to víc touha než údìl, droga, sport, napìtí
nebo snad prestižní prùser, mlžit a koukat, kdo naletí

Chci jenom plout si tmou, tak nádhernou a tajemnou
plout si tmou, tak kouzelnou a bezednou

Je to jen závod bez cíle
je to jen žízeò a hlad
je to jen posedlost, mord, sex, hadry
beng, beng a jedu dál

Je to jen závod bez cíle
je to jen žízeò a hlad
je to jen posedlost, mord, sex, hadry
beng, beng a jedu dál
5. Disbalanc

Nejsme poslední na dnì zlomený, èasem zùstanou jen rány zjizvený

Doufej, že nepùjdu dál, než se sluší jít
doufej, že nebudu brát, než se sluší vzít
z mejch snù je zmuchlanej cár mapy tvýho ráje
couvám už zase jak døív, zpátky na samej kraj

To mùže trvat dýl, srovnat mì se zemí, je lepší vìdìt døív, že nìco nesedí

To má sílu jako bejk, vedle sebe bejt
vaøit, pálit z dìl, každej by to chtìl /:
Poznáš pùl štìstí nebo ztrát, pevnej jako skála
prázdnej dùm se zbytky barikád, to se nìkdy stává

Houpej se na vlnách dnù, než se potopíš
zkoušej si poèítat èas, kterej nevrátíš
jsou slepý ulice, kam vjedem, a tak to vzdáme
jsou chvíle, kdy nerozeznám bílou od èerný

To mùže trvat dýl, srovnat mì se zemí, je lepší vìdìt døív, že nìco nesedí

To má sílu jako bejk, vedle sebe bejt
vaøit, pálit z dìl, každej by to chtìl /:
Poznáš pùl štìstí nebo ztrát, pevnej jako skála
prázdnej dùm se zbytky barikád, to se nìkdy stává

To má sílu jako bejk, vedle sebe bejt
vaøit, pálit z dìl, každej by to chtìl /:
Poznáš pùl štìstí nebo ztrát, pevnej jako skála
prázdnej dùm se zbytky barikád, to se nìkdy stává
6. Správnej smer

Ve vùni kouøe nad vodou
po schodech dojdu do nebe
možná dálnicí do pekel
snad mì tam duha dovede

Smìr možná mám, to ukáže den
kde hledat mám mou pevnou zem

Noc vrásky tají a tváøe zahalí
zdáme se malí, když zemì promluví

Jak rád bych šel dál i dlouho a sám
a hledal, co tu není
jak rád bych to bral, jak nula i král
vidìt tvý probuzení

Èas asi nìco vymìnil
lež dávno dlouhý nohy má
kolikrát jsem už vyrazil
a touha cestu zamotá

Smìr možná mám, to ukáže den
kde hledat mám mou pevnou zem

Noc vrásky tají a tváøe zahalí
zdáme se malí, když zemì promluví

Jak rád bych šel dál i dlouho a sám
a hledal, co tu není
jak rád bych to bral, jak nula i král
vidìt tvý probuzení

Ve vùni kouøe nad vodou
ze schodù padám do pekel
pálí mì stopy na rukou
a skoro nic jsem nenašel

Jak rád bych šel dál i dlouho a sám
a hledal, co tu není
jak rád bych to bral, jak nula i král
vidìt tvý probuzení
7. Druhej breh

Nezhasíná v oèích touha jít
vìèná síla dobývat svùj cíl
znova vstávám, nemám pøání dál
rozehøává mì tvý tìlo – novej žár

Poslal tì vítr z pobøeží
moøe se v oèích odráží
sluneèní zprávu pro mì máš
že znáš mou duši

Slábnou mý slova, spláchne stín voda
jeï, ať bøeh neztratí se nám

Poslal tì vítr z pobøeží
moøe se v oèích odráží
sluneèní zprávu pro mì máš
že teï mou duší proplouváš

Jedu zas dál jako døív, zas podle starejch stop – tìžko zabloudím
je to jak film, je to boj, jinak to nevidím – stránku obrátím
byl to mùj svìt, moje past, soukromý tajemství – který schovávám
byl to mùj kmen, byl to kruh, to už mnì nestaèí – prostì odplouvám

Slábnou mý slova, spláchne stín voda
jeï, ať bøeh neztratí se nám

Slábnou mý slova, spláchne stín voda
jeï, ať bøeh neztratí se nám
8. Necekej

Stopy zamet' vítr, voda, nebe – petrolej
nemá hlavu, nemá víru a záda studí zem
líznout by sis chtìl jako hadi v ohni spící
dotek horkejch tìl tì trochu pálí a vrací smysly

Barvy halí špínu a úsmìv zmìní den
klesá cena lží a klínù, zbyde ušlapaný potopený nic, tak èert to vem

Neuhlídáš s úzkostí svoje rány, úlety pùlnoèní

Neèekej, kdo ti vrátí sílu
seber, co je, utíkej, èas nìco zahojí
Neèekej, až ti v prachu zmizí
co bylo tvý, co jsi chtìl, co jsi mìl

Neèekej, kdo ti vrátí sílu
seber, co je, utíkej, èas nìco zahojí
Neèekej, až ti v prachu zmizí
co bylo tvý, co jsi chtìl, co jsi mìl

Jako vajgla už tì típli a nebo jsi se zašláp' sám
necítíš – nic nedostáváš, protože ses nevytáh’
pospíší si s ránou, komu barvy lidí neladí
zvyklej koukat sráèsky dírou, zùstaneš ležet, to si piš, tak èert to vem

Já vím, co tì pálí, znám sílu, závist
poznám slova prázdný a špatný zprávy
nìkdy stojím zády v kouøi z trávy
pravdu na dnì láhví už nehledám

Neèekej, kdo ti vrátí sílu
seber, co je, utíkej, èas nìco zahojí
Neèekej, až ti v prachu zmizí
co bylo tvý, co jsi chtìl, co jsi mìl

Neèekej, kdo ti vrátí sílu
seber, co je, utíkej, èas nìco zahojí
Neèekej, až ti v prachu zmizí
co bylo tvý, co jsi chtìl, co jsi mìl
neèekej…
9. Miss Parazit

Jen málo lidí poví, co jim odnáší
pod hladinou temný vody, kde se utápí
Jak málo èasu staèí posunout se dál
v hodinách zas písek spojí vrcholy pyramidám
Jen málo lidí poví, co jim pøináší
pocit, že se nenamoèí chùzí v bažinách

Zvenku každej zámek okouzlí
vevnitø hnijou trubky, plíseò èpí
pøijdou, když už není o èem snít
Mr. Kanibal, Miss Parazit

Tak zeptej se, kolik stál ten maškarní ples
pod maskou lva schovanej èíhá prohnanej pes, zas sám, tak sám

I když zas piješ z dlaní, buï rád, jak život bìží dál
nìco jsi ztratil, nìco jsi dal
Snad mùže bejt tvou zbraní ochranej štít z prohranejch dní
nìco jsi ztratil, nìco jsi dal

Nejsem dávno nìèí rukojmí
nemám chuť poslouchat, kdo s kým spí
kdo šel po mejch zádech k „lepším“ dnùm
už nejsem tvùj lapaè hroznejch snù

Tak zeptej se, kolik stál ten maškarní ples
pod maskou lva schovanej èíhá prohnanej pes, zas sám, tak sám

I když zas piješ z dlaní, buï rád, jak život bìží dál
nìco jsi ztratil, nìco jsi dal
Snad mùže bejt tvou zbraní ochranej štít z prohranejch dní
nìco jsi ztratil, nìco jsi dal

Znáš mì a nevíš, kdo jsem, znáš mì, tak vypadni ven

I když zas piješ z dlaní, buï rád, jak život bìží dál
nìco jsi ztratil, nìco jsi dal
Snad mùže bejt tvou zbraní ochranej štít z prohranejch dní
nìco jsi ztratil, nìco jsi dal

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links